Ro­gue Tech uit Chi­na

Kro­ko­dil­len­tra­nen. Dat is wat ik denk als ik de kop hier­naast zie. CIA, NSA, FBI en de rest van de “In­tel­li­gen­ce Com­mu­ni­ty” in de V.S. denkt ons zand in de ogen te kun­nen strooi­en met een waar­schu­wing voor Chi­ne­se Tech. Wat een kul.

De waar­schu­wing is waar­schijn­lijk wel te­recht, want het ligt voor de hand dat een Chi­nees be­drijf de cy­ber-richt­lij­nen van de par­tij on­ge­wij­zigd over­neemt, wat be­te­kent dat al­le tech­no­lo­gie die daar van­daan komt iets aan boord zal heb­ben dat van af­stand be­stuurd kan wor­den voor het uit­voe­ren van al­ler­lei sno­de han­de­lin­gen. So far so good; dit wis­ten we al, want het is een prak­tijk die door de Ame­ri­ka­nen al heel lang wordt ge­be­zigd. No­toir in dat ver­band zijn de door Hew­lett Pack­ard ge­pro­du­ceer­de prin­ters, die de Iraak­se ex-dic­ta­tor Sad­dam Hus­sein za­li­ger zijn be­wind en mi­li­tai­re slag­kracht ge­kost heb­ben. Het zal Poe­tin ge­leerd heb­ben geen HP’s in zijn mi­li­tai­re com­mu­ni­ca­tie­net­werk te zet­ten.

Ik zal maar niet gaan na­den­ken over al­le ac­tie­ve net­werk­com­po­nen­ten waar ie­der­een die iets met In­ter­net doet zijn bits en by­tes over­heen stuurt. Het is geen ra­ket­chi­rur­gie om daar een mi­cro­chip­je in te zet­ten dat al­les laat weg­lek­ken in de rich­ting van een luis­ter­vink naar keu­ze. Ik ga me­zelf ook niet blij ma­ken met de ge­dach­te dat niet al­le ap­pa­ra­tuur Chi­nees is, want ook al is dat het ge­val, de mees­te Tech wordt daar wel ge­pro­du­ceerd. Dus wat let die Chi­ne­zen om ook in bui­ten­land­se spul­len een lek te plaat­sen? Vol­gens mij he­le­maal nix.

Ru­le of Thumb: ik ga er­van uit dat al­les wat over de ka­bel heen gaat op de een of an­de­re ma­nier er­gens an­ders te­recht komt. Die re­gel be­paalt wat ik wel of niet di­gi­taal ver­stuur of wat ik in De Wolk zet.