web analytics
Carlito, ergo sum! > OVER CARLITO, ERGO SUM!

OVER CARLITO, ERGO SUM!

Je bent geland op Car­li­to, ergo SUM!, hét schot­schrift voor de salon-revo­lu­tie. De fre­quen­tie van aan­te­ke­nen is onsystematisch.

Deze noti­ties leve­ren uiterst recal­ci­tran­te reto­riek aan ieder­een die dat voor de eigen agen­da kan gebrui­ken. Saaie ver­jaar­dags­feest­jes en per­so­neels­bor­rels zijn in de regel zeer geschik­te gele­gen­he­den om de posi­ties die hier wor­den inge­no­men op irri­ta­tie­po­ten­ti­eel te testen.

Ik ben sub­ver­sief. Als dat niets voor je is, doe jezelf dan een lol en ga wat anders doen. Deze site is voor vrij­den­ken­de, auto­no­me, kri­ti­sche, nieuws­gie­ri­ge en link­se men­sen. Hier maak ik ple­zier. Je bent wel­kom om mijn aan­te­ke­nin­gen te lezen, maar bedenk je wel: dit is mijn speel­tuin, dus pro­fes­si­o­ne­le, door­wroch­te, voor het publiek vrien­de­lijk of seri­eu­ze jour­na­lis­tiek ga je hier echt niet vin­den. Daar­naast zijn zowel de kwa­li­teit van de noti­ties als de aan­ge­me­ten menin­gen niet altijd even sta­biel. Want als je het mij vraagt, dan is con­sis­ten­tie voor zaf­fels. (Als je het me niet vraagt trou­wens ook.) En mocht je lite­rai­re hoog­vlie­gers zoe­ken, dan ben je hier ook aan het ver­keer­de adres.

Er staan in totaal 1196 aan­te­ke­nin­gen op deze site. Er moet dus voor elk wat wils tus­sen zit­ten, mits de lezer enig gevoel voor humor heeft en zich­zelf niet al te seri­eus neemt.

Voor de datum van de eer­ste noti­tie van 11 decem­ber 2009 zat nog zo’n ander­half jaar aan­te­ke­nin­gen gemaakt in het Engels. Die zijn weg. Mijn manoeu­vreer­ruim­te is alleen in het Neder­lands geschikt voor wat ik hier op wil schrij­ven, of beter gesteld: met wel­ke pre­ci­sie ik dat wil doen…