WIE? CARLITO?

Wie is Car­li­to? Of be­ter gevraagd…

Q: Wat is Carlito?

A: Car­li­to is een vol­le­dig ge­cer­ti­fi­ceerd wal­stuur­man, fijn­hei­den en so­ci­aal-an­ar­chis­tisch ge­ën­ga­geer­de en­ti­teit, die zon­der pro­ble­men door de Tu­ring­test heen zou ko­men; een nieuws­gie­ri­ge le­zer, lang ge­le­den ge­schoold door je­zu­ïe­ten, daar­na in de Neer­lan­dis­tiek (in het klein) en la­ter in de So­ci­o­lo­gie (gro­ter), met een zwak voor het in­tel­lec­tu­e­le me­tier en als voor­ma­lig bui­ten­lan­der, me­de­lan­der, min­der­heid-lid, al­loch­toon en te­gen­woor­dig “Ne­der­lan­der met een mi­gra­tie­ach­ter­grond”, op­ge­groeid in twee culturen.

Om een ka­me­raad te ci­te­ren: “Ik er­ken je rom­me­li­ge ge­nen­be­stand. Of je ge­mix­te nur­tu­re. Het prag­ma­ti­sche ge­bruik van je et­ni­sche mix. Je pizzapastapepernotenidentiteit…”

Ik zie het als een groot com­pli­ment. Waar­van dus akte…