Muizenplagen in Europa: een vermomde zegen?

Op het gevaar af enigs­zins hard­voch­tig over te komen moet ik toe­ge­ven van­daag blij ver­rast te zijn met een bericht in de pers, geti­teld: “Weten­schap­pers lui­den nood­klok over mui­zen­pla­gen in Euro­pa.”

Het geeft een echt Hitchhikers(GTTG)-gevoel. Mui­zen over­le­ven steeds beter in onze war­me win­ters en onze dro­ge zomers. Ze wor­den nau­we­lijks meer op natuur­lij­ke wij­ze gere­gu­leerd, dus ze vrie­zen niet meer dood of ver­drin­ken niet meer in een onder­ge­lo­pen hol­le­tje. Ze kun­nen goed tegen ons bescha­dig­de klimaat.

Een van de effec­ten van de veel­vre­ten­de veld­muis is dat er steeds min­der gras­land intact blijft voor de pro­duc­tie van gras/hooi voor onze vee­sta­pel; in het bij­zon­der voor de koei­en. De boe­ren moe­ten hun land laten onder­lo­pen om de mui­zen kunst­ma­tig te ver­drin­ken. Zo maken ze het ene dier dood (muis) ten behoe­ve van het ande­re dier (koe), dat ze later weer laten dood­ma­ken ten behoe­ve van onze (mens) die­ren-con­sump­tie. Als je daar lang over nadenkt, dan eet je mor­gen geen vlees meer.

Dat laat­ste is wel­licht wat posi­tief gesteld, dus het zou hel­pen als onze door mui­zen bedreig­de boe­ren geen mid­de­len heb­ben om vee­voer te kopen. Zo kun­nen koei­en niet meer gevoerd wor­den en zal de vee­sta­pel uit finan­ci­ë­le over­we­gin­gen sterk moe­ten inkrim­pen, wat weer een voor­deel ople­vert: de vlees­con­sump­tie zal dalen want niet ieder­een kan zich duur vlees uit het bui­ten­land ver­oor­lo­ven. Ik reken een beet­je op die markt­wer­king, want de vlees­in­du­strie is Ver­vui­ler Num­mer 1 en alles wat min­der wordt in die sec­tor is goed voor ons.

Zo helpt de kli­maat­ver­an­de­ring van­zelf aan het terug­drin­gen van de kli­maat­ver­an­de­ring en het zijn – aldus Dou­g­las Adams – de mui­zen die de de meest geschik­te en intel­li­gen­te bio­mas­sa vor­men die in staat zijn ons bij een van onze las­tig­ste pro­ble­men hel­pen: Hoe komen we van die vlees­con­sump­tie af?

Het begin is er. Laat die mui­zen maar zor­gen dat er geen vee­voer meer is, dan kun­nen we col­lec­tief vege­ta­ri­ër wor­den. Pre­cies dat zou het kli­maat van onze pla­neet een heel eind de goe­de rich­ting in helpen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.