Trump: nieuws­ge­foe­zel van Sov­jet-klas­se

VK 23 ja­nu­a­ri 2017

Ie­der­een kent de bo­ven­staan­de fo­to wel. Links, zo­als be­kend, het in­au­gu­ra­tie-fä­hi­che pu­bliek voor Trump, rechts dat van Oba­ma acht jaar ge­le­den. Al­leen een ge­lo­bo­to­meer­de de­biel denkt dat er op fo­to links meer men­sen staan dan op fo­to rechts. On­der­tus­sen zijn de cog­ni­tief-dis­so­ne­ren­de uit­val­len van Trumps pers­chef en die van hem­zelf gis­te­ren zo on­ge­veer vi­raal ge­gaan. Vol­gens bei­den trok Trumps in­au­gu­ra­tie meer be­zoe­kers dan wel­ke in­au­gu­ra­tie dan ook. Elk te­gen­ge­luid, hoe diep­ge­wor­teld in de wer­ke­lijk­heid ook, wordt (on­der­tus­sen) als van­ouds “een leu­gen” ge­noemd. Ik denk niet dat daar nog ie­mand ver­baasd over is.

Na af­ge­lo­pen vrij­dag heeft denk ik nie­mand meer hoop op “het zal wel mee­val­len met die Trump als hij een­maal pre­si­dent is”. Aan zijn in­au­gu­re­le re­de, een on­ge­kend har­de speech die bol stond van de cryp­to-na­ti­o­na­lis­ti­sche oor­logs­re­to­riek, denk ik dat we ge­noeg kun­nen af­me­ten. De­ze man is on­be­re­ken­baar, niet bijs­ter slim, nar­cis­tisch, ver­sto­ken van eni­ge zelf­ken­nis, vol­strekt on­be­re­ken­baar en on­be­trouw­baar op de koop toe. Trump zal doen wat hem goed­dunkt, on­ge­hin­derd door enig in­zicht of eni­ge ken­nis van za­ke en met de­zelf­de de­struc­tie­ve nep-flair die hij nu al eni­ge maan­den on­ge­ge­neerd door de me­dia smijt. Kort­om: we gaan met hem ge­vaar­lij­ke en on­ze­ke­re tij­den te­ge­moet. Voor zijn land­ge­no­ten, die hij bik­kel­hard gaat af­knij­pen, wordt het een nog veel har­der ge­lag.

De re­ac­tie van het Trump-team op de bo­ven­staan­de fo­to en Trumps con­stan­te aan­val­len op de pers ge­ven nog maar eens aan hoe goed hij naar zijn gro­te vrind Vlad Poe­tin heeft ge­ke­ken. Het is een ou­de be­proef­de Sov­jet-tac­tiek om waar- en wer­ke­lijk­heid te ne­ge­ren en er ver­vol­gens meer­de­re ge­fa­briek­te ver­sies van rond te strooi­en, zo­dat het volk niet meer weet wat nou echt is en wat niet. Zo deed Len­in het al van­af 1913, zo de­den al­le Sov­jet-chefs het na hem en zo doet nu ook Poe­tin het. Het Rus­si­sche volk wordt al ruim 100 jaar voor­ge­lo­gen over bij­na al­les wat de staat of haar be­lan­gen raakt. Ge­zien de aar­di­ge pri­meur van Trump als pre­si­dent en zijn aper­te, schaam­te­lo­ze leu­gens over (o.a.) de op­komst bij zijn in­au­gu­ra­tie – maar ook zijn ge­draai­kont met een he­le­boel an­de­re is­sues zo­als zijn me­ning over de FBI en de CIA – is on­der­tus­sen dui­de­lijk dat Trump zijn pers­be­leid op de­zelf­de leest gaat schoei­en. Of­wel, hij gaat zich wat zijn com­mu­ni­ca­tie be­treft als een recht­ge­snaar­de sov­jet-au­to­craat ge­dra­gen. We heb­ben glo­baal ge­zien van­af nu dus met een aar­dig ex­plo­sief trio te ma­ken: Trump, Er­do­gan en Poe­tin.

We had­den het kun­nen we­ten. Trump is toch de uit­vin­der van het nep-nieuws waar­over hij nu zo veel kro­ko­dil­len­tra­nen laat. Zijn on­zin­ni­ge en vol­strekt uit de lucht ge­gre­pen ver­haal over Oba­ma die niet in de V.S. ge­bo­ren zou zijn is le­gen­da­risch. Ie­mand die dat soort on­zin als waar­heid kan ver­ko­pen kent geen schaam­te. Als het niet zo triest was dan had de we­reld er nog een aar­di­ge en­ter­tain­ment­waar­de aan kun­nen ont­le­nen. He­laas is de zaak daar­voor toch een tik­kel­tje ern­stig.

We we­ten sinds gis­te­ren dat Trump zijn be­las­ting­aan­gif­te niet pu­bliek zal ma­ken. Vol­gens hem is nie­mand daar­in ge­ïn­te­res­seerd. Als hij dat maar hard ge­noeg blijft roe­pen dan gaat ie­der­een hem van­zelf ge­lo­ven, moet hij den­ken. Mis­schien werkt het ook wel zo in Rus­land, maar ik hoop voor de Ame­ri­ka­nen op een be­ter wer­ken­de pers. Dat is ’s lands laat­ste li­nie te­gen Trumps ge­knoei met de de­mo­cra­tie en ’s lands ge­loof­waar­dig­heid. Want als je be­denkt dat de Ame­ri­ka­nen zo’n idi­oot als pre­si­dent kun­nen kie­zen – of dat la­ten ge­beu­ren – dan moet dat haast wel iets zeg­gen over de Ame­ri­ka­nen zelf. Voor de rest komt hen voor­al me­de­lij­den toe; heel erg veel me­de­lij­den.

VK 25-2-2017