We­ten­schap-bas­hing in Ame­ri­ka en Tur­kije

Het is gek dat het me nog niet was op­ge­val­len, maar lo­gisch is het wel: als Tur­kije de con­fes­si­o­ne­le staat nieuw le­ven in wil bla­zen, dan gaat het we­ten­schap­pe­lij­ke ni­veau on­ver­mij­de­lijk een keer om­laag. Pre­cies dat is in Ame­ri­ka al heel lang aan de hand, met als triest diep­te­punt voor­lo­pig het ver­la­ten van het Pa­rij­se kli­maat­ak­koord. In dat land wordt ook de evo­lu­tie­leer als een “me­ning” ge­zien, die slechts naast die van de bij­bel staat; en die mis­schien even­veel waard is.

Wij we­ten na­tuur­lijk be­ter en we ver­kneu­ke­len ons al de­cen­nia lang over die Ame­ri­kaan­se stu­pi­di­teit. En sinds het aan­tre­den van Trump doen we nog goed za­ken ook. Ik weet dat er veel ex­cel­len­te we­ten­schap­pers zijn die een car­ri­è­re aan de Tech­ni­sche Uni­ver­si­teit Delft te­gen­woor­dig als een be­te­re op­tie zien dan een loop­baan aan het Mas­sa­chu­setts In­sti­tu­te of Tech­no­lo­gy (MIT). Dat is wel eens an­ders ge­weest.

De op­roep van de vers­ge­bak­ken Fran­se pre­si­dent Mar­con aan al­le Ame­ri­kaan­se we­ten­schap­pers om voor­al naar Frank­rijk te ko­men, ver­an­dert daar niets aan. Die “Poly­tech­ni­ques” in Frank­rijk ha­len het nu een­maal niet bij de Ne­der­land­se we­ten­schap­pers/in­ge­ni­eurs-op­lei­din­gen. Dat is ook lo­gisch. In Frank­rijk kun­nen ze over een is­sue wel 10 jaar blij­ven zeu­ren en het dan nog la­ten lig­gen. Als we dat in Ne­der­land doen, dan staat we in no ti­me on­der wa­ter. Ik be­doel hier­mee: de Ne­der­land­se slag­vaar­dig­heid is bij­zon­der doel­ma­tig, maar van­we­ge on­ze ge­o­gra­fi­sche dis­po­si­tie ook wel nood­ge­dwon­gen – al zo’n 400 jaar lang.

Het ziet er naar uit dat we on­ze gast­vrij­heid moe­ten uit­brei­den naar de Turk­se we­ten­schap­pe­lij­ke ge­meen­schap. Roer­gan­ger Er­do­gan heeft in zijn on­me­te­lij­ke wijs­heid be­slo­ten dat de evo­lu­tie­leer niets is voor de Turk­se scho­lie­ren. Het is vol­gens hem al­le­maal veel te moei­lijk, te om­stre­den en bo­ven­dien be­twist­baar. Wat zich hier af­te­kent is een na­tie die zich lang­zaam maar ze­ker aan het te­rug­trek­ken is naar de nieu­we don­ke­re mid­del­eeu­wen, door haar on­der­wijs ern­stig te de­bi­li­se­ren. Dat dit kan, op in­sti­ga­tie van de pre­si­dent nog wel, is stui­tend. Als on­ze pre­mier zich te­gen het cur­ri­cu­lum van on­ze scho­len aan zou be­moei­en, dan zou­den hem pek en ve­ren wach­ten.