Tijd­lijn

Bron: “Sapiens – A Brief His­to­ry of Hu­man­kind” (2015) – Yu­val Noa Ha­ra­ri. Mo­raal van het ver­haal: de ui­terst mar­gi­na­le po­si­tie van de mens in het uni­ver­sum en de evo­lu­tie van het le­ven.

X ja­ren voor NUSig­ni­fi­can­te gebeurtenis
13,5 mil­jardMa­te­rie en ener­gie ont­staan, be­gin van de na­tuur­kun­de, ato­men en mo­le­cu­len ont­staan, be­gin van de scheikunde.
4,5 mil­jardPla­neet aar­de ontstaat.
3,8 mil­jardOnt­staan van or­ga­nis­men, be­gin van de biologie.
6 mil­joenLaat­ste ge­meen­schap­pe­lij­ke voor­ou­der van men­sen en chimpansees.
2,5 mil­joenOnt­staan van ge­nus Ho­mo in Afri­ka, eer­ste ste­nen werktuigen.
2 mil­joenHo­mo breidt uit naar Eur­azië, evo­lu­tie van ver­schil­len­de men­se­lij­ke soor­ten (bin­nen ge­nus Homo).
500.000Ne­an­der­tha­lers ont­staan in Eu­ro­pa en Midden-Oosten.
200.000Ho­mo Sapiens ont­staat in Afrika.
70.000De Cog­ni­tie­ve Re­vo­lu­tie. Ont­staan van ab­strac­te taal. Be­gin van de ge­schie­de­nis. Sapiens ver­spreidt zich bui­ten Afrika.
45.000Sapiens ves­tigt zich in Au­stra­lië. Au­stra­li­sche me­ga­fau­na sterft uit.
30.000Ne­an­der­tha­lers ster­ven uit.
16.000Sapiens ves­tigt zich in Ame­ri­ka. Ame­ri­kaan­se me­ga­fau­na sterft uit.
13.000Ho­mo Fo­re­sien­sis sterft uit. Sapiens eni­ge over­le­ven­de men­se­lij­ke soort.
12.000De Agra­ri­sche Re­vo­lu­tie. Do­mes­ti­ca­tie van plan­ten en die­ren. Per­ma­nen­te nederzettingen.
5.000Eer­ste ko­nink­rij­ken, schrift en geld. Po­ly­the­ïs­ti­sche religies.
4.250Eer­ste kei­zer­rijk – het Ak­ka­di­sche Kei­zer­rijk van Sargon.
2.500Uit­vin­ding van mun­ten – uni­ver­seel geld. Per­zi­sche Kei­zer­rijk – een uni­ver­se­le po­li­tie­ke or­de “voor het voor­deel van al­le men­sen”. Boed­dhis­me in In­dia – een uni­ver­se­le waar­heid “om al­le men­sen van het lij­den te bevrijden”.
2.000Han Kei­zer­rijk in Chi­na. Ro­mein­se Rijk rond de Mid­del­land­se Zee. Christendom.
1.400Is­lam.
500De We­ten­schap­pe­lij­ke Re­vo­lu­tie. De mens­heid er­kent haar on­we­tend­heid en be­gint met de ac­cu­mu­la­tie van on­ge­ken­de macht. Eu­ro­pa start met de ver­o­ve­ring van Ame­ri­ka en de oce­a­nen. De he­le pla­neet wordt één gro­te his­to­ri­sche are­na. Op­komst van het kapitalisme.
200De In­du­stri­ë­le Re­vo­lu­tie. Fa­mi­lie en ge­meen­schap wor­den ver­van­gen door staat en markt. Mas­sie­ve uit­ster­ving van plan­ten en dieren.
NUMen­sen over­stij­gen de gren­zen van de pla­neet. Kern­wa­pens be­drei­gen het voort­be­staan van de mens. Or­ga­nis­men wor­den in toe­ne­men­de ma­te ge­vormd met be­hulp van in­tel­li­gen­te ont­werp­tech­nie­ken in plaats van na­tuur­lij­ke evolutie.
TOEKOMSTIn­tel­li­gent ont­werp wordt het ba­sis­prin­ci­pe van het le­ven? De mens wordt ver­van­gen door supermensen?