Trump is ge­vaar­lij­ker – want veel dom­mer – dan ge­dacht

Trumps we­reld. Klik om te ver­gro­ten.

De tour door het Mid­den-Oos­ten en Eu­ro­pa van Trump heeft meer in be­roe­ring ge­bracht dan al werd ge­vreesd. De G7 top in Si­cilië is een vol­le­di­ge mis­luk­king ge­wor­den waar Trump denkt dat hij een au­then­tiek mees­ter-op­tre­den heeft ge­ge­ven. Het ver­schil tus­sen zijn oor­deel en dat van de gro­te-men­sen po­li­ti­ci van ons ei­gen con­ti­nent is schrik­ba­rend.

De­ze man is bui­ten­ge­woon ge­vaar­lijk, dom, blind en slecht te­ge­lijk. Hij is een pro­to­ty­pe psy­cho­paat die geen idee heeft van de el­len­de die hij aan­richt. Hem ont­breekt het ver­mo­gen om zijn wa­re zelf te zien vol­le­dig en hij zal ster­ven met het idee de groot­ste mens van ons tijd­perk te zijn ge­weest.

Dat de Ame­ri­ka­nen de­ze ge­de­ge­ne­reer­de chim­pan­see tot hun pre­si­dent heb­ben ge­ko­zen is na zijn Eu­ro­pe­se de­ba­cle nog moei­lij­ker te ver­te­ren dan het al was. Per­soon­lijk over­weeg ik een acuut huis­ver­bod voor Ame­ri­ka­nen die dat heb­ben ge­daan en – moch­ten ze toch door de ma­zen slip­pen – de zeer in­drin­gen­de “vraag” of ze niet te­rug wil­len naar hun ei­gen land. (Ik re­a­li­seer me dat ik dit waar­schijn­lijk al eer­der ge­zegd heb, tij­dens de cam­pag­ne en te­gen de Ame­ri­ka­nen die bij me over de vloer ko­men.)

De te­neur na Trumps ver­trek is goed af te le­zen aan de re­ac­tie van de Duit­sers, wier kan­se­lier Mer­kel stel­de – ik pa­ra­fra­seer – dat we wak­ker moe­ten wor­den en als Eu­ro­pa on­ze ei­gen weg moe­ten gaan; want aan Ame­ri­ka heb­ben we he­le­maal niets meer (ein­de “ci­taat”). De lei­ders­rol die de VS al­tijd ge­had heeft in NAVO ver­band heeft ze ver­lo­ren en ver­der is er wei­nig slag­kracht van die Ame­ri­ka­nen meer te ver­wach­ten. Dat land is in iso­la­ti­o­nis­tisch ver­val en zal dat nog wel even blij­ven. On­der­tus­sen zijn er an­de­re mo­gend­he­den vlij­tig in de weer om de kop­po­si­tie van de VS over te ne­men; zo­wel eco­no­misch als we­ten­schap­pe­lijk als wel­licht mi­li­tair. Voor die laat­ste va­ca­tu­re zie ik Eu­ro­pa – door Rus­lands agres­sie ge­dwon­gen – zelf nog wel eens in beeld ko­men.

De Duit­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Sig­mar Ga­bri­ël ver­woord­de de ver­ba­zing rond Trumps dom­me ge­zwab­ber wel heel erg tref­fend. Vol­gens hem is de kor­te ter­mijn po­li­tiek van de Ame­ri­kaan­se re­ge­ring te­gen het be­lang van de Eu­ro­pe­se Unie. Hij zei:

Wer den Kli­ma­wan­del durch we­ni­ger Um­welt­schutz be­schleu­nigt, wer mehr Waf­fen in Kri­s­en­ge­bie­te ver­kauft und wer re­li­giö­se Kon­flik­te nicht po­li­tisch lö­sen möch­te, der bringt den Frie­den in Eu­ro­pa in Ge­fahr. Die Trump-Ad­mi­ni­stra­ti­on will Kli­ma-Ab­kom­men kün­di­gen, in Kri­sen­re­gi­o­nen au­früsten und Men­schen aus be­s­timm­ten Re­li­gi­ons­krei­sen nicht ein­rei­sen las­sen. Wenn wir Eu­ropäer heu­te dem nicht ent­schlos­sen ent­ge­gen­tre­ten, dann wer­den sich die Mi­gra­ti­ons­strö­me nach Eu­ro­pa noch wei­ter ver­größern. Wer die­ser US Po­li­tik nicht ent­ge­gen­tritt, macht sich mit­schul­dig”.*

Of­wel – vrij ver­taald voor hen die geen Duits kun­nen le­zen** – wie voor Ame­ri­ka is, is te­gen Eu­ro­pa en voor wa­pen­han­del in cri­sis­ge­bie­den, voor kli­maat­ver­an­de­ring en voor de be­na­de­ring van re­li­gi­eu­ze con­flic­ten met ge­weld in plaats van di­plo­ma­tie. In het kort: je bent dan me­de­plich­tig aan het Ame­ri­kaan­se af­braak­be­leid en net zo’n suk­kel als Trump. Ga­bri­ël is hier­mee erg ex­pli­ciet in zijn kri­tiek aan Trumps adres en dat siert hem. Maar ook: als de door­gaans zo voor­zich­ti­ge Duit­se po­li­ti­ci dit soort za­ken gaan ven­ti­le­ren dan is er echt iets aan de hand. Ten­slot­te heeft de­ze man Trump vis-a-vis ge­spro­ken en is hij toen tot het oor­deel ge­ko­men dat het nog er­ger met hem ge­steld is dan werd ge­vreesd. Lek­ker is dat.


*) Bron: Rhei­ni­sche Post on-li­ne 30-5-2017**) Een on­for­tuin­lij­ke omis­sie. Duits is naar mijn smaak de mooi­ste, meest ge­ci­vi­li­seer­de en best ge­struc­tu­reer­de taal die we in Eu­ro­pa heb­ben. We zou­den er ei­gen­lijk, als we dan toch klaar zijn met die Ame­ri­ka­nen, de Eu­ro­pe­se voer­taal van moe­ten ma­ken.