Volg Trump’s (im)populariteit…

De po­pu­la­ri­teit van Trump, of be­ter, het ge­brek daar­aan, kun je op ba­sis van de ac­ti­ve polls re­al-ti­me vol­gen. Klik op het plaat­je hier­on­der om naar de on­ge­lo­fe­lijk in­te­res­san­te maar bui­ten­ge­woon ver­ont­rus­tend doch zeer in­for­ma­tie­ve web­si­te te gaan…

Mur­der By Pro­duc­ti­on
Xi Jin­pin op de kei­zer­lij­ke troon, Kim Jong-un in het ga­reel
T⛪UIS | MUURK✍NT | | Carlito, ergo SUM! - JAARGANG 8 | ◬