Mui­zen­pla­gen in Eu­ro­pa: een ver­mom­de zegen?

Op het ge­vaar af enigs­zins hard­voch­tig over te ko­men moet ik toe­ge­ven van­daag blij ver­rast te zijn met een be­richt in de pers, ge­ti­teld: “We­ten­schap­pers lui­den nood­klok over mui­zen­pla­gen in Eu­ro­pa.”

Het geeft een echt Hitchhikers(GTTG)-gevoel. Mui­zen over­le­ven steeds be­ter in on­ze war­me win­ters en on­ze dro­ge zo­mers. Ze wor­den nau­we­lijks meer op na­tuur­lij­ke wij­ze ge­re­gu­leerd, dus ze vrie­zen niet meer dood of ver­drin­ken niet meer in een on­der­ge­lo­pen hol­le­tje. Ze kun­nen goed te­gen ons be­scha­dig­de klimaat.

Een van de ef­fec­ten van de veel­vre­ten­de veld­muis is dat er steeds min­der gras­land in­tact blijft voor de pro­duc­tie van gras/hooi voor on­ze vee­sta­pel; in het bij­zon­der voor de koei­en. De boe­ren moe­ten hun land la­ten on­der­lo­pen om de mui­zen kunst­ma­tig te ver­drin­ken. Zo ma­ken ze het ene dier dood (muis) ten be­hoe­ve van het an­de­re dier (koe), dat ze la­ter weer la­ten dood­ma­ken ten be­hoe­ve van on­ze (mens) die­ren-con­sump­tie. Als je daar lang over na­denkt, dan eet je mor­gen geen vlees meer.

Dat laat­ste is wel­licht wat po­si­tief ge­steld, dus het zou hel­pen als on­ze door mui­zen be­dreig­de boe­ren geen mid­de­len heb­ben om vee­voer te ko­pen. Zo kun­nen koei­en niet meer ge­voerd wor­den en zal de vee­sta­pel uit fi­nan­ci­ë­le over­we­gin­gen sterk moe­ten in­krim­pen, wat weer een voor­deel op­le­vert: de vlees­con­sump­tie zal da­len want niet ie­der­een kan zich duur vlees uit het bui­ten­land ver­oor­lo­ven. Ik re­ken een beet­je op die markt­wer­king, want de vlees­in­du­strie is Ver­vui­ler Num­mer 1 en al­les wat min­der wordt in die sec­tor is goed voor ons.

Zo helpt de kli­maat­ver­an­de­ring van­zelf aan het te­rug­drin­gen van de kli­maat­ver­an­de­ring en het zijn – al­dus Dou­g­las Adams – de mui­zen die de de meest ge­schik­te en in­tel­li­gen­te bi­o­mas­sa vor­men die in staat zijn ons bij een van on­ze las­tig­ste pro­ble­men hel­pen: Hoe ko­men we van die vlees­con­sump­tie af?

Het be­gin is er. Laat die mui­zen maar zor­gen dat er geen vee­voer meer is, dan kun­nen we col­lec­tief ve­ge­ta­ri­ër wor­den. Pre­cies dat zou het kli­maat van on­ze pla­neet een heel eind de goe­de rich­ting in helpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *