Stop de gods­dienst­vrij­heid!

Ein­de­lijk heeft de Ho­ge Raad – Ne­der­lands hoog­ste rechts­col­le­ge – be­paald dat de zeer recht­se en con­fes­si­o­ne­le Staat­kun­dig Ge­re­for­meer­de Par­tij (SGP) geen vrou­wen meer mag dis­cri­mi­ne­ren. Dit deed (en doet) zij door de vrou­wen in hun par­tij te we­ren uit het par­le­ment. Al­thans, voor zo ver dat niet door de ver­stan­di­ge kie­zer ge­beurt ten­min­ste. Met de eeu­wi­ge flut-smoes van de “gods­dienst­vrij­heid” wordt de­ze te­nen­krom­men­de mis­stand ge­dekt. De­ze be­ruch­te en mis­bruik­te “vrij­heid” is al­tijd al een in­stru­ment ge­weest om juist dat te doen (en te le­gi­ti­me­ren) wat pre­cies te­gen de term in­druist, na­me­lijk be­per­kin­gen op­leg­gen aan de ei­gen vol­ge­lin­gen – en als het even kan ook nog aan de rest van de we­reld. Ik ben blij dat de Ho­ge Raad ein­de­lijk een stok­je steekt voor de­ze on­zin en de SGP met haar uit­ge­stre­ken zelf­in­ge­no­men­heid het on­der­spit laat del­ven.

Een an­der mooi item in het nieuws van de af­ge­lo­pen da­gen is het ver­bod op de ni­kab dat de Bel­gi­sche re­ge­ring gaat in­stel­len. “Heel goed!” denk ik dan. Ein­de­lijk eens een land met bal­len. En de Bel­gen ken­nen­de, zijn het waar­schijn­lijk ook nog eens lek­ke­re bal­len, goed door­bak­ken en in een fraaie saus. Die vrouw-on­der­druk­ken­de slui­ers, die er­voor be­doeld zijn om de da­mes in het ga­reel te hou­den, moe­ten de we­reld ook maar eens uit. Het is so­wie­so te be­la­che­lijk voor woor­den dat man­nen van een ze­ker sig­na­tuur een an­der kun­nen – en wil­len! – ver­plich­ten zich­zelf te be­dek­ken, om­dat ze zelf te hit­sig wor­den van het aan­ge­zicht van een beet­je da­mes-huid. Wat een zie­li­ge ver­to­ning is dat toch ei­gen­lijk. De­ze ge­wel­dig de­vo­te man­nen zijn te over­sekst om nor­maal naar een vrouw te kun­nen kij­ken en dan leg­gen ze de last daar­van ook nog eens bij het lij­dend voor­werp neer. Bah! En ook dat wordt maar goed­ge­praat met die de­bie­le “gods­dienst­vrij­heid”. Ik ben blij dat Bel­gië er een ein­de aan maakt. Daar zou­den wij Ol­lan­de­si nog een punt­je aan kun­nen zui­gen.

Ik hoop van gan­ser har­te dat de twee bo­ven­staan­de ini­ti­a­tie­ven de voor­bo­de zijn voor het af­schaf­fen van de vrij­heid van gods­dienst. Maar ik weet be­ter: ui­ter­aard ge­beurt dat niet voor­dat ik ein­de­lijk pre­si­dent van de we­reld ben. Maar mijn po­si­tie is dui­de­lijk. Ei­gen­lijk zou gods­dienst ver­bo­den moe­ten zijn, net zo­als som­mi­ge drugs, ge­vaar­lijk ver­keers­ge­drag en het ge­brui­ken van ge­weld te­gen de me­de­mens. On­der de vlag van die gru­we­lij­ke gods­dien­sten wor­den de mees­te oor­lo­gen ge­voch­ten, de mees­te in­ter­men­se­lij­ke con­flic­ten aan­ge­wak­kerd en de mees­te men­sen van een waar­dig be­staan ge­de­pri­veerd. En wat ik nog het erg­ste vind: het ra­ti­o­ne­le den­ken van ve­le, ve­le mil­joe­nen men­sen wordt be­smet door dat idi­o­te the­ïs­ti­sche den­ken, als­of er wer­ke­lijk een on­zicht­ba­re “god” be­staat die iets bij de fy­sie­ke we­reld – vol met prach­ti­ge we­ten­schap – in de melk te brok­ke­len heeft. Het zijn soms nog in­tel­li­gen­te men­sen ook die dit den­ken, met aca­de­mi­sche gra­den en al! Ik heb daar maar twee woor­den voor: “weg­we­zen er­mee!

Mijn kin­de­ren we­ten on­der­tus­sen pre­cies hoe het zit. Er wordt in mijn huis niet ge­vloekt, want een niet be­staand iets ver­vloe­ken is on­zin­nig. Hoog­uit vliegt er af en toe een ver­baal li­chaams­deel of een en­ge ziek­te door de lucht. En er heerst ze­ker geen vrij­heid van gods­dienst. Ie­der­een die on­der mijn dak be­gint te mis­si­o­ne­ren is niet meer wel­kom en wordt er su­biet on­der de noe­mer “jam­mer maar he­laas, want het was zo’n aar­dig ie­mand” uit ge­bon­jourd. Aan mijn lijf geen god­de­lij­ke po­lo­nai­se. En als een van de kids on­ver­hoopt toch met de vraag komt hoe dat nu zit met dat ver­haal over Je­zus en zo, dan leg ik ge­dul­dig uit dat de bij­bel voor­al in de sprook­jes-sfeer ge­zien moet wor­den, net zo­als Pin­kel­tje en Ka­bou­ter Plop.

Afijn, we we­ten het weer. Voor de grap zal ik eens wat rond­vra­gen zo­dat we er een beeld bij krij­gen. Geef daar­om je me­ning in de on­der­staan­de, vol­strekt neu­traal ge­for­mu­leer­de vraag en bij­be­ho­ren­de di­plo­ma­tie­ke ant­woord-keu­zes.…