web analytics
Carlito, ergo sum! > WIE? CARLITO?

WIE? CARLITO?

Wie is Car­li­to? Of beter gevraagd…

Q: Wat is Carlito?

A: Car­li­to is een vol­le­dig gecer­ti­fi­ceerd wal­stuur­man, fijn­hei­den en soci­aal-anar­chis­tisch geën­ga­geer­de enti­teit, die zon­der pro­ble­men door de Turing­test heen zou komen; een nieuws­gie­ri­ge lezer, lang gele­den geschoold door jezu­ïe­ten, daar­na in de Neer­lan­dis­tiek (in het klein) en later in de Soci­o­lo­gie (gro­ter), met een zwak voor het intel­lec­tu­e­le metier en als voor­ma­lig bui­ten­lan­der, mede­lan­der, min­der­heid-lid, alloch­toon en tegen­woor­dig “Neder­lan­der met een migra­tie­ach­ter­grond”, opge­groeid in twee culturen.

Om een kame­raad te cite­ren: “Ik erken je rom­me­li­ge genen­be­stand. Of je gemix­te nur­tu­re. Het prag­ma­ti­sche gebruik van je etni­sche mix. Je pizzapastapepernotenidentiteit…”

Ik zie het als een groot com­pli­ment. Waar­van dus akte…