Ex­pli­cit-SeX­Con­sent: #(not)metoo

Die Zwe­den heb­ben wel va­ker goe­de idee­ën kwam ik laatst ach­ter. Nu is er weer zo een die de pers be­reikt: als je in Zwe­den met ie­mand van de bip­sen wilt, dan moet daar­voor van bei­de kan­ten een ex­pli­cie­te toe­stem­ming ko­men. Hoe ze dat gaan re­ge­len is me niet he­le­maal hel­der, maar het is een goed be­gin.

Om een en an­der toch han­den en voe­ten te ge­ven heb ik be­dacht dat de con­sen­sus-drem­pel bij de Ne­der­Neu­ker zo laag mo­ge­lijk moet zijn, want ik zie de­ze wet­ge­ving nog wel on­ze kant op ko­men. Dat re­sul­teert bij­na au­to­ma­tisch in de nood­zaak om het con­sen­sus-voor­spel zo ge­mak­ke­lijk mo­ge­lijk te ma­ken. En hoe doe je dat? Door het te di­gi­ta­li­se­ren.

Er zijn mo­men­teel ver­schil­len­de ser­vi­ce-pro­vi­ders ac­tief in Cy­ber­Spa­ce die al au­to­ri­sa­tie­me­cha­nis­men voor se­cu­re-trans­ac­ties als pro­duct bie­den. De we­der­zijd­se toe­stem­ming van de vrij­ers-in-spe zou­den ze ook kun­nen ma­na­gen. De pro­vi­ders die nu op de markt ope­re­ren bie­den Smartpho­ne-apps die op een heel laag­drem­pe­li­ge ma­nier di­gi­ta­le toe­stem­ming voor van al­les en nog­wat kun­nen vast­leg­gen.  De iDE­AL-app is er zo een, maar ook Di­giD. Laat Di­giD nu een tech­niek bij uit­stek zijn die ge­schikt is voor het ko­gel­vrij or­ga­ni­se­ren van de pre-sek­su­e­le toe­stem­ming? Het zou snel en pijn­loos kun­nen vast­leg­gen dat de as­pi­rant-part­ners in­stem­men met de vle­se­lij­ke unie, en het leu­ke is: ze hoe­ven dat niet eens van el­kaar te we­ten, om zo de “mood” niet ge­lijk on­der druk te zet­ten.

Je kunt het zo mooi ma­ken als je wilt, dus het zal er­gens in de buurt van een bi­o­me­tri­sche ve­ri­fi­ca­tie te­recht ko­men, die heel snel weg te pin­gen is zon­der al te­veel poes­pas en in­ge­wik­kel­de han­de­lin­gen. De web­si­te VrijenJaIkWil.nl – waar een con­sent-ac­count fluks is in te rich­ten – kan door De Di­gi­ta­le Over­heid toch vrij een­vou­dig in de lucht wor­den ge­he­sen? Ik blijf het zeg­gen, die Zwe­den we­ten pre­cies hoe het zit. Mis­schien moe­ten wij ge­woon even af­wach­ten en kij­ken hoe zij dit var­ken­tje tac­tisch was­sen. We kun­nen er vast wat van le­ren.