Wor­den hoe­ren­lo­pers il­le­ga­le ge­brui­kers?

Als het aan de jon­ge­ren­be­we­ging Exx­po­se ligt, dan wordt pros­ti­tu­tie in Ne­der­land il­le­gaal. Dat is op het mo­ment nog niet zo, wat ooit de Zweed­se ac­tri­ce So­fia He­lin – be­kend van de se­rie Bron/Broen (The Brid­ge) – de uit­spraak ont­lok­te dat ze dit voor een pro­gres­sief land als Ne­der­land erg vreemd vond. Ze deed dat in het pro­gram­ma “Ji­nek”.

Om de straf­baar­stel­ling van het hoe­ren­lo­pen voor el­kaar te krij­gen, heeft het jon­ge­ren­plat­form 40.000 hand­te­ke­nin­gen ver­za­meld om de­ze ver­vol­gens als “bur­ger­ini­ti­a­tief” aan de Twee­de Ka­mer te over­han­di­gen. Op grond daar­van kan te­gen­woor­dig wet­ge­ving plaats­vin­den. Ik heb be­gre­pen dat de Chris­ten­Unie het ini­ti­a­tief on­der­steunt, stel­lend dat dit is­sue (ik pa­ra­fra­seer) “een van de mo­ve­ren­de re­de­nen was om über­haupt aan de co­a­li­tie deel te ne­men.”

Op het eer­ste ge­zicht is het ini­ti­a­tief re­de­lijk, om­dat pros­ti­tu­tie voor­al vrou­wen kwets­baar maakt door een hi­ë­rar­chi­sche ver­hou­ding tus­sen de ge­slach­ten te in­tro­du­ce­ren, waar­bij (meest­al) de man als “ko­ning klant” seks af­neemt van een “dienst­ba­re” vrouw. Dit is een pro­ble­ma­ti­sche ver­hou­ding, om­dat de hoe­ren­lo­per hier­mee de vrouw let­ter­lijk on­der­ge­schikt maakt, en wel fy­siek, maar ook (pseu­do-) in­tiem. Voor­al het eer­ste hoort ei­gen­lijk al­leen op een boer­de­rij thuis, waar een boer zijn vee even­eens dwingt tot fy­sie­ke han­de­lin­gen die het uit zich­zelf nooit zou uit­voe­ren. In on­ze tij­den, waar­in de vrouw/man ver­hou­din­gen ega­li­tair en so­li­dair zou­den moe­ten zijn, is dat bui­ten­ge­woon on­wen­se­lijk en zelfs ver­wer­pe­lijk.

An­der­zijds in­tro­du­ceert het il­le­gaal ma­ken van een men­se­lij­ke on­deugd ge­lijk een pro­bleem: het is­sue ver­dwijnt on­der­gronds en komt daar­mee bui­ten het zicht­veld van de bo­ven­we­reld te lig­gen. Dit zorgt voor ex­ces­sen en een markt voor no­toi­re pe­no­se. Dat is het ge­val met de drugs­we­reld en dat zal ook met de pros­ti­tu­tie ge­beu­ren. Dat maakt de po­si­tie van de seks­wer­ken­de da­mes er niet be­ter op. Ster­ker nog, sinds het ver­bod op pros­ti­tu­tie in Zwe­den is het ge­weld te­gen vrou­wen toe­ge­no­men. (Hu­man Rights Watch*)

Dus wat nu? Ei­gen­lijk is het een sim­pel en com­plex ver­haal te­ge­lijk. De ver­ge­lij­king met de drugs­han­del gaat ook hier op: er is een enor­me stroom van co­ca­ï­ne van­uit Zuid-Ame­ri­ka naar het noor­den en naar Eu­ro­pa. Waar­om? Om­dat er een markt voor is. Die markt kan al­leen maar ver­dwij­nen als de daar­op af­ne­men­de in­di­vi­du­en ver­dwij­nen. Hoe doe je dat? Ik weet het niet, maar wel­licht is een be­leid in ter­men van volks­ge­zond­heid in dit ge­val nut­tig. Met ro­ken ge­beurt dat ook, en ik be­grijp dat het ro­ken in ie­der ge­val bij som­mi­ge ge­ne­ra­ties ook af­neemt; net als al­co­hol drin­ken. Als de vraag naar co­ca­ï­ne er niet zou zijn, dan zou ook de pro­duc­tie er­van en de han­del er­in niet be­staan.

Met an­de­re woor­den: de pros­ti­tu­tie kan wor­den uit­ge­ban­nen door een men­ta­li­teits­ver­an­de­ring on­der po­ten­ti­ë­le klan­ten, i.c. man­nen, die de vraag eli­mi­neert. Die man­nen zou­den be­ter aan­ge­leerd moe­ten krij­gen dat het ko­pen van seks iets is wat je echt niet kunt ma­ken; net zo­als ge­weld ple­gen te­gen me­de­men­sen. Dat is een in­zicht dat door de mees­te men­sen wordt ge­deeld. Als pros­ti­tu­tie een­zelf­de mo­re­le sta­tus zou heb­ben, dan zou een ver­bod ook zin­nig zijn.

Men­ta­li­tei­ten ver­an­de­ren moei­lijk en be­leid voe­ren op een cul­tu­re­le in­di­ca­tor – wat de vrouw/man ver­hou­ding in we­zen is – is een ha­che­lij­ke zaak. Toch sta ik in prin­ci­pe ach­ter een pros­ti­tu­tie­ver­bod, om­dat pros­ti­tu­tie een di­rec­te ma­nier van on­der­druk­king is, van een in be­gin­sel kwets­ba­re groep men­sen in de sa­men­le­ving. En on­der­druk­king van men­sen is mo­reel ver­wer­pe­lijk. In het as­pect van de on­der­druk­king on­der­scheidt pros­ti­tu­tie zich van drugs­ge­bruik.**

Om maar eens een open deur in te trap­pen: ik snap de roep om il­le­ga­li­se­ring van pros­ti­tu­tie, maar dat moet dan wel ge­paard gaan met een nieu­we golf van (wel­haast ex­treem) fe­mi­nis­me. Zo’n golf heeft er in de vo­ri­ge de­cen­nia voor ge­zorgd dat de be­lab­ber­de po­si­tie van de vrouw in de sa­men­le­ving op de kaart werd ge­zet. Dat dit er nog niet toe heeft ge­leid dat de­ze po­si­tie ook echt ge­lijk is ge­wor­den aan die van de man, geeft goed aan hoe in­ge­wik­keld het is om eeu­wen­ou­de ge­woon­ten en sen­ti­men­ten om te bui­gen naar iets wat voor een mo­der­ne na­tie maat­schap­pe­lijk en mo­reel ac­cep­ta­bel is. Op de een of an­de­re ma­nier hoop ik zelf nog wel dat de al­ge­me­ne voor­uit­gang – met be­hulp van de nieu­we, de­mo­cra­ti­sche me­dia – dit toch voor el­kaar gaan krij­gen.


*) … ik kan de bron hier­voor niet vin­den op de HRW web­si­te…

**) Hier­over valt aan te te­ke­nen dat ook de in­ter­na­ti­o­na­le drugs­han­del in dat op­zicht niet schuld­vrij is. De sla­ver­nij in de­ze sec­tor neemt toe en de ar­beids­om­stan­dig­he­den in XTC-la­bo­ra­to­ria is le­vens­ge­vaar­lijk. Hier zou een to­ta­le le­ga­li­se­ring be­ter wer­ken dan het hui­di­ge ver­bod.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *