Einstein had gelijk: zijn Algemene Relativiteitstheorie is bevestigd

Laat ik nu bij­na gemist heb­ben dat de Alge­me­ne Rela­ti­vi­teits­the­o­rie van Albert Ein­stein laat­ste­lijk is beves­tigd. Geluk­kig schoot het nog even in mijn Pers­ge­zichts­veld voorbij.

Vraag aan een wil­le­keu­rig iemand wat het meest belang­rij­ke nieuws van de afge­lo­pen twee weken was, en je zult stee­vast “de dood van O.B.L.” te horen krij­gen. In rela­tie (!) tot het boven­staan­de is dat ech­ter kat­ten­pis.

De in 2004 gelan­ceer­de NASA satel­liet Gra­vi­ty Pro­be B heeft met gyros­koop­me­tin­gen beves­tigd dat zwaar­te­kracht een krom­ming in de ruim­te is, waar objec­ten zich langs bewe­gen. Om met Ein­stein te spre­ken: stel je de ruim­te voor als een elas­tie­ken net, waar je een voor­werp in legt. Er ont­staat dan een depres­sie, die alles wat zich aan de rand ervan waagt, naar haar cen­trum trekt. Dit ziet eruit als­of het object dat zwaar­der is het object dat lich­ter is aan­trekt. Wij gewo­ne ster­ve­lin­gen noe­men dit – ik geloof sinds New­ton, maar daar kan ik naast zit­ten – zwaar­te­kracht.

Om het wat leven­di­ger te maken: onze aar­de bevindt zich op de bodem van een zwaar­te­kracht­bron, waar wij con­stant in naar bene­den val­len – slechts tegen­ge­hou­den door het aard­op­per­vlak. Wij zit­ten tegen deze pla­neet aan­ge­plakt omdat zij zich tus­sen ons en de bodem van de put bevindt. Dat is een mooi beeld, toch?

Het inzicht van Ein­stein was in haar tijd – 1916, een peri­o­de waar­in veel weten­schap­pers hun tijd ver­knoei­den met rassentheorieën – bui­ten­ge­woon luci­de en het moet als een zeer indruk­wek­ken­de pres­ta­tie erkend wor­den. Hij lever­de deze ook nog eens nadat hij de Spe­ci­a­le Rela­ti­vi­teits­the­o­rie had ont­wik­keld – in 1906. Die ging niet over zwaar­te­kracht, maar over licht­snel­heid, mas­sa, impuls en ener­gie. Ieder­een kent wel haar spin-off: de beroemd­ste en wel­licht eni­ge Pop-Art  for­mu­le uit de weten­schaps­ge­schie­de­nis: E=mc² . Albert Ein­stein heeft zon­der te over­drij­ven twee wereld­schok­ken­de inzich­ten gehad.

Ik ver­kneu­kel mij zeer over dit bewijs van Ein­steins the­o­rie, alhoe­wel ik geen secon­de aan de accu­ra­tes­se van zijn voor­spel­lin­gen getwij­feld heb. De juist­heid van zijn eer­ste the­o­rie is ove­ri­gens veel eer­der al een keer aan­ge­toond. Ik zie het als een slag voor het cre­a­ti­o­nis­ten­volk en intel­li­gent design gepeu­pel dat deze pla­neet nog steeds bevolkt. Aan hen de bood­schap: “luis­tert, hui­vert en lijdt! Uw god wordt met de dag kleiner.….”