Rick San­to­rum – een re­pu­bli­kein­se bac­te­rie

Om de een of an­de­re re­den krijg ik mail­tjes van het cam­pag­ne­team van Rick San­to­rum, een re­pu­bli­kein­se kan­di­daat-kan­di­daat voor de ko­men­de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen in de V.S.. Waar­om ik die ab­so­luut gif­ti­ge meuk in mijn post­vak krijg weet ik niet. Ik zou haast gaan den­ken dat ie­mand een gein­tje met me heeft uit­ge­haald.

Als je die geep ziet dan slaat het je koud om het hart. Het is dui­de­lijk zicht­baar: de­ze man is niet he­le­maal goed bij zijn hoofd. Als je ver­vol­gens ken­nis neemt van zijn cv en zijn ver­kie­zings­re­to­riek, dan kun je al­leen maar ho­pen – en bid­den – dat de­ze man geen pre­si­dent wordt. Wordt hij het wel, dan is de mid­den­klas­se in dat land voor eens en voor al­tijd ver­lo­ren. De on­ge­lijk­heid zal ver­der groei­en, de on­der­druk­king van het volk door de rij­ken en mach­ti­gen zal ster­ker wor­den, de over­heid zal zich ver­der te­rug­trek­ken, geld zal nog ge­mak­ke­lij­ker van de la­ge­re so­ci­a­le klas­sen naar de eli­te stro­men en in zijn al­ge­meen­heid zal Ame­ri­ka het ka­pi­ta­lis­ti­sche ge­dach­te­goed ver­ster­ken ten kos­te van de leef­baar­heid van de­ze pla­neet. Het eni­ge po­si­tie­ve wel­licht is dat ze San­to­rum kun­nen dood­schie­ten met de door hem zo ge­koes­ter­de par­ti­cu­lie­re vuur­wa­pens.

On­der­tus­sen blaast de­ze mis­se­lijk­ma­ken­de idi­oot hoog van de to­ren dat hij er wil zijn voor on­ze kin­de­ren en klein­kin­de­ren, ter­wijl hij schaam­te­loos de de­struc­tie­ve en ex­trac­tie­ve eco­no­mie pro­pa­geert. Hij is een cre­a­ti­o­nis­ti­sche, an­ti-we­ten­schap­pe­lij­ke ho­mo-ha­ter die te­gen het ge­lijk­ge­sekste hu­we­lijk en te­gen abor­tus is. On­der­tus­sen ba­zuint hij de grootst mo­ge­lij­ke on­zin rond over din­gen waar­van hij niets af weet – bij­voor­beeld ons Ne­der­land­se eu­tha­na­sie­be­leid. De­ze man is kort­om rond­uit slecht. Een stand­rech­te­lij­ke exe­cu­tie zou nog te goed voor hem zijn. Het is bui­ten­ge­woon triest dat dit soort cri­mi­ne­len über­haupt de kans krijgt om in de V.S. pre­si­dent te wor­den.

Om een idee te krij­gen van de schrij­nen­de slecht­heid van de­ze man; dit is zijn ver­kie­zings­praat:

We ha­ve now end­ured ne­ar­ly eight ye­ars of big govern­ment, out-of-con­trol spen­ding and taxa­ti­on, a reckless fo­reign po­li­cy, and re­lent­less at­tacks on the Ame­ri­can fa­mi­ly. And wor­king Ame­ri­cans – the back­bo­ne of our na­ti­on – are hurt­ing most of all.

I’m fed up with it. As a mat­ter of fact, I’m mo­re mo­ti­va­ted – mo­re bur­de­ned – than ever be­fo­re to do so­me­thing about it. And if you’re with me, I need to know. Will you ma­ke a show of sup­port, right he­re, at the launch of this cam­paign, by pit­ching in a ge­nerous do­na­ti­on? Car­lo, I’m run­ning for pre­si­dent be­cau­se I be­lie­ve aver­a­ge Ame­ri­cans de­ser­ve bet­ter than the left-wing agen­da of Barack Oba­ma and Hil­la­ry Clin­ton.

I be­lie­ve that hard wor­king Ame­ri­cans de­ser­ve bet­ter than to see their ef­forts trampled by out-of-con­trol big govern­ment re­gu­la­ti­on and bu­reau­cra­cy. I be­lie­ve that fa­mi­lies should be ab­le to prac­ti­ce their faith wit­hout fear of govern­ment in­vol­ve­ment or cri­mi­nal pro­se­cu­ti­on. I be­lie­ve that the right to li­fe must be pro­tec­ted for ALL Ame­ri­cans – es­pe­ci­al­ly tho­se who ha­ve not yet been born. I be­lie­ve that the right to keep and bear arms is and al­ways has been one of the most fun­da­men­tal in­gre­dients in a sa­fe and ci­vi­li­zed so­ci­e­ty. And I be­lie­ve that con­ser­va­ti­ve so­lu­ti­ons will res­to­re the pro­mi­se of our na­ti­on and se­cu­re a bright fu­tu­re for our child­ren and grand­child­ren!

I will stand for the­se be­liefs, and I ho­pe you’ll stand with me.”

Ogen­blik­je, ik moet nu toch echt even over­ge­ven.…

Het be­hoeft geen be­toog. “Nee, me­neer San­to­rum-idi­oot, IK STA NIET ACHTER JE!” De­ze man ver­te­gen­woor­digt al­les wat ik ver­af­schuw en waar­op ik uren­lang mijn ge­darm­te zou kun­nen le­gen. Ik blijf het me af­vra­gen: “Waar is de Ame­ri­kaan­se Vol­kert van der G., die op een net­te ma­nier een ein­de zou kun­nen ma­ken aan de po­li­tie­ke as­pi­ra­ties van dit mon­ster?” Ze kon­den daar toch ook twee Kennedy’s van het to­neel ver­wij­de­ren? Het op­rui­men van de­ze San­to­rum moet toch een ei­tje zijn.

Ik heb nu al me­de­lij­den met de pro­gres­sie­ve Ame­ri­ka­nen die een he­le zwa­re tijd te­ge­moet kun­nen zien als San­to­rum echt aan de macht komt. Maar la­ten we wel we­zen: het zou voor nie­mand goed zijn als dit ge­tei­sem pre­si­dent van de V.S. wordt, ook niet voor ons.