Trum­pi­tus: is het toch nog er­gens goed voor?

Het is jam­mer dat ge­rech­tig­heid niet be­staat; even­min als mi­li­tant ac­ti­vis­me in naam van de men­se­lijk­heid en de leef­baar­heid van on­ze pla­neet. Het is ver­der ook niet net­jes om al die din­gen te den­ken die ik graag met Trump én met zijn en­tou­ra­ge én met zijn loy­a­le aan­han­gers ge­daan zou zien wor­den. Mijn moe­der heeft me ooit be­te­re ma­nie­ren ge­leerd.

Trump geeft de maat van zijn in­tel­li­gen­tie aan.…

Wie toch nog een klein beet­je po­si­tief wil kun­nen den­ken over de we­reld na­dat Trump zich gis­te­ren heeft te­rug­ge­trok­ken uit het Pa­rijs-ak­koord le­ze het ar­ti­kel “Die Trump is zo slecht nog niet voor ons…” van Chris­tel van de Ven in De Volks­krant van van­daag. Het is een re­de­lijk pro­ba­te ma­nier om van de dieprom­me­len­de mis­se­lijk­heid af te ko­men die de­ze man el­ke dag weer weet op te wek­ken. We heb­ben meer van dit soort me­di­ci­na­le ar­ti­ke­len no­dig. Voor mij vol­staat het niet meer om me te ver­kneu­ke­len over de im­be­ci­li­teit van dit stuk vul­lis dat ei­gen­lijk in een boom op een trai­ler­park thuis hoort.