Trump: Pa­les­ti­na vs Is­ra­ël is een sim­pel pro­bleem

Mijn stre­ven naar ge­moeds­rust noopt mij tot het ma­ken van de kor­te aan­te­ke­ning dat VS pre­si­dent Trump gis­te­ren een nieuw diep­te­punt heeft be­reikt. Naast zijn twee­de po­ging om van­daag zijn Trump­Ca­re door het con­gres te krij­gen, zit hij aan ta­fel met Pa­les­tijns pre­si­dent Ab­bas om even snel de Mid­den-Oos­ten pro­ble­ma­tiek op te los­sen.

De toon van Trump gis­te­ren tij­dens de aan­loop van het ge­sprek was om mis­se­lijk van te wor­den. Hij wist met dro­ge ogen te ver­tel­len dat (ik pa­ra­fra­seer):

“…de pro­ble­men in het Mid­den-Oos­ten niet erg in­ge­wik­keld lij­ken. Ie­der­een wil een op­los­sing. Dat gaan we re­ge­len. We gaan een deal ma­ken. Het kan nooit erg moei­lijk zijn…”

En dat al­les wordt er uit ge­flapt met die schui­ne smirk van hem, die moet be­na­druk­ken hoe waan­zin­nig goed hij is en hoe een­vou­dig hij de gro­te pro­ble­men van de we­reld op­lost; “Bu­si­ness Deal Sty­le”. Ik krijg van zijn bui­ten­ge­woon gro­ve en ge­vaar­lij­ke sim­pli­fi­ca­tie wer­ke­lijk de kou­de ril­lin­gen. Als een man op zo’n po­si­tie zo van de wer­ke­lijk­heid los kan zijn, dan mo­gen we het erg­ste vre­zen. De­ze man heeft de be­schik­king over de slag­kracht van een heel sterk le­ger en hij is niet te­rug­hou­dend in het ge­bruik er­van.

On­der­tus­sen is Trump zo on­ge­veer de minst ef­fec­tie­ve pre­si­dent ooit. Hij heeft nog niets voor el­kaar ge­kre­gen van de din­gen die hij met zijn gro­te bek heeft be­loofd. (Voor­al aan zijn kie­zers, die hij van­daag van hun ziek­te­kos­ten-ver­ze­ke­ring wil af­hel­pen.) Het is te triest om aan te zien hoe de­ze man zijn volk een oor aan­naait en er nog trots op is ook. He­laas is het zo dat hij nooit zal we­ten hoe slecht hij is of er ook maar een con­se­quen­tie van zal mer­ken. Voor hem­zelf is hij ge­woon de bes­te en zal hij dat ook blij­ven. Te­gen een ex­treem ge­brek aan zelf­re­flec­tie en di­to in­te­res­se in de me­nin­gen van an­de­ren, is geen kruid ge­was­sen. De­ze man geeft de in­druk geen en­ke­le voe­ling met de re­a­li­teit te heb­ben.

Voor wie zelf nog eens wil zien hoe te­nen­krom­mend idi­oot Trump is klikt hier