Gast­col­le­ge Tech­Fu­tu­re HRO le­ra­ren­op­lei­ding – 18 de­cem­ber 2017

Maat­schap­pij (ver­sus in­di­vi­du)

 • Ont­staat door land­bouw / werk­ver­de­ling / spe­ci­a­li­sa­tie
 • Nood­zaak van leef­ge­meen­schap
 • Nood­zaak van struc­tuur / be­stuur / re­gels
  • Re­li­gie: “Al­les wat een su­per­men­se­lij­ke le­gi­ti­ma­tie over men­se­lijk so­ci­a­le struc­tu­ren legt. Het le­gi­ti­meert men­se­lij­ke nor­men en waar­den door te stel­len dat ze ko­men uit bo­ven­men­se­lij­ke wet­ten.” So­ci­a­le func­tie!
 • Eli­te­vor­ming / ter­ri­to­ri­um­vor­ming / im­pe­ri­a­lis­me
 • Staat – ge­de­fi­ni­eerd door:
  • Mo­no­po­lie op be­las­ting­hef­fing
  • Mo­no­po­lie op ge­weld
  • Ro­gue Pe­o­p­le: Ita­lië – Ro­mei­nen, Re­nais­san­ce en nu twee sta­ten
 • Oor­log om land / re­sour­ces / over­le­ven
 • Ge­meen­schaps­pro­ces­sen au­to­noom?
 • Ont­staan van “De Mens­heid”?

Cul­tuur

 • Mens­beeld: tot voor­kort in dienst van heer­ser, ge­meen­schap of ide­o­lo­gi­sche clus­ter (re­li­gie, po­li­tiek)
 • Zelf­ver­vul­ling be­trek­ke­lijk nieuw beeld (<50–100 jaar): in­di­vi­du­eel wel­vaarts­stre­ven
 • Be­lan­gen ge­meen­schap / groep / in­di­vi­du di­ver­ge­ren: in­di­vi­du­a­li­se­ring
 • Ide­o­lo­gie (in­cl. re­li­gie): ver­de­ling van de koek
  • Beeld van de we­ten­schap
  • Beeld van “mens” als “ac­coun­ta­ble ac­tor”
 • Religieuze/politieke scho­ling ont­breekt steeds va­ker; men­sen se­cu­la­ri­se­ren en par­ti­ci­pe­ren niet meer in de par­tij­po­li­tiek; kwa­li­teit elec­to­raat gaat ach­ter­uit met na­ve­nan­te ge­vol­gen voor de de­mo­cra­tie

Eco(log)(nomie)

 • Het groei­mo­del / ex­trac­tie-eco­no­mie / ne­o­li­be­raal
 • Gren­zen aan de groei:
  • Stik­stof: Ha­ber Bosch
  • Rund­vee­teelt: hal­ve land­bouw­are­aal voor vee­voer
  • Ener­gie en grond­stof­fen: hoe­veel aar­des?
  • Ode aan de voed­sel­in­du­strie – ef­fi­ci­ën­ter re­sour­ce­ge­bruik – de mag­ne­tron als nieu­we gaar­keu­ken
 • Be­roepstwij­fe­laars o.a. kli­maat­pro­bleem – Mer­chants of Doubt
 • Nieu­we paradigma’s: Doug­nut Eco­no­my – Ka­te Ra­worth
 • On­ge­lijk­heid groeit / re­vo­lu­tie door ge­a­van­ceerd pro­le­ta­ri­aat (VS)

Tech­no­lo­gie

 • Men­se­lij­ke af­han­ke­lijk­heid van Tech is apert
 • De 5 me­ter sub-NAP kwes­tie
  • Grach­ten­gor­del: 400 jaar te­rug
  • Del­ta­wer­ken / In­for­ma­tie in­fra­struc­tuur / Ener­gie
 • Di­lem­ma: veel we­ten­schap en tech­no­lo­gie, ho­ge af­han­ke­lijk­heid, wei­nig we­ten­schap­pers en in­ge­ni­eurs
 • Nor­mal Ac­ci­dents: kern­cen­tra­les, stuw­dam­men, aard­be­vin­gen, uri­ne­ren­de bouw­vak­kers en ma­na­gers
 • Tech-risico’s: in­du­strie, auto’s en Wi-Fi stra­ling

Toe­komst

 • Mens moet over­le­ven (Spe­cies Pri­me Di­rec­ti­ve)
 • High-Tech sal­va­ti­on: lich­te voet­stap voor de mens­heid
 • Com­pu­ters:
  • Weg met het pa­pier
  • Ener­gie voor een di­gi­ta­le we­reld (Bit­Coin: ge­bruikt nu al meer ener­gie dan De­n­e­mar­ken)
  • Kunst­ma­ti­ge In­tel­li­gen­tie (HS 2.0 / The Sin­gu­la­ri­ty is near…)
  • In­te­gra­tie Tech in mens en om­ge­ving
  • Tech gaat over de bi­o­lo­gi­sche (elek­tro­ni­sche) grens
 • Me­di­sche we­ten­schap:
  • DNA re­com­bi­na­tie
  • De ont­wor­pen mens / klo­ne­ren en mu­te­ren?
  • Le­ven voor al­tijd?
 • De kwan­tum re­vo­lu­tie
  • Na­no­tech­no­lo­gie MEMS
  • Ener­gie
  • Let’s Clean up the pla­net!” (“Yes, we CAN!”)
  • Voor­bij ons zon­ne­stel­sel, 4 mil­jard jaar van­af nu.
 • Maak­baar­heid van de toe­komst

Stel­lin­gen:

De mens­heid be­staat niet. “

We heb­ben al te­veel scha­de aan­ge­richt. Laat al­les maar in de soep lo­pen. “

 “We heb­ben als men­sen de ver­plich­ting om te zor­gen dat we over­le­ven. “

 “Wel­vaart is een schaars goed. “

 “De mens is de ex­clu­sie­ve Sapiens op de­ze pla­neet. “