K.I. naar de bi­o­lo­gie

Ge­heu­gen­steun­tje, on­der­werp voor la­te­re uit­wer­king:

De hui­di­ge tech­no­lo­gie rond de “com­pu­ter” is ener­gie-in­ten­sief. Er is veel stroom no­dig om het nu hoogst haal­ba­re re­ken-ni­veau met een ma­chi­ne te be­rei­ken. Te­ge­lijk zijn de ma­chi­nes van nu nog lang niet zo in­tel­li­gent als wij, Ho­mo Sapiens Sapiens.

Een mo­der­ne com­pu­ter ge­bruikt veel ener­gie en pro­du­ceert dus veel warm­te.

Als een pro­ces­sor met de hui­di­ge tech­nie­ken het in­tel­li­gen­tie­ni­veau van een mens moet ha­len, dan heeft het daar­voor meer stroom no­dig dan een mid­del­gro­te stad. De warm­te­pro­duc­tie is na­ve­nant groot.

Het men­se­lij­ke brein is ve­le mag­ni­tu­des krach­ti­ger dan de slim­ste com­pu­ter nu is, maar ge­bruikt daar­bij slechts een frac­tie van de ener­gie die de ge­mid­del­de com­pu­ter nu ge­bruikt: on­ge­veer 15 Watt.

ERGO: als we een syn­the­tisch brein wil­len ma­ken dat wat in­tel­li­gen­tie be­treft ver­ge­lijk­baar is met dat van ons, dan moe­ten we naar een nieu­we tech­niek toe. Met elek­tro­ni­ca gaat dat niet luk­ken, want daar­voor heb­ben we op de­ze pla­neet geen ener­gie ge­noeg. Koe­ling zal ook een pro­bleem zijn. We zul­len op een ze­ker mo­ment de grens van de bi­o­lo­gie over moe­ten en syn­the­tisch-bi­o­lo­gi­sche brei­nen moe­ten kwe­ken om nog voor­uit­gang te boe­ken.

V: “Waar­om zou­den we bi­o­lo­gi­sche kunst-her­sens ma­ken als we al ge­wo­ne bi­o­lo­gi­sche brei­nen kun­nen kwe­ken door kin­de­ren te ver­wek­ken?”

A: “Om sin­gle-pur­po­se ma­chi­ne te kun­nen ma­ken. De sla­ver­nij is ten­slot­te lang ge­le­den al af­ge­schaft (op de mees­te plaat­sen).”

Het vraag­stuk van de men­sen­rech­ten voor kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie (K.I.) blijft on­ver­min­derd over­eind en krijgt met syn­the­tisch-bi­o­lo­gi­sche in­tel­li­gen­tie zelfs een ex­tra di­men­sie. Ik wens de ge­ne­ra­ties na mij, die dit pro­bleem moe­ten op­los­sen, veel suc­ces.