VS wil ter­ri­to­ri­a­le in­te­gri­teit Ne­der­land schen­den

Pfff, grond­wet Aan Mijn Hoe­la. Als ik het voor het zeg­gen had dan zou­den die Ame­ri­kaan­se maf­ke­tels hier geen poot aan de grond krij­gen, no mat­ter wat de grond­wet daar­over zegt. Het is al moei­lijk te to­le­re­ren dat ze hier in drom­men de Am­ster­dam­se grach­ten in blau­we blow-wol­ken ko­men zet­ten. Een ge­wa­pen­de func­ti­o­na­ris uit Trumps Fas­cis­ten­staat Nieu­we Stijl heeft hier he­le­maal niets te zoe­ken.

Wan­neer je vroe­ger, toen we hier nog be­waak­te gren­zen had­den, met de trein door Eu­ro­pa reis­de, dan was de kans groot dat je op een grenstra­ject te­recht kwam. Dat is een stuk­je spoor tus­sen het laat­ste sta­ti­on in het ene land en het eer­ste sta­ti­on in het an­de­re. Ik heb dit re­gel­ma­tig ge­daan tus­sen Oos­ten­rijk en Ita­lië. Daar zag ik dat bij het over­ste­ken van de grens de mee­rij­den­de dou­a­niers uit het land “ach­ter ons” hun wa­pen­kop­pels af­de­den om de­ze aan hun com­man­dant te ge­ven. De even­eens mee­rei­zen­de dou­a­niers die hun ei­gen land bin­nen­kwa­men kre­gen hun wa­pens juist uit­ge­reikt. De re­den er­ach­ter was en is nog steeds sim­pel: een wa­pen­be­voeg­de rijks­amb­te­naar mag zijn wa­pen al­leen dra­gen wan­neer hij zich op zijn ei­gen na­ti­o­na­le grond­ge­bied be­vindt. Mi­li­tair per­so­neel is hier­van waar­schijn­lijk uit­ge­zon­derd, want het is na­me­lijk erg las­tig om een land bin­nen te val­len als je het ge­weer thuis moet la­ten.*

Wat nu wordt on­der­zocht is of ge­wa­pen­de func­ti­o­na­ris­sen uit een an­der land – dat hen wa­pen­be­voegd­heid geeft – ook hier ge­wa­pend en dus ge­welds­be­voegd kun­nen zijn – ge­sanc­ti­o­neerd door on­ze ei­gen mo­no­po­list op ge­weld, de Ne­der­land­se Staat. Mijn op­vat­ting is dat je die Ame­ri­ka­nen, die thuis hun ei­gen don­ke­re me­de­lan­ders bij bos­jes het le­ven uit schie­ten, ab­so­luut niet met vuur­wa­pens moet ver­trou­wen. Want doe je dat wel, dan is het maar de vraag aan wel­ke ge­welds­in­struc­tie ze zich in the heat of the mo­ment gaan hou­den: de Ne­der­land­se of de veel los­se­re Ame­ri­kaan­se. Ik reis re­gel­ma­tig over Schip­hol en ik heb er geen trek in om de­ze vraag in de prak­tijk ge­test te zien wor­den. Laat die Ame­ri­ka­nen maar lek­ker weg­blij­ven.

Een leuk de­tail in de­ze kwes­tie is een item uit ons pre-EU ver­le­den. Vroe­ger, toen er nog har­de Eu­ro­pe­se gren­zen wa­ren, ope­reer­den in Ne­der­land re­gel­ma­tig Duit­se po­li­tie­men­sen als lok­ker voor drugs­smok­ke­laars. De­ze Nar­co-Po­li­zis­ten wa­ren vaak ge­wa­pend. Toen dit be­kend werd, kreeg toen­ma­lig Kan­se­lier BoKa­Ko (Bun­des­Kanz­ler Kohl) een enor­me di­plo­ma­tie­ke Scheisshau­fen over hem uit­ge­stort. Ken­ne­lijk was het sen­ti­ment over on­ze ter­ri­to­ri­a­le in­te­gri­teit da­mals veel stren­ger dan het nu is; een po­si­tie die mis­schien iets met de Duit­se ter­ri­to­ri­a­le voort­va­rend­heid in de ja­ren 1939 – 1945 te ma­ken heeft. Je weet het niet.

Laat ik de lak­se hou­ding rich­ting Trumps stoot­troe­pen “De Eu­ro­pe­se Ver­slap­ping” noe­men, die wordt ver­oor­zaakt door de snaz­zy Eu­ro­hip­pe mo­ge­lijk­heid om de Duit­se grens nu met 120 KM/u te pas­se­ren. Daar word je klaar­blij­ke­lijk heel erg mel­low van.


*) Een van mijn kom­pa­nen – een ve­te­raan van het Korps Ma­ri­niers- meldt mij het vol­gen­de:

Be­hal­ve dan door de NL over­heid aan de VN uit­ge­leen­de mi­li­tai­ren die zon­der man­daat in den vreem­de vre­de moe­ten be­wa­ren. Je zou nog kun­nen zeg­gen dat die wa­ren uit­ge­no­digd, maar m.b.t. be­wa­pe­ning maakt dat fei­te­lijk geen reet uit. Ik zal het blij­ven her­ha­len tot­dat ik ‘uit de tijd ga’ ; de­kens en melk­poe­der, daar zijn wij Hol­lan­ders goed in!”

Het is goed om te we­ten.