MISSIE

Car­li­to, er­go SUM is een recht­ge­snaard Schot­schrift, dat met haar sub­ver­sie­ve re­to­riek voor­al een on­ge­zou­ten me­ning wil ven­ti­le­ren over de roof­bouw op on­ze pla­neet, de groei­en­de on­ge­lijk­heid, het rij­ker wor­den van de rij­ken & het ar­mer wor­den van de ar­men, de ver­nie­ti­ging van de mid­den­klas­se, de in­per­king van kan­sen op goed on­der­wijs voor het ge­wo­ne volk, de toe­na­me van de macht van het geld, het schaam­te­lo­ze ge­graai van de ka­da­ver­ka­pi­ta­lis­ten, het on­der­gra­ven van de de­mo­cra­ti­sche rech­ten van het volk door be­drij­ven en mul­ti­na­ti­o­nals, het pa­ra­si­te­ren op de ge­meen­schap door be­stuur­ders – als­me­de over al die aper­te on­recht­vaar­dig­he­den die de eli­tes van van­daag uit ei­gen­be­lang zo goed in stand we­ten te houden.

Daar­naast wil Car­li­to, er­go SUM de vloer aan­ve­gen met on­con­tro­leer­ba­re, va­ge en po­la­ri­se­ren­de zwe­ve­rij, pseu­do-we­ten­schap, kwak­zal­ve­rij, re­li­gi­eu­ze we­reld­ver­kla­ring, nep-ken­nis en al­le an­de­re on­zin die on­ze we­reld teis­tert en ge­van­gen wil hou­den in een sprook­jes­re­a­li­teit, waar­bin­nen groe­pen wor­den in- of uit­ge­slo­ten op ba­sis van een ge­cul­ti­veerd “wij/zij” ge­voel, dat wordt on­der­legd met pseudo-feiten.

Car­li­to ac­cep­teert re­li­gie uit­slui­tend als een cul­tu­reel fe­no­meen – zij het in die zin ui­terst be­lang­rijk – en niet van­uit enig godsbesef.