VS: Af­ro-Pes­ten – meer en ho­ger straf­fen

Van som­mi­ge oor­lo­gen is het niet de be­doe­ling dat ze ge­won­nen wor­den…

De Ame­ri­kaan­se mi­nis­ter van jus­ti­tie on­der Trump, Jeff Ses­si­ons, heeft een di­rec­tie­ve uit­ge­vaar­digd die stelt dat aan­kla­gers voort­aan met een zo zwaar mo­ge­lij­ke strafeis de recht­bank in moe­ten. Ses­si­ons denkt dat het een mo­re­le ver­ant­woor­de­lijk­heid is om op de­ze ma­nier het drugs­pro­bleem in de VS op te los­sen. On­der­tus­sen zit­ten er in Ame­ri­ka te­gen de 2 mil­joen men­sen in de bak waar­van de helft we­gens drugs­ge­re­la­teer­de za­ken.

Aan­ge­zien al heel lang ge­le­den is aan­ge­toond dat drugs­be­strij­ding door mid­del van re­pres­sie – op­slui­ting – niet werkt en de “war on drugs” vol­le­dig faalt, moe­ten we con­clu­de­ren dat de VS een nieu­we oor­log te­gen de zwar­te me­de­mens is be­gon­nen. Zij zijn het na­me­lijk die dis­pro­por­ti­o­neel gaan “pro­fi­te­ren” van de nieu­we maat­re­gel. Zij zijn het die als van­ouds het mees­te en lang­ste wor­den op­ge­slo­ten. Zij zijn het dus die uit de kans­ar­me stads­de­len zul­len wor­den ver­wij­derd om hun le­ven in de ge­van­ge­nis te slij­ten, met al­le ge­vol­gen – dus nog min­der kan­sen – van dien.

Of­wel, Trump is niet al­leen een kli­maat-scep­ti­cus en een sek­sist, hij is ook nog een ra­cist. De nieu­we maat­re­gel zal er­toe lei­den dat het aan­tal ge­van­ge­nen in de VS om­hoog gaat ter­wijl ze daar re­la­tief al de mees­te men­sen per hoofd van de be­vol­king heb­ben op­ge­slo­ten. Dat wil­len ze ken­ne­lijk nog een paar tand­jes op­krik­ken, als­of er niet ge­noeg men­sen ach­ter slot en gren­del zit­ten. Ik moet er­van uit­gaan dat dit al­le­maal po­li­tiek ge­ïn­spi­reerd is, net zo­als het ver­zet te­gen het kli­maat-ak­koord van Pa­rijs.

Mij maak je niet wijs dat Trump echt denkt dat het met de­ze pla­neet wel goed zit. Hij wil al­leen geen be­per­kin­gen op­ge­legd krij­gen die eco­no­mi­sche re­per­cus­sies heb­ben. Dus de on­der­ne­mers moe­ten kun­nen on­der­ne­men on­danks even­tu­e­le scha­de­lijk­heid aan het mi­li­eu en de kans­ar­me mas­sa moet wor­den op­ge­slo­ten on­danks de scha­de aan de­ze men­sen (en de vol­strek­te zin­loos­heid van de op­slui­ting of de fu­ti­li­teit van de over­tre­ding).

Het bi­zar­re van dit ver­haal is de enor­me dis­cre­pan­tie tus­sen de le­ga­li­teit van de wiet-in­du­strie in som­mi­ge Ame­ri­kaan­se sta­ten en de mens­ont­e­ren­de re­pres­sie rond het drugs­ge­bruik in an­de­re. Con­sis­ten­tie is geen sterk punt daar in het Ame­ri­kaan­se. In­tel­li­gen­tie ook niet, maar daar­in zijn ze niet uniek. Als ik zo de CDA- en VVD ge­dach­ten rond de Ne­der­land­se wiet­han­del peil, dan zijn de be­leids­ma­kers van die par­tij­en niet veel slim­mer. Of zou er iets ach­ter zit­ten wat ik niet be­grijp, zo­als werk­ge­le­gen­heid bij jus­ti­tie? Voor ons ei­gen land kan ik me dat niet voor­stel­len, maar voor Ame­ri­ka wel. Daar is het ge­van­gen zet­ten van bur­gers Big Bu­si­ness; een in­du­strie waar­mee heel veel geld wordt ver­diend.