Ston­den er ooit men­sen op de maan?

Ho­ax of Har­de Waar­heid?

Ze zijn er echt: men­sen die den­ken dat de maan­lan­din­gen slechts een se­rie goed ge­plan­de en strak ge­pro­du­ceer­de sa­men­zwe­rin­gen is ge­weest, die in het echt nooit heb­ben plaats­ge­von­den. In hun op­tiek wordt de mens­heid al eni­ge de­cen­nia mee­do­gen­loos in het ootje ge­no­men.

Om pre­cies te zijn ge­looft de we­reld vol­gens hen al van­af 20 ju­li 1969 ten on­rech­te dat Neil Arm­strong en Buzz Al­drin op die dag hun eer­ste voet­af­druk in het maan­se stof zet­ten. Het 40-ja­rig ju­bi­le­um van het suc­ces van de snood­aards die de­ze ho­ax heb­ben uit­ge­dacht, is nog maar twee jaar weg. Ik hoop dat zij die met hun su­pe­ri­eu­re in­tel­li­gen­tie toch heb­ben door­zien dat de maan­lan­din­gen al­le­maal nep zijn ge­weest hier­bij stil zul­len staan.

Het moet toch een zeer ver­hef­fend en lu­ci­de ge­voel ge­ven om al zo lang be­ter te we­ten hoe het zit dan de rest van de gro­te­men­sen­we­reld. Ik heb dat zelf ook, maar dan met sa­men­zwe­rin­gen.

Er is na­me­lijk – hoe kan het ook an­ders – een klei­ne com­pli­ca­tie met die wij-zijn-nooit-op-de-maan-ge­weest-sa­men­zwe­rings­the­o­rie uit die no­toir wel­in­ge­lich­te krin­gen: van­af de aar­de zijn de res­ten van de maan­lan­din­gen na­me­lijk voor ie­der­een te zien. NASA heeft er een film­pje van on-li­ne ge­zet, wat ook de aan­lei­ding voor de­ze aan­te­ke­ning is (want ik heb het hier eer­der over ge­had dacht ik). Ik raad ech­ter ie­de­re scep­ti­cus aan om zelf de con­tro­le uit te voe­ren. Het is daar­bij wel cru­ci­aal om geen con­fec­tie-te­le­scoop te ge­brui­ken, want daar zit te­gen­woor­dig het beeld van de maan waar­op de maan­voer­tui­gen, de lan­dings­mo­du­les, de voet­stap­pen en we­ten­schap­pe­lij­ke ap­pa­ra­tuur te zien zijn, al in ge­pro­gram­meerd. Het is maar dat ze het we­ten, an­ders wor­den ze als­nog be­so­de­mie­terd…