Fa­ceBook Fuc­kUp – wind­han­de­lin­ci­dent num­mer zo­veel

...Losse aantekening bij de beursgang van FaceBook...

Ik zou wel eens wil­len we­ten waar­om men­sen nog aan­de­len ko­pen van tech-be­drij­ven die de beurs op gaan. Ik denk dan al­leen maar aan de veel­be­lo­ven­de en ver­vol­gens gie­rend te­leur­stel­len­de bit-pac­kers, die zich voor­al be­zig hou­den met het vol­schrij­ven van de har­de schij­ven in hun stor­a­ge-ka­bi­net­ten. Ik denk niet aan de ech­te goe­de­ren-fa­bri­ce­ren­de be­drij­ven die ook wel eens de beurs op gaan maar die ook een ech­te tast­ba­re be­hoef­te lij­ken te ver­vul­len, waar­mee ze ver­vol­gens een markt be­die­nen die echt geld op­brengt.

Die be­hoef­te kan na­tuur­lijk ook het on­der­hou­den van een so­ci­aal net­werk zijn, maar met de ver­le­ning van een dienst op dat ter­rein – zo­als Fa­ceBook dus doet – valt na­tuur­lijk geen droog brood te ver­die­nen. Die jon­gens moe­ten het denk ik voor­al van ad­ver­ten­tie-in­kom­sten heb­ben, al­hoe­wel ik nog steeds over­tuigd ben van het feit dat Fa­ceBook ook mijn pro­fiel aan de eer­ste de bes­te bie­der ver­koopt. Als ze dat niet op in­di­vi­du­eel ni­veau doet, dan doet ze het wel ge­clus­terd en ge­a­no­ni­mi­seerd – en dan min­stens ge­ag­gre­geerd tot op wijk­ni­veau. Het al­go­rit­me dat mij van ge­pas­te re­cla­me op Fa­ceBook voor­ziet kan voor meer­de­re mees­ters wer­ken, zal ik maar zeg­gen, dus ook voor de lo­ka­le fol­der­mag­naat.

Maar echt geld ver­die­nen is er vol­gens mij niet bij met dat Fa­ceBook. Hun in­kom­sten zijn mar­gi­naal ver­ge­le­ken met an­de­re gro­te be­drij­ven. Ik zag een gei­nig Chi­nees film­pje over de beurs­gang van Fa­ceBook, en daar­in werd ge­steld dat Mc­Do­nalds bij­voor­beeld een veel­voud van Fa­ceBooks in­ko­men heeft, waar­bij het aan­deel toch goed­ko­per is. Hoe kan dat ei­gen­lijk?

Er schijnt een een­vou­dig ant­woord te zijn. Bij de emis­sie van het Fa­ceBook aan­deel is de prijs er­van door de ban­kiers ver­schrik­ke­lijk op­ge­werkt – naar een hoog­te die zo’n 25% bo­ven de wer­ke­lij­ke waar­de lag. Dat is als ik het goed heb be­gre­pen ook de re­den waar­om het op dag één zak­te van meer dan 40 naar net bo­ven de 30 dol­lar per aan­deel. Dat is een markt­cor­rec­tie die er niet om liegt en ei­gen­lijk ge­beurt dat el­ke keer weer als er zo’n bit­bak­ker naar de beurs gaat. In ie­der ge­val lijkt het zo. Maar waar­om?

Ik ver­moed dat de ge­wo­ne mens – zo­als ik – die niet veel van be­leg­gen af weet, zich zand in de ogen laat strooi­en met op­ge­leuk­te ver­ha­len over nieu­we – en nog on­be­we­zen – ver­dien­mo­del­len die met be­hulp van het In­ter­net ge­re­a­li­seerd zou­den kun­nen wor­den. Nu weet ik wel iets van ICT af, maar niet veel van za­ken doen, dus ook mij kun je van al­les wijs ma­ken. Dat is een goe­de re­den voor mij om niet te gaan be­leg­gen. Maar zo “slim” is niet ie­der­een. Wel be­grijp ik dat Ne­der­lan­ders in ver­hou­ding wei­nig aan­de­len Fa­ceBook heb­ben ge­kocht. Die zijn na­tuur­lijk wij­zer ge­wor­den van de beurs­gang van World On-Li­ne, waar­mee Ni­na Brink­man één van de rijk­ste vrou­wen van Eu­ro­pa werd en de be­leg­ger voor even­tjes de meest hef­tig ge­naai­de dier­soort van het noor­de­lij­ke half­rond. Het lijkt er op dat we wel iets le­ren van on­ze fou­ten, al gaat het lang­zaam en is het wat re­gi­o­naal be­paald.

Even heel iets an­ders: het do­mein VleesBoek.com was tot voor kort nog vrij maar wordt nu ein­de­lijk ge­bruikt. Dat is nu waar­lijk Hol­lands on­der­ne­mer­schap en geen spat min­der.