web analytics

MISSIE

Car­li­to, ergo SUM is een recht­ge­snaard Schot­schrift, dat met haar sub­ver­sie­ve reto­riek voor­al een onge­zou­ten mening wil ven­ti­le­ren over de roof­bouw op onze pla­neet, de groei­en­de onge­lijk­heid, het rij­ker wor­den van de rij­ken & het armer wor­den van de armen, de ver­nie­ti­ging van de mid­den­klas­se, de inper­king van kan­sen op goed onder­wijs voor het gewo­ne volk, de toe­na­me van de macht van het geld, het schaam­te­lo­ze gegraai van de kada­ver­ka­pi­ta­lis­ten, het onder­gra­ven van de demo­cra­ti­sche rech­ten van het volk door bedrij­ven en mul­ti­na­ti­o­nals, het para­si­te­ren op de gemeen­schap door bestuur­ders – als­me­de over al die aper­te onrecht­vaar­dig­he­den die de eli­tes van van­daag uit eigen­be­lang zo goed in stand weten te houden.

Daar­naast wil Car­li­to, ergo SUM de vloer aan­ve­gen met oncon­tro­leer­ba­re, vage en pola­ri­se­ren­de zwe­ve­rij, pseu­do-weten­schap, kwak­zal­ve­rij, reli­gi­eu­ze wereld­ver­kla­ring, nep-ken­nis en alle ande­re onzin die onze wereld teis­tert en gevan­gen wil hou­den in een sprook­jes­re­a­li­teit, waar­bin­nen groe­pen wor­den in- of uit­ge­slo­ten op basis van een gecul­ti­veerd “wij/zij” gevoel, dat wordt onder­legd met pseudo-feiten.

Car­li­to accep­teert reli­gie uit­slui­tend als een cul­tu­reel feno­meen – zij het in die zin uiterst belang­rijk – en niet van­uit enig godsbesef.