Trump: Ja­red Kus­h­ner en Rus­si­sche seks

Gis­te­ren werd het nieuws be­kend dat Do­nald Trump zijn schoon­zoon Ja­red Kus­h­ner aan­stelt als per­soon­lijk ad­vi­seur. Daar­over werd dan ook di­rect de ne­po­tis­me-kaart ge­trok­ken.

Even­wel be­grijp ik de com­mo­tie niet he­le­maal. Dui­de­lijk is hoe on­voor­spel­baar Trump is. Er valt geen peil op zijn be­leid te trek­ken en erg be­trouw­baar in zijn positie(s) is hij ook niet. Oba­ma-ca­re il­lu­streert dit erg goed. De Reps zijn be­zig om de­ze volks­bre­de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring zo snel mo­ge­lijk uit het wa­ter te schie­ten, iets wat ook tij­dens de Trump-cam­pag­ne veel en vaak is be­loofd. Nu het punt­je ech­ter bij paal­tje komt wordt Trump in­eens een stuk ge­nu­an­ceer­der. Hij heeft on­der­tus­sen ge­steld dat er eerst een werk­baar al­ter­na­tief voor Oba­ma-ca­re moet zijn, an­ders blijft het voor­lo­pig in­tact.

Ik be­doel maar. Het zou wel eens zijn aan­ko­men­de ad­vi­seur Kus­h­ner kun­nen zijn die ach­ter de­ze acu­te dera­di­ca­li­se­ring zit. Dat schijnt na­me­lijk een bij­zon­der di­plo­ma­tie­ke en rus­ti­ge man te zijn, die niet eens Twit­tert. Hij is ook ge­trouwd met Ivan­ka Trump, papa’s oog­ap­pel­tje, dus ik denk dat we vei­lig de in­di­ca­tie kun­nen aan­ne­men dat Trump naar zijn schoon­zoon luis­tert. En wat is er mis met een – zo nood­za­ke­lij­ke, in Trumps ge­val – emo­tie­dem­pen­de ad­vi­seur die nog voet aan de grond heeft ook? He­le­maal niets zou ik zeg­gen en al he­le­maal niet om­dat het toe­val­lig aan­ge­trouw­de fa­mi­lie is.

Wat van­daag ook “pu­bliek” werd is het toch al ou­de nieuws dat Trump com­pro­mit­te­ren­de ca­pri­o­len zou heb­ben uit­ge­haald – in een Mos­kous ge­hei­me­dienst­ho­tel dat ver­ge­ven is van de sur­veil­lan­ce­ap­pa­ra­tuur – die hem nu chan­ta­bel ma­ken. Daar­over zijn de me­nin­gen ech­ter ver­deeld. Die van mij: Trump mag doen wat hij wil, zo­lang het maar le­gaal en met we­der­zijd­se in­stem­ming is. Dat hij in een ho­tel een Gol­den Shower heeft ge­kre­gen van een paar Rus­si­sche Scho­nen om daar­mee wraak op de Obama’s te ne­men lijkt me het sop van de kool niet waard. Trump Chan­ta­bel? Hier­mee? Ik zou niet we­ten waar­om.

De in­au­gu­ra­tie is dicht­bij; ik ge­loof nog een dag of ne­gen. Ik kijk het net zo­min even na als dat ik zijn in­au­gu­ra­tie li­ve ga be­kij­ken. Dit is dus de laat­ste vol­le Trump­vrije week voor naar ik mag ho­pen hoog­uit de ko­men­de vier jaar. Daar­van ga ik nog even ge­nie­ten.