Dag Zwar­te Piet

mondriaanpiet
Piet Mond­ri­aan Piet

Zwar­te Piet is ver­le­den tijd. Dat is de ver­dien­ste van een da­me uit Ame­ri­ka die via de VN suc­ces­vol de ra­cis­me­kaart heeft ge­trok­ken te­gen ons tra­di­ti­o­ne­le volks­feest. Ik be­gin me af te vra­gen of we niet eens in Ame­ri­ka moe­ten gaan kij­ken of daar schen­din­gen van ge­lij­ke or­de plaats­vin­den, zo­dat we daar een aar­di­ge knup­pel in het hoen­der­hok te­rug kun­nen gooi­en. Ze zul­len er vast wel zijn, feest­jes waar­bij de plaat­se­lij­ke in­boor­lin­gen van het Ame­ri­kaan­se con­ti­nent wor­den neer­ge­zet als on­der­druk­ten of an­ders­zins uit­ge­bui­te zie­len. Of an­ders­om: een ge­le­gen­heid waar­bij een van de fi­gu­ran­ten di­rect naar een ach­ter­ge­stel­de groe­pe­ring in de sa­men­le­ving of naar een min­der jo­fe­le pe­ri­o­de uit de ge­schie­de­nis ver­wijst.

Laatst las ik dat in Ame­ri­ka de ac­tri­ce Hil­la­ry Duff haar ex­cu­ses heeft aan­ge­bo­den om­dat ze met Hal­lo­ween in een “Pil­grim Fa­ther’s” kos­tuum had ge­lo­pen, ge­flan­keerd door haar vriend, die er als een me­dia­ge­nie­ke “In­di­aan”, com­pleet met hoofd­tooi, bij­liep. Van­we­ge het wran­ge ver­le­den van die toen­ma­li­ge eco­no­mi­sche im­mi­gran­ten uit het ver­arm­de en door des­po­tis­me ge­plaag­de En­ge­land van be­gin 1600, vond ze het ach­ter­af no­dig om lucht te ge­ven aan haar po­li­tie­ke cor­rect­heid. Van mij had het niet ge­hoe­ven. Die Pil­grim Fa­thers zijn nu een­maal een on­der­deel van de Ame­ri­kaan­se ge­schie­de­nis. Zul­ke ver­wij­zin­gen, zo­als op veel volks­fees­ten over de ge­he­le we­reld voor­ko­men, moe­ten kun­nen. Veel vrou­wen die aan het Bra­zi­li­aan­se Car­na­val mee­doen bij­voor­beeld, lo­pen er [Op­let­ten: 18+ bij­na of ge­heel naakt 18+] bij. Die tra­di­tie is ook ge­wor­teld in een duis­ter ver­le­den. Het is toch niet te ho­pen dat die re­fe­ren­tie ooit uit het fees­ten­de straat­beeld ver­dwijnt om­dat het door een ste­vi­ge golf an­ti-vrou­wen­bloot-fe­mi­nis­me wordt over­spoeld? Het zou een stuk saai­er wor­den zon­der al die schom­me­len­de Bra­zi­li­aan­se scho­nen met hun on­be­dek­te Bra­zi­lians. Ik maak me sterk dat ze daar on­der geen be­ding een Zwar­te-Piet-ma­noeu­vre van de VN zou­den to­le­re­ren.

Een car­na­val-vier­der met na­zi-uni­form wordt te­gen­woor­dig pu­blie­ke­lijk ge­cor­ri­geerd, ter­wijl Har­ry Mu­lisch daar toen­ter­tijd – ik meen in de ja­ren 1970 tij­dens een boe­ken­bal – aar­dig on­ge­schon­den mee weg kwam. Er is in ter­men van ge­voe­lig­heid voor al­ler­lei dis­cri­mi­na­tie en ra­cis­me – twee voor de ge­wo­ne ster­ve­ling al moei­lijk uit el­kaar te hou­den be­grip­pen – in de laat­ste paar jaar aar­dig wat ver­an­derd in dit land. Waar Mu­lisch (en Her­mans – zie hier­on­der) zich nog rus­tig als fou­te­rik­ken kon­den kle­den ter ge­le­gen­heid van een jaar­lijks te­rug­ke­rend feest­je met een hoog me­dia­pro­fiel, zo kun je te­gen­woor­dig nog geen ge­kleurd ster­re­tje meer op­plak­ken van­we­ge de drei­gen­de as­so­ci­a­tie met die ge­vrees­de na­zi clas­si­fi­ca­tie-me­tho­de. Het is niet zo lang ge­le­den een be­kend merk nog over­ko­men met een on­schul­dig be­doel­de kin­der­py­ja­ma.

Ik zet zo mijn vraag­te­kens bij het ach­ter­af her­schrij­ven van on­ze ge­schie­de­nis en haar ma­te van zicht­baar­heid in on­ze hui­di­ge cul­tuur. Zwar­te Pie­ten weg? Dan ook de Paul Kruger­plei­nen en al­le an­de­re naar ko­lo­ni­a­lis­me rie­ken­de straat­na­men. Be­staat de Ge­ne­raal Spoor Ka­zer­ne ei­gen­lijk nog? Als al die ver­wij­zin­gen moe­ten ver­dwij­nen, dan zijn we nog wel even be­zig. En wie be­paalt dat ei­gen­lijk al­le­maal? Krij­gen we een spe­ci­a­le po­li­tie voor dat soort aan­ge­le­gen­he­den, vol met man­nen en vrou­wen die met een ste­vig MBO-di­plo­ma ach­ter de riem moe­ten gaan be­pa­len wat wel of niet dis­cri­mi­neert op de fou­te ma­nier? Ik dacht dat DENK met zo­iets was ge­ko­men laatst, maar ik vind dat idee zo be­la­che­lijk dat ik zelfs die club van her­sen­we­ke be­roeps-al­loch­to­nen niet zo­maar iets der­ge­lijks wil aan­wrij­ven. De ge­ruch­ten zijn ech­ter hard­nek­kig.

naziz
Het Boe­ken­bal, er­gens in 19-zo­vee­l­en-70 met Mu­lisch en Her­mans in bij­zon­der fou­te uni­forms. Ik wil niets zeg­gen, maar Harry’s neus con­tras­teert ui­terst de­to­ne­rend met zijn SS-pet.

Ik wil geen chris­ten­hon­den wak­ker ma­ken, maar de bij­bel is in het al­ge­meen aar­dig ra­cis­tisch en wat het Nieu­we Tes­ta­ment be­treft an­ti­se­mi­tisch in het bij­zon­der. Het is pre­cies daar waar de jo­den de schuld van de dood van Je­zus in de schoe­nen ge­scho­ven krij­gen, op ba­sis waar­van de ka­tho­lie­ken hun eeu­wen­ou­de Jo­den­haat ba­seer­den. Gaan we daar dan ein­de­lijk ook eens wat aan doen? Het zou een stunt zijn om de VS bij de VN aan de schand­paal te na­ge­len voor haar on­ge­zon­der hang naar dat po­li­tiek heel erg fou­te boek, maar ook hier in de Ne­der­land­se “bi­ble-belt” zijn er ruim­schoots ge­ga­dig­den voor een aan­klacht.