web analytics
Carlito, ergo sum! > Tijdlijn

Tijdlijn

Bron: “Sapiens – A Brief His­to­ry of Human­kind” (2015) – Yuval Noa Hara­ri. Moraal van het ver­haal: de uiterst mar­gi­na­le posi­tie van de mens in het uni­ver­sum en de evo­lu­tie van het leven.

X jaren voor NUSig­ni­fi­can­te gebeurtenis
13,5 mil­jardMate­rie en ener­gie ont­staan, begin van de natuur­kun­de, ato­men en mole­cu­len ont­staan, begin van de scheikunde.
4,5 mil­jardPla­neet aar­de ontstaat.
3,8 mil­jardOnt­staan van orga­nis­men, begin van de biologie.
6 mil­joenLaat­ste gemeen­schap­pe­lij­ke voor­ou­der van men­sen en chimpansees.
2,5 mil­joenOnt­staan van genus Homo in Afri­ka, eer­ste ste­nen werktuigen.
2 mil­joenHomo breidt uit naar Eur­azië, evo­lu­tie van ver­schil­len­de men­se­lij­ke soor­ten (bin­nen genus Homo).
500.000Nean­der­tha­lers ont­staan in Euro­pa en Midden-Oosten.
200.000Homo Sapiens ont­staat in Afrika.
70.000De Cog­ni­tie­ve Revo­lu­tie. Ont­staan van abstrac­te taal. Begin van de geschie­de­nis. Sapiens ver­spreidt zich bui­ten Afrika.
45.000Sapiens ves­tigt zich in Austra­lië. Austra­li­sche mega­fau­na sterft uit.
30.000Nean­der­tha­lers ster­ven uit.
16.000Sapiens ves­tigt zich in Ame­ri­ka. Ame­ri­kaan­se mega­fau­na sterft uit.
13.000Homo Fore­sien­sis sterft uit. Sapiens eni­ge over­le­ven­de men­se­lij­ke soort.
12.000De Agra­ri­sche Revo­lu­tie. Domes­ti­ca­tie van plan­ten en die­ren. Per­ma­nen­te nederzettingen.
5.000Eer­ste konink­rij­ken, schrift en geld. Poly­the­ïs­ti­sche religies.
4.250Eer­ste kei­zer­rijk – het Akka­di­sche Kei­zer­rijk van Sargon.
2.500Uit­vin­ding van mun­ten – uni­ver­seel geld. Per­zi­sche Kei­zer­rijk – een uni­ver­se­le poli­tie­ke orde “voor het voor­deel van alle men­sen”. Boed­dhis­me in India – een uni­ver­se­le waar­heid “om alle men­sen van het lij­den te bevrijden”.
2.000Han Kei­zer­rijk in Chi­na. Romein­se Rijk rond de Mid­del­land­se Zee. Christendom.
1.400Islam.
500De Weten­schap­pe­lij­ke Revo­lu­tie. De mens­heid erkent haar onwe­tend­heid en begint met de accu­mu­la­tie van onge­ken­de macht. Euro­pa start met de ver­o­ve­ring van Ame­ri­ka en de oce­a­nen. De hele pla­neet wordt één gro­te his­to­ri­sche are­na. Opkomst van het kapitalisme.
200De Indu­stri­ë­le Revo­lu­tie. Fami­lie en gemeen­schap wor­den ver­van­gen door staat en markt. Mas­sie­ve uit­ster­ving van plan­ten en dieren.
NUMen­sen over­stij­gen de gren­zen van de pla­neet. Kern­wa­pens bedrei­gen het voort­be­staan van de mens. Orga­nis­men wor­den in toe­ne­men­de mate gevormd met behulp van intel­li­gen­te ont­werp­tech­nie­ken in plaats van natuur­lij­ke evolutie.
TOEKOMSTIntel­li­gent ont­werp wordt het basis­prin­ci­pe van het leven? De mens wordt ver­van­gen door supermensen?