Ap­ple Inc. – een klas­sie­ke roof­ba­ron?

Het be­grip roof­ba­ron is di­rect ver­taald uit het En­gel­se “Rob­ber Ba­ron”. De­ze term werd bij­na 150 jaar ge­le­den be­dacht voor de in­du­stri­ë­len in de V.S. die pro­beer­den met hun “pro­duct” een markt te mo­no­po­li­se­ren om daar ver­vol­gens exor­bi­tan­te win­sten en ren­tes mee op te kun­nen strij­ken. Ze de­den dat on­der meer door in­vloed te ver­wer­ven in de ho­ge machts­re­gi­o­nen, door kar­tels te vor­men en door (na­tuur­lij­ke) re­sour­ces te clai­men – bij­na door dief­stal – om daar een zeer ex­poi­ta­tief be­wind over te voe­ren. Ik be­doel dit in­clu­sief de schrij­nen­de uit­bui­ting van hun per­so­neel. Be­ken­de na­men die op die ma­nier hun enor­me for­tuin bij el­kaar ge­sto­len heb­ben zijn Rock­efel­ler (olie) en Car­ne­gie (staal) maar er zijn er veel meer.

De term “Rob­ber Ba­ron” werd voor het eerst ge­bruikt rond 1870 in de V.S. en had di­rect al een he­le slech­te con­no­ta­tie. Er werd voor­al mee be­doeld dat de ba­rons hun rijk­dom door mid­del van uit­bui­ting had­den ver­za­meld. Als je nu door de lijst van na­men kijkt dan leest de­ze als een af­streep­lijst voor een even­tu­e­le re­vo­lu­tie. Als de­ze fa­mi­lies sys­te­ma­tisch van hun bij­een­ge­sto­len ka­pi­taal zou­den wor­den af­ge­hol­pen door bij­voor­beeld de fe­de­ra­le over­heid – wat ei­gen­lijk de ver­bor­gen bood­schap in de pro­ble­ma­tiek rond de toe­ne­men­de on­ge­lijk­heid en de glo­ba­le cri­sis is – dan zou zelfs in de V.S. een ef­fec­tie­ve ver­zor­gings­staat mo­ge­lijk zijn. Een der­ge­lij­ke na­ti­o­na­li­se­ring van on­eer­lijk ver­kre­gen ka­pi­taal zou voor­ko­men dat een re­vo­lu­ti­o­nair tri­bu­naal op een la­ter tijd­stip naar een ge­weld­da­di­ge op­los­sing zal zoe­ken.

Ze zijn er nog, de roof­ba­rons. Ze zien er al­leen net iets an­ders uit te­gen­woor­dig. Van­daag valt mijn oog op de Tech-gi­gant Ap­ple, die op een klas­sie­ke ma­nier pro­beert om de markt voor ta­blets en te­le­foons ter meer­de­re eer en glo­rie (en heel veel di­vi­den­den voor de aan­deel­hou­ders) on­der con­tro­le te krij­gen. Ze doet dit met oc­trooi-con­flic­ten, die ze te pas en te on­pas voor de rech­ter pro­beert uit te vech­ten, met als ex­clu­sief doel om de win­sten van be­drij­ven zo­als Sams­ung te vor­de­ren. Dat ze dit nog lukt ook zorgt in­mid­dels voor een he­vi­ge be­roe­ring in de tech-we­reld. Die be­roe­ring loopt nu zo hoog op, dat er een con­sor­ti­um van tech-be­drij­ven – o.a. Ebay, Dell, HP, Fa­cebook en Goog­le – is sa­men­ge­trok­ken met als doel een aan­tal ge­rech­te­lij­ke uit­spra­ken over pa­tent­schen­din­gen door Sams­ung te­rug te draai­en. Het is voor de he­le we­reld van groot be­lang dat dit ge­beurt, want de in­zet van Ap­ple is bui­ten­ge­woon on­recht­vaar­dig. Het dient geen en­kel an­der doel dan het bin­nen­har­ken van nog meer geld door dit toch al heel erg rij­ke be­drijf. En dat al­les gaat over de rug­gen van de an­de­re spe­lers op de tech-markt en het ver­oor­zaakt een ern­sti­ge stag­na­tie in tech-in­no­va­tie. De si­te “In­si­de Sour­ces” ver­woordt de de­sa­streu­ze ge­vol­gen van de be­slis­sin­gen in­za­ke pa­tent­schen­din­gen door Sams­ung, ge­no­men door een ken­ne­lijk niet zo bij­de­han­te rech­ter, als volgt:

If al­lo­wed to stand, that de­ci­si­on will lead to ab­surd re­sults and ha­ve a de­vasta­ting im­pact on com­pa­nies, in­clu­ding [the brie­fing draf­tees], who spend bil­li­ons of dol­lars an­nu­al­ly on re­search and de­vel­op­ment for com­plex tech­no­lo­gies and their com­po­nents,” the group wro­te in its brief to the court ear­lier this month.

Ac­cor­ding to the com­pa­nies, the na­tu­re of tech­no­lo­gy li­ke smartpho­nes and smart TVs, which con­tain thou­sands of in­di­vi­du­al com­po­nents, wor­king parts and soft­wa­re, is too com­plex to lump all of a pro­ducts’ de­sign and func­ti­o­na­li­ty ele­ments in­to one con­ve­nient legal de­fi­ni­ti­on of pa­tent in­frin­ge­ment, es­pe­ci­al­ly in ca­ses when on­ly se­lect de­sign ele­ments ap­pear to ha­ve been co­pied.

Un­der the panel’s rea­so­ning, the ma­nu­fac­tu­rer of a smart te­le­vi­si­on con­tai­ning a com­po­nent that in­frin­ged any sin­gle de­sign pa­tent could be re­qui­red to pay in da­ma­ges its to­tal pro­fit on the en­ti­re te­le­vi­si­on, no mat­ter how in­sig­ni­fi­cant the de­sign of the in­frin­ging fea­tu­re was to the manufacturer’s pro­fit or to con­su­mer de­mand,” the group said.”

Pre­si­dent Oba­ma heeft ooit eens be­loofd om het fe­no­meen “Pa­tent Trolls” uit te roei­en, om­dat de­ze ele­men­ten he­le­maal niets an­ders doen dan pa­ten­ten uit­mel­ken door tech-be­drij­ven voor de rech­ter te sle­pen. Het zijn laf­fe, luie en zie­ke pa­ra­sie­ten, die voor­al hun hand op­hou­den. Ze lij­ken daar­mee goed in de Ame­ri­kaan­se claim-cul­tuur van le­ga­le dief­stal via de rech­ter te pas­sen. Het­zelf­de ge­voel be­kruipt me nu bij Ap­ple, dat dan wel zelf iets pro­du­ceert, maar dat ook op een he­le on­sma­ke­lij­ke ma­nier aan het uit­vre­ten is; iets wat het be­drijf ove­ri­gens al ja­ren doet. Ik zou graag zien dat “het volk” zich hier­te­gen gaat ver­zet­ten door Ap­ple te boy­cot­ten. Zo goed zijn hun spul­len nu ook weer niet en wat de­sign be­treft is hun ni­veau ook maar een kwes­tie van smaak. Zou er een mo­ment ko­men dat de markt de on­wen­se­lijk­heid van Apple’s han­de­len er­kent, waar­door het steeds meer aan­deel ver­liest aan be­drij­ven die in­no­va­tie niet moed­wil­lig in de weg staan? Ik zou er su­biet voor te­ke­nen.