web analytics
Carlito, ergo sum! > DISCLAIMER

DISCLAIMER

Deze site bevat mate­ri­aal dat alleen geschikt is voor lezers die legaal mogen drin­ken. Je vindt hier tekst over seks, drugs, geweld, poli­tiek, cul­tuur en alles wat daar tus­sen­in ligt. Daar moet je wel tegen kun­nen als je dit din­ge­tje gaat lezen. Toch is het hier best goed toe­ven voor wat los ver­maak en een sti­mu­le­ren­de gedach­te. Dus ga je voor­al te buiten…

Er kun­nen ver­wij­zin­gen in de tek­sten van voor 6–2014 voor­ko­men die over­bo­dig zijn. Als ik ze tegen­kom dan haal ik ze weg of ik zet er weer iets bij, maar door de enor­me hoe­veel­heid arti­ke­len zie ik een ver­lo­ren ver­wij­zing gemak­ke­lijk over het hoofd. Je kunt ze me wel mel­den, dan ver­wij­der ik ze als­nog. Dat geldt ook voor type- en taal­fout­jes die je tegenkomt.

WAARSCHUWING: Pro­to-fas­cis­ten, neo­li­be­ra­len en ander rechts getei­sem wordt dit schot­schrift met klem afge­ra­den. Het kan ern­sti­ge maag- en darm­klach­ten als­me­de hart­rit­me­stoor­nis­sen en acuut ver­lies van eet­lust ver­oor­za­ken. Ster­ker nog: dat is nadruk­ke­lijk de bedoel­de wer­king voor elke ver­dwaal­de boom­be­wo­ner die deze site onver­hoopt pro­beert te lezen.