Il­le­ga­len een bad, brood en bed?

Het is al erg ge­noeg als je als “il­le­gaal” – i.c. als in­di­vi­du zon­der le­ga­le ver­blijfsta­tus – in dit land zit te kou­kleu­men ter­wijl je weet dat er geen hoop meer op ves­ti­ging in dit ge­wel­di­ge zom­pi­ge moe­ras is. Veel men­sen stro­men in uit Afri­ka ge­loof ik, al­hoe­wel ik de juis­te cij­fers van de et­ni­sche ver­de­ling van on­ze gas­ten niet ken. Die Afri­ka­nen heb­ben het hier ex­tra zwaar te stel­len. An­der­zijds heeft ie­der­een die van bo­ven de 45e breed­te­graad van­daan komt het hier re­de­lijk mild als het om het kli­maat gaat. Maar wat je punt van ori­gi­ne ook is, nie­mand ver­dient het om op straat ge­zet te wor­den zon­der mid­de­len om te over­le­ven.

Als uit­ge­pro­ce­deer­de asiel­zoe­ker ben je er mooi klaar mee als je niet meer wordt ge­hol­pen, waar je de reis hier­heen ook bent be­gon­nen. Je moet je voe­len als een roe­pen­de in de woes­tijn; een be­ton­nen woes­tijn in ons ge­val. Je land van her­komst heeft je ver­jaagd, je kunt geen kant meer op, je hebt waar­schijn­lijk veel ge­waagd en op­ge­of­ferd voor­dat je uit­ein­de­lijk hier bent, en dan is het hier in­eens uit met de pret. Al­les was voor niets. Wat dan? Het is een triest feit dat ons ka­bi­net zo­da­nig over de­ze non-is­sue van bed, brood en bad voor die men­sen zit te de­li­be­re­ren dat het mis­schien de­ze week nog het lood­je legt. Wat hier niet ver­baast is het feit dat voor­al het ne­o­li­be­ra­le smal­deel van on­ze co­a­li­tie vindt dat je men­sen zo­maar kunt af­ser­ve­ren.

De so­ci­aal-de­mo­cra­ten en (naar ik ver­moed) ook het con­fes­si­o­ne­le deel van de op­po­si­tie wil­len hier te­recht niet mee le­ven. On­af­han­ke­lijk van wat Eu­ro­pa vindt dat we hier met il­le­ga­len zou­den moe­ten doen is het toch een me­de­men­se­lij­ke plicht om ze in ie­der ge­val met een mi­ni­mum aan voor­zie­nin­gen op te van­gen? En wat mij­zelf be­treft kan daar nog wel een he­le­boel meer bij ook; mis­schien zelfs een au­to­ma­ti­sche ver­blijfs­ver­gun­ning als je dan toch de moed hebt ge­had om je land te ont­vluch­ten.* Ik kijk naar de ge­schie­de­nis van on­ze be­scha­ving en daar blijkt toch on­om­sto­te­lijk uit dat im­mi­gran­ten – van wel­ke plui­ma­ge ook – dé mo­tor voor cul­tu­re­le en eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling zijn. Am­ster­dam was zon­der dat soort fi­gu­ren nooit ont­staan, om maar eens een on­be­te­ke­nend Noord-Hol­lands dorp als voor­beeld te noe­men.

In de hei­sa rond de ru­zie tus­sen Pv­dA en VVD op het nieuws gis­te­ren heb ik maar één in­tel­li­gen­te op­mer­king ge­hoord, en die kwam van VVD bur­ge­mees­ter van Den Haag Jo­si­as van Aart­s­en. Die vindt de bad‑, bed- en brood­re­ge­ling een goe­de re­ge­ling, om­dat geen stad een stel­le­tje los­ge­sla­gen zwer­vers in hun stra­ten wil. Hij wil dat in Den Haag dus ook niet en ik maak me sterk dat nie­mand daar voor in zijn ach­ter­tuin op zit te wach­ten. Is dat nou zo moei­lijk te be­grij­pen? Met an­de­re woor­den, de­ze he­le exer­ci­tie op Het Bin­nen­hof riekt meer naar een VVD-breek­ij­zer om de co­a­li­tie te slo­pen dan een ech­te adres­se­ring van het il­le­ga­len-pro­bleem. Dat ge­heel wordt dan ook nog eens op­ge­diend met de com­pli­men­ten van het Haag­se jour­nail­le, dat ge­wil­lig aan de­ze ne­o­li­be­ra­le ma­noeu­vre mee­werkt. Let wel: de voor­gaan­de zin is spe­cu­la­tief en ne­ga­tief ge­la­den, maar dat heb ik bij de VVD nu een­maal al­tijd.


*) Het im­mi­gra­tie­pro­bleem is com­plex en heeft ve­le voet­an­gels en klem­men en is bo­ven­dien zeer be­smet met een ver­le­den van ko­lo­ni­sa­tie, in­heem­se uit­bui­ting en di­to on­der­druk­king. In­te­gra­le op­los­sin­gen zijn er he­laas niet; dat is in­he­rent aan ons on­der­tus­sen glo­ba­le eco­no­mi­sche sys­teem dat ka­pi­taal ver bo­ven de be­lan­gen van de mens­heid stelt.