web analytics
Carlito, ergo sum! > (IL)LEGAAL

(IL)LEGAAL

Pri­va­cy & coo­kies – Car­li­to, ergo SUM! maakt gebruik van coo­kies en ande­re tech­no­lo­gie­ën om na te gaan hoe vaak de site wordt bezocht. Bij een bezoek aan deze web­si­te slaan de ser­vers auto­ma­tisch infor­ma­tie op, zoals URL, IP-adres, brow­ser­ty­pe en ‑taal, en datum en tijd van jouw bezoek. Als je coo­kies wilt uit­scha­ke­len, dan kun je dit doen via je brow­ser. Meer gede­tail­leer­de infor­ma­tie over het beheer van coo­kies met spe­ci­fie­ke web­brow­sers kan wor­den gevon­den op web­si­tes van de betref­fen­de brow­sers. TIP: als je echt geen coo­kies wilt of über­haupt niet gevolgd wilt wor­den in CybersSpa­ce, ver­huis dan naar een gezel­lig eiland zon­der elek­tri­ci­teit. Dan heb je ner­gens last van.

Creative Commons Licentie

Rech­ten –  Alhoe­wel ik de laat­ste zal zijn die mijn tek­sten als citeer­baar beschouwt, kun­nen daar ande­re menin­gen over bestaan. In dat ver­band is dit werk geli­cen­seerd onder een Cre­a­ti­ve Com­mons Naams­ver­mel­ding-Niet­Com­mer­ci­eel-Gelijk­De­len 3.0 Unpor­ted licen­tie. Met ande­re woor­den: leef je voor­al uit en pik voor eigen gebruik of pla­gi­aat wat je wilt…