OVER CARLITO, ERGO SUM!

Je bent ge­land op Car­li­to, er­go SUM!, hét schot­schrift voor de sa­lon-re­vo­lu­tie, met aan­te­ke­nin­gen waar­van een klei­ne hand­vol per maand ver­schijnt. De re­cent­ste no­ti­tie is van 28 no­vem­ber 2019 en heet "Zen as Fuck" – Boed­dhis­me, hét plat­form voor ef­fec­tie­ve zelf­de­lu­sie…”. De fre­quen­tie van aan­te­ke­nen is on­sys­te­ma­tisch.

Er zijn drie ca­te­go­rie­ën: Aan­te­ke­nin­gen, dit is het bu­si­ness-end van dit we­blog; Ar­chief, dit spreekt voor zich; en Psy­cho­lo­gi­sche over­we­gin­gen. Dit is een af­ge­slo­ten ca­te­go­rie, al­leen toe­gan­ke­lijk voor be­perkt pu­bliek.

De­ze no­ti­ties le­ve­ren ui­terst re­cal­ci­tran­te re­to­riek aan ie­der­een die dat voor de ei­gen agen­da kan ge­brui­ken. Saaie ver­jaar­dags­feest­jes en per­so­neels­bor­rels zijn in de re­gel zeer ge­schik­te ge­le­gen­he­den om de po­si­ties die hier wor­den in­ge­no­men op ir­ri­ta­tie­po­ten­ti­eel te tes­ten.

Ik ben sub­ver­sief. Als dat niets voor je is, doe je­zelf dan een lol en ga wat an­ders doen. De­ze si­te is voor vrij­den­ken­de, au­to­no­me, kri­ti­sche, nieuws­gie­ri­ge en link­se men­sen. Hier maak ik ple­zier. Je bent wel­kom om mijn aan­te­ke­nin­gen te le­zen, maar be­denk je wel: dit is mijn speel­tuin, dus pro­fes­si­o­ne­le, door­wroch­te, voor het pu­bliek vrien­de­lijk of se­ri­eu­ze jour­na­lis­tiek ga je hier echt niet vin­den. Daar­naast zijn zo­wel de kwa­li­teit van de no­ti­ties als de aan­ge­me­ten me­nin­gen niet al­tijd even sta­biel. Want als je het mij vraagt, dan is con­sis­ten­tie voor zaf­fels. (Als je het me niet vraagt trou­wens ook.) En mocht je li­te­rai­re hoog­vlie­gers zoe­ken, dan ben je hier ook aan het ver­keer­de adres.

Er staan in to­taal 1197 aan­te­ke­nin­gen op de­ze si­te, waar­van 64 op de rol van 2019 en 1138 in het ar­chief (van 2009 t/m 2018). Er moet dus voor elk wat wils tus­sen zit­ten, mits de le­zer enig ge­voel voor hu­mor heeft en zich­zelf niet al te se­ri­eus neemt.

Voor de da­tum van de eer­ste no­ti­tie in het ar­chief, van 11 de­cem­ber 2009, zat nog zo’n an­der­half jaar aan­te­ke­nin­gen ge­maakt in het En­gels. Die zijn weg. Mijn ma­noeu­vreer­ruim­te is al­leen in het Ne­der­lands ge­schikt voor wat ik hier op wil schrij­ven, of be­ter ge­steld: met wel­ke pre­ci­sie ik dat wil doen…