Wat Wil Wil­ders? Nie­mand die het weet…

Wil­ders in Spij­ke­nis­se tij­dens de af­trap van zijn cam­pag­ne. Let op: de da­me rechts is GEEN Wil­ders aan­han­ger maar ver­ge­zelt slechts haar vriend (links)…

Gis­ter­avond ben ik er door Lubach op ge­we­zen dat Geert Wil­ders van al­les over Ne­der­land roept klaagt en be­looft, maar dat hij ei­gen­lijk vol­le­dig zon­der in­houd is. Lubach’s ana­ly­se gis­te­ren was te­nen­krom­mend. De PVV is vol­gens haar schaam­te­loos ge­snaai­de Trum­pi­aan­se re­to­riek van zins om “Ne­der­land weer te­rug te ge­ven aan de Ne­der­lan­ders” maar hoe dat pre­cies moet ge­beu­ren ma­ken ze op geen en­ke­le ma­nier tast­baar. Dank je, Lubach, voor de­ze eye-ope­ner. Mij was het bij ge­brek aan bloot­stel­ling aan die wit­te dak­duif nog niet op­ge­val­len.

Maar in­der­daad, Lubach heeft (na­tuur­lijk) ge­lijk. Wil­ders heeft voor zo­ver ik weet nog nooit echt aan­ge­ge­ven hoe hij zijn agen­da van 1: het ver­bod van de Ko­ran en 2: het slo­pen van de Ne­der­land­se mos­kee­ën en 3: de gren­zen dicht voor mos­lims en 4: de pen­si­oen leef­tijd om­laag… wil ver­we­zen­lij­ken. Zelfs voor de­ze kor­te en be­perk­te lijst met speer­pun­ten heeft Wil­ders geen en­kel prak­tisch idee. Aan de­bat­ten doet hij niet tot nau­we­lijks, se­ri­eu­ze in­ter­views geeft hij nooit en voor re­ken­schap is hij niet te por­ren. Op zich zou het al­le­maal niet zo erg zijn dat er niets dui­de­lijk is over hoe de PVV haar doe­len wil be­rei­ken, maar om­dat die par­tij bij­na als groot­ste in de pei­lin­gen staat is het toch een pro­bleem. Stel nou dat Wil­ders straks de mo­ge­lijk­heid krijgt om al­le wets­voor­stel­len die hem niet be­val­len om­ver te trek­ken? Dan krij­gen we hier in de po­li­tiek en het lands­be­stuur straks net zo’n ri­di­cuul in­er­te ben­de als in Ame­ri­ka.

En dat laat­ste treft, want de ver­ge­lij­king tus­sen Trump en Wil­ders dringt zich bij­na met ge­weld op. Bei­den zijn gro­te schreeu­wers met een bij­zon­der zwak oog voor de wer­ke­lijk­heid. Het ge­lieg van die twee is nau­we­lijks te ver­te­ren en ik moet het toch nog een keer zeg­gen: de tac­tiek die hun gro­te po­pu­lis­ti­sche voor­gan­ger Adolf Hit­ler in de ja­ren 1930 ge­bruik­te was pre­cies de­zelf­de. Het maak­te toen ook toen niet uit wat er in­hou­de­lijk werd ver­teld (door hem of door Jo­seph Goeb­bels in hun tie­ren­de don­der­pre­ken.) Het eni­ge be­lang­rij­ke was dat het ge­peu­pel zich aan­ge­spro­ken voel­de. En net zo­als de met po­pu­lis­ti­sche re­to­riek lek­ker ge­maak­te Duit­sers ver­ant­woor­de­lijk wa­ren voor het aan de macht ko­men van Hit­ler in 1933, zijn de Ame­ri­ka­nen dat nu voor Trump en zijn wij dat straks voor Wil­ders. De ge­meen­schapplij­ke fac­tor: een ge­de­bi­li­seerd elec­to­raat dat geen en­ke­le ide­o­lo­gi­sche stu­ring meer heeft en dus zweeft, kiest en re­gel­ma­tig mist. Het zal best ou­der­wets klin­ken, ze­ker voor een so­ci­aal-an­ar­chist, maar ik zou daar­om al­leen al voor zo­wel stem­plicht als voor po­li­tie­ke scho­ling zijn, maar die laat­ste ter­zij­de.

We heb­ben wel een voor­deel ten op­zich­te van Ame­ri­ka en dat is de gro­te ver­kie­zings­op­komst. We heb­ben in de re­gel een stem­dek­kin­gen van over de 80% waar­bij Trump door min­der dan 50% van 26% van het elec­to­raat is ge­ko­zen (= net 1/8 van de kies­ge­rech­tig­den). Of­wel, we heb­ben nog hoop. Laat ik Groen Links voor­man Kla­ver vol­gen in zijn uit­spraak dat “Ne­der­land straks niet rechts zal geen kie­zen maar cen­trum-links…” Ik help het hem ho­pen. Mis­schien krijgt zijn par­tij mijn stem wel. Ook be­lang­rijk om te blij­ven ont­hou­den: hoe groot de PVV ook wordt, re­ge­ren zul­len ze van­we­ge het drei­gen­de cor­don sa­ni­tair nooit.