DISCLAIMER

De­ze si­te be­vat ma­te­ri­aal dat al­leen ge­schikt is voor le­zers die le­gaal mo­gen drin­ken. Je vindt hier tekst over seks, drugs, ge­weld, po­li­tiek, cul­tuur en al­les wat daar tus­sen­in ligt. Daar moet je wel te­gen kun­nen als je dit din­ge­tje gaat le­zen. Toch is het hier best goed toe­ven voor wat los ver­maak en een sti­mu­le­ren­de ge­dach­te. Dus ga je voor­al te buiten…

Er kun­nen ver­wij­zin­gen in de tek­sten van voor 6–2014 voor­ko­men die over­bo­dig zijn. Als ik ze te­gen­kom dan haal ik ze weg of ik zet er weer iets bij, maar door de enor­me hoe­veel­heid ar­ti­ke­len zie ik een ver­lo­ren ver­wij­zing ge­mak­ke­lijk over het hoofd. Je kunt ze me wel mel­den, dan ver­wij­der ik ze als­nog. Dat geldt ook voor ty­pe- en taal­fout­jes die je tegenkomt.

WAARSCHUWING: Pro­to-fas­cis­ten, ne­o­li­be­ra­len en an­der rechts ge­tei­sem wordt dit schot­schrift met klem af­ge­ra­den. Het kan ern­sti­ge maag- en darm­klach­ten als­me­de hart­rit­me­stoor­nis­sen en acuut ver­lies van eet­lust ver­oor­za­ken. Ster­ker nog: dat is na­druk­ke­lijk de be­doel­de wer­king voor el­ke ver­dwaal­de boom­be­wo­ner die de­ze si­te on­ver­hoopt pro­beert te lezen.