Wa­pens voor le­ra­ren in de V.S.

Ik be­dacht me op­eens iets: de V.S. en haar con­sti­tu­e­ren­de on­der­de­len zijn geen sta­ten; al­thans niet in de strik­te zin van het woord. Een staat vol­doet aan min­stens twee (maar ei­gen­lijk drie) voor­waar­den: het heeft het mo­no­po­lie op ge­weld en het mo­no­po­lie op be­las­ting­hef­fing en voor het mooie hoort daar ei­gen­lijk ook de be­vei­li­ging van haar bur­gers bij. Aan­ge­zien in de V.S. de staat niet het mo­no­po­lie op ge­weld heeft, dis­kwa­li­fi­ceert het zich­zelf in fi­lo­so­fi­sche zin.

Nog zo’n voor­beeld: in Ita­lië heeft de staat geen mo­no­po­lie op be­las­ting­hef­fing. De ver­schil­len­de sma­ken pe­no­ze­clubs – Ndranghe­ta, Co­sa Nos­tra en al die an­de­re maf­fia­fa­mi­lies – doen dat daar ook, van­daar de twee-sta­ten-staat Ita­lië; en de on­ver­mij­de­lij­ke puin­hoop die dat op­le­vert.

Mijn ge­dach­te kwam op na het le­zen van Trump’s op­mer­king dat do­cen­ten op de mid­del­ba­re scho­len van Ame­ri­ka be­wa­pend zou­den moe­ten zijn. Af­ge­zien van al­ler­lei mo­re­le be­zwa­ren die aan dat idi­o­te plan kle­ven, zijn er ook prak­ti­sche voet­an­gels en klem­men. Wat te den­ken van do­cen­ten die geen wa­pen wil­len dra­gen? Als ze dat wel had­den ge­wild, dan wa­ren ze wel po­li­tie­agent of sol­daat ge­wor­den. Ik kan me niet voor­stel­len dat de ge­mid­del­de le­raar graag met een vuur­wa­pen in zijn/haar zak voor de klas wil staan. Ik ken er een paar van dicht­bij en ze vin­den het al­le­maal een grie­ze­li­ge ge­dach­te. Een daar­van is mijn da­me en ik vind van al­les best, maar er ko­men geen vuur­wa­pens mijn huis in. Vuur­wa­pens trek­ken vuur­wa­pen­ge­weld aan – zo­wel voor de klas als el­ders – en daar heb­ben wij geen zin in.

Los van het bo­ven­staan­de is het ook de vraag wie dat al­le­maal zou moe­ten be­ta­len. Wordt het pi­stool “govern­ment is­sue”? Dat wordt een aar­di­ge re­ke­ning voor de fe­de­ra­le re­ge­ring, die mis­schien de Mexi­caan­se-muur-mis­sie ern­stig in ge­vaar brengt. Doe het aan­tal le­ra­ren in de V.S. maal ± 2.000 dol­lar + de nood­za­ke­lij­ke schiet­les­sen met mu­ni­tie à weetik­veel­hoe­veel dol­lar per ses­sie en je hebt een aar­di­ge kos­ten­post. Gaat Trump soms pro­be­ren om de NRA te la­ten be­ta­len? Het zou een aar­di­ge stunt zijn, maar mijn meest pran­gen­de vraag is: wat als zo’n be­wa­pen­de leer­kracht ber­zerk gaat en zijn wa­pen in zijn lo­kaal leeg­schiet? Ik kan me niet voor­stel­len dat een do­cent al­tijd maar zijn cool be­waart als hij voor de zo­veel­ste keer door een leer­ling – of zijn di­rec­teur – wordt af­ge­ze­ken. Mis­schien is het daar­om niet echt ver­stan­dig om die gas­ten een pi­stool te ge­ven.

Al met al is het dui­de­lijk dat Trump de op­los­sing niet zoekt in het te­rug­drin­gen van het aan­tal vuur­wa­pens dat on­der het volk cir­cu­leert. De pri­o­ri­teit lijkt voor­al te lig­gen bij het be­houd van die on­din­gen, on­danks de do­de­lij­ke el­len­de die dat op­le­vert. Ook in die zin dis­kwa­li­fi­ce­ren de V.S. zich als staat: ze hou­den haar bur­gers moed­wil­lig on­vei­lig.