Xi Jin­pin op de kei­zer­lij­ke troon, Kim Jong-un in het ga­reel

Toen eer­gis­te­ren het be­richt kwam dat Noord-Ko­rea in­eens be­reid is om te pra­ten over haar nu­cle­ai­re ca­pa­ci­teit, vroe­gen de jour­na­lis­ten van dienst zich col­lec­tief op TV af waar­om Kim Jong-un in­eens zo mee­gaand is. Zou­den het de on­der­tus­sen sterk cor­ro­sie­ve sanc­ties zijn, die de eli­te rond de Noord-Ko­re­aan­se dic­ta­tor tref­fen?

Een macht­heb­ber valt of staat let­ter­lijk bij de gra­tie van de hem om­rin­gen­de eli­te. De groot­ste po­ten­ta­ten zijn hier­op geen uit­zon­de­ring. Dat is de re­den waar­om de­ze be­roeps­groep zo hecht aan een in­ci­den­teel zui­ve­rin­ge­tje hier en daar, waar­bij even­tu­e­le con­cur­re­ren­de ele­men­ten ef­fec­tief wor­den uit­ge­scha­keld. (Met een ne­ven­scha­de van soms wel mil­joe­nen men­sen, zo heeft de ge­schie­de­nis ons on­der­tus­sen ge­leerd.) Kim Jong-un weet dat, dus als zijn com­mis­sa­ris­sen in­eens de kos­ten voor hun in het bui­ten­land aan chi­que, du­re in­stel­lin­gen stu­de­ren­de kin­de­ren niet meer kun­nen be­ta­len, dan heeft hij een pro­bleem. Croo­nies wil­len ge­waar­deerd wor­den, an­ders gaan ze mui­ten.

Het zou kun­nen. Ook de re­to­riek van Trump wordt wel ge­noemd als mo­ti­va­tor voor de Noord-Ko­re­aan­se Draai. Hij dreig­de “Roc­ket Man Kim” schaam­te­loos met “Fire and Fu­ry” als hij zijn Gro­te Nu­cle­ai­re Waf­fel niet zou hou­den. Het be­hoort ze­ker tot de mo­ge­lijk­he­den, maar op de een of an­de­re ma­nier lijkt de meest voor de hand lig­gen­de re­den niet te wor­den ge­noemd. Per­soon­lijk voel ik aan mijn wa­ter na­me­lijk iets heel an­ders. Ik denk dat Kim van oom Xi op zijn so­de­mie­ter heeft ge­kre­gen, in­clu­sief de drei­ging van een pak slaag als hij zich nu niet net­jes gaat ge­dra­gen.

Xi Jin­ping is straks de nieu­we kei­zer van Chi­na. De grond­wet wordt daar zo­da­nig ge­wij­zigd dat Xi tot het ein­de van zijn le­ven “Pre­si­dent” kan blij­ven. Hoe zijn op­vol­ging ver­vol­gens is ge­re­geld weet ik niet, maar als het een dy­nas­ti­sche aan­ge­le­gen­heid wordt – zo­als in Noord-Ko­rea – dan kun­nen we met recht van een nieu­we mo­narch spre­ken. Mo­narch Xi heeft plan­nen met de Chi­na, met de re­gio rond het Pa­ci­fi­sche bas­sin en met de rest van de aan de splin­ter­nieu­we Zij­de­rou­te lig­gen­de we­reld. Zijn agen­da be­helst een clus­ter van ge­o­po­li­tie­ke doe­len die slecht pas­sen bij een ver­ve­lend klein broer­tje dat maar in zijn bed blijft plas­sen. Dat trekt te­veel aan­dacht en het is niet goed voor de sta­bi­li­teit. En bei­de wer­ken een glad­de gang naar China’s ge­am­bi­eer­de he­ge­mo­nie op het we­reld­to­neel te­gen.

Zo al­les bij el­kaar op­tel­lend heb ik dus het don­ker­brui­ne ver­moe­den dat Kim is te­rug­ge­stuurd naar zijn hok. Hij heeft nu lang ge­noeg de in­ter­na­ti­o­na­le aan­dacht van Chi­na af­ge­leid. Hij wordt be­dankt, zijn taak zit er op, de roep­toe­ter mag te­rug in de kast. Xi heeft bin­nen­kort wat hij wil en dat is de ab­so­lu­te en on­be­grens­de macht over Chi­na. Het kan geen toe­val zijn dat Kim Jong-un pre­cies rond het tijd­stip dat Xi Jin­pin zijn po­si­tie con­so­li­deert, in­eens zo’n aar­di­ge peer is. Ik ge­loof eer­der dat bei­de he­ren de af­ge­lo­pen tijd een suc­ces­vol en vrucht­baar sa­men­wer­kings­pro­ject heb­ben af­ge­rond, waar­bij Kim Jong-un een wel­ko­me blik­sem­af­lei­der was voor de ma­noeu­vre­ren­de Xi. Let maar op: als Kim zich weer gaat roe­ren, dan we­ten we dat er iets broeit in Chi­na.…

NOS.nl 28 maart 2018