Seks komt in de knel

Ne­der­lan­ders in een vas­te re­la­tie heb­ben drie keer per maand seks, zo blijkt uit een groot re­pre­sen­ta­tief on­der­zoek door de Rut­ger Stich­ting. Dat is een da­ling ver­ge­le­ken met zo’n 25 jaar ge­le­den, toen het ge­mid­del­de op een keer of twee per week lag.

Er is ook een ver­kla­ring: vrou­wen gaan steeds meer wer­ken, wat ge­vol­gen heeft voor zo­wel hun seks­dri­ve aan het ein­de van de dag als voor hun be­schik­baar­heid voor “een ste­vig rob­ber­tje brid­ge”. Daar­naast ver­lie­zen jon­ge­ren op steeds la­te­re leef­tijd hun maag­de­lijk­heid. Ze heb­ben – zo wordt mij voor­ge­spie­geld – wel wat be­ters te doen. Wat pre­cies is me niet he­le­maal dui­de­lijk.

Mijn eer­ste vraag, die nog­al voor de hand ligt, is wat de et­ni­sche sprei­ding van de on­der­zoch­te po­pu­la­tie dan is. “Ne­der­lan­der” is een ruim be­grip. Ik ben er zelf ook een, maar ge­luk­kig wel een­tje met de niet-Ne­der­land­se dis­po­si­tie van een al­loch­toon. En zo zijn er een he­le­boel im­port-Ne­der­lan­ders in ons klei­ne land­je, waar­in ken­ne­lijk maar een keer of drie per maand ge­vree­ën wordt. Ik kan me met geen mo­ge­lijk­heid voor­stel­len dat de seks-me­ting voor al die groe­pen het­zelf­de uit­valt. Ik weet na­me­lijk ook uit be­trouw­ba­re bron­nen dat er re­li­gi­eu­ze tek­sten be­staan, die aan de de vro­me ge­lo­vi­ge voor­schrij­ven hoe vaak (in dit ge­val) me­neer aan zijn trek­ken moet ko­men. Dit bij­zon­de­re voor­schrift – in dat grap­pi­ge ge­loof dat ik niet bij naam zal noe­men – is na­tuur­lijk be­doeld als volks­boost: gaat heen en ver­me­nig­vul­dig u.*

Aan de an­de­re kant van dat­zelf­de re­li­gi­eu­ze spec­trum zor­gen die even­eens Se­mi­ti­sche broe­ders – die in Adams­kos­tuum en op de snij­ta­fel niet van de hier­voor­ge­noem­den te on­der­schei­den zijn – voor een aar­di­ge aan­was in on­ze groot­steed­se volks­wij­ken. Van die me­de­lan­ders lij­ken erg wei­nig vrou­wen te wer­ken en ge­ven ze al he­le­maal niet de in­druk thuis iets te ver­tel­len te heb­ben. Het li­bi­do van me­neer zou daar wel eens de sterk­ste in­di­ca­tor voor de in­tie­me daad­kracht kun­nen zijn. Als dat waar is, en ik heb geen re­den om aan te ne­men dat dit niet het ge­val is, dan is een ge­mid­del­de fre­quen­tie van drie keer per maand in een vas­te re­la­tie echt te laag in­ge­schat.

Laat ik het al he­le­maal maar niet heb­ben over al­le an­de­re et­ni­sche in­flux die we on­der­tus­sen ken­nen. Hoe vaak vrij­en Chi­ne­zen met el­kaar? Een­maal los van het of­fi­ci­ë­le Een-Kinds-Be­leid van het moe­der­land gaan ze mis­schien wel he­le­maal be­zerk. Je weet het niet; en af­ge­me­ten aan de no­toi­re be­slo­ten­heid van die gas­ten – ook wel de “On­zicht­ba­re Min­der­heid” ge­noemd – kom je er ook nooit ach­ter.

Kort­om, ik ben niet he­le­maal over­tuigd van dat vrij-cij­fer­tje in de pers van­daag. Als je dat sta­tis­tisch op cul­tu­re­le ach­ter­grond zou con­tro­le­ren, dan kom je vol­gens mij op een paar aar­di­ge uit­lo­pers uit, waar­bij au­toch­to­nen in­der­daad min­der ac­tief zijn dan (som­mi­ge) al­loch­to­nen en an­de­re cul­tu­ren he­le­maal niet meer vrij­en. Mis­schien moe­ten we wat me­ta-on­der­zoek gaan doen, waar­bij we de ge­boor­te­cij­fers van Eu­ro­pa op de een of an­de­re ma­nier in­cal­cu­le­ren. Ik kan me zo­maar voor­stel­len dat het plaat­je er dan heel an­ders uit­ziet.


*) De wer­ke­lij­ke tekst luidt: “Maar gij­lie­den, weest vrucht­baar en ver­me­nig­vul­digt, teelt over­vloe­dig voort op de aar­de, en ver­me­nig­vul­digt op de­zel­ve.” Voor wie het wil op­zoe­ken: het is ge­richt aan Noach, die maf­ke­tel met die ark. Dat geeft ge­lijk aan om welk ge­loof het gaat. Een op­ge­licht slui­er­tip­je: de po­pu­la­ri­teit van pij­pen­krul­len on­der man­nen is er tref­fend.