(IL)LEGAAL

Pri­va­cy & coo­kies — Car­li­to, er­go SUM! maakt ge­bruik van coo­kies en an­de­re tech­no­lo­gie­ën om na te gaan hoe vaak de si­te wordt be­zocht. Bij een be­zoek aan de­ze web­si­te slaan de ser­vers au­to­ma­tisch in­for­ma­tie op, zo­als URL, IP-adres, brow­ser­ty­pe en -taal, en da­tum en tijd van jouw be­zoek. Als je coo­kies wilt uit­scha­ke­len, dan kun je dit doen via je brow­ser. Meer ge­de­tail­leer­de in­for­ma­tie over het be­heer van coo­kies met spe­ci­fie­ke web­brow­sers kan wor­den ge­von­den op web­si­tes van de be­tref­fen­de brow­sers. TIP: als je echt geen coo­kies wilt of über­haupt niet ge­volgd wilt wor­den in Cy­bersSpa­ce, ver­huis dan naar een ge­zel­lig ei­land zon­der elek­tri­ci­teit. Dan heb je ner­gens last van.

Er staat ar­ti­ke­len ach­ter een wacht­woord. Dit komt een heel en­ke­le keer voor als ik con­tro­le wil hou­den over het pu­bliek dat de aan­te­ke­ning te zien krijgt. Een wacht­woord kan wor­den op­ge­vraagd via het con­tact­for­mu­lier.

Creative Commons Licentie

Rech­ten —  Al­hoe­wel ik de laat­ste zal zijn die mijn tek­sten als ci­teer­baar be­schouwt, kun­nen daar an­de­re me­nin­gen over be­staan. In dat ver­band is dit werk ge­li­cen­seerd on­der een Cre­a­ti­ve Com­mons Naams­ver­mel­ding-Niet­Com­mer­ci­eel-Ge­lijk­De­len 3.0 Un­por­ted li­cen­tie. Met an­de­re woor­den: leef je voor­al uit en pik voor ei­gen ge­bruik of pla­gi­aat wat je wilt…