Het gaat 900 ki­lo­me­ter per uur en het doet Miep­Miep na…

De To­ma­hawk kruis­ra­ket

De vol­le­di­ge vraag luidt: “Het vliegt 900 km/u, weegt ruim 1.500 ki­lo, is bij­na 6 me­ter lang en zo’n 2,5 me­ter breed, reikt rond de 2.000 ki­lo­me­ter ver, is vol­le­dig au­to­ma­tisch ge­stuurd, heeft een bui­ten­ge­woon ex­plo­sief tem­pe­ra­ment, kost 1,6 mil­joen dol­lar en mist in meer dan de helft van de mis­sies haar doel­wit?”

Het ant­woord:De kruis­ra­ket­ten die V.S. pre­si­dent Trump van­nacht op Sy­rië heeft af­ge­scho­ten.

Wat er dan voor­al nog blijft han­gen zijn ge­voe­lens van on­vei­lig­heid en on­be­ha­gen. Dat heeft meer­de­re re­de­nen, waar­van de eer­ste van tech­ni­sche aard is. Als ze in het Ame­ri­kaan­se zo veel tijd, geld en moei­te stop­pen in de ont­wik­ke­ling van een hoog-ge­a­van­ceerd wa­pen als de kruis­ra­ket – die sinds haar ge­boor­te in de ja­ren 1970 on­der­tus­sen toch wel pre­cies had kun­nen zijn – en ze mis­sen op een sal­vo van 59 ra­ket­ten meer dan 36 keer het doel, dan voelt dat niet lek­ker aan. Een hit-ra­te van min­der dan 40% is erg laag voor zo’n kost­baar wa­pen. Een knup­pel is dan veel ef­fec­tie­ver.

Al­le an­de­re re­de­nen voor mijn on­rust zijn in­ter­na­ti­o­naal re­le­van­ter: nu de V.S. de zij­de van Tur­kije – te­gen Rus­land en Sy­rië – wat na­druk­ke­lij­ker heeft ge­ko­zen, lijkt het met de vei­lig­heid in de re­gio niet echt voor­uit te zijn ge­gaan. Er staan nu twee ster­ke­re po­len te­gen­over el­kaar dan eerst, om­dat de V.S. tot nu toe ei­gen­lijk nog niets te ver­tel­len had en aan de zij­lijn stond. Dat is nu an­ders. Er zijn veel rampscenario’s te be­den­ken voor dit ge­o­po­li­tie­ke kruit­vat, maar om neer­slach­tig­heid in een als aan­ge­naam voor­speld week­ein­de te voor­ko­men zal ik daar hier en nu niet aan be­gin­nen.

En dan die taal ach­ter­af. Hoe zelf­ge­noeg­zaam de le­gi­ti­ma­tie van de aan­val na het feit wordt ge­pre­sen­teerd is klas­siek. Het bom­bar­de­ment van ruim 90 mil­joen dol­lar wordt ge­po­neerd als waar­schu­wing te­gen het ge­bruik van gif­gas­sen (of an­de­re WoMD’s) door “ro­gue re­gimes”. Mis­schien kan het niet an­ders, maar de ver­woor­ding die Trump van­mor­gen ge­bruik­te doet me toch wel erg den­ken aan dit:

Seit 5:45 Uhr wird jetzt zur­ück­ge­schos­sen! Und von jetzt ab wird Bom­be mit Bom­be ver­gol­ten! Wer mit Gift kämpft, wird mit Gift­gas bekämpft. Wer selbst sich von den Re­geln ei­ner hu­ma­nen Krieg­sf­ührung ent­fernt, kann von uns nichts an­de­res er­war­ten, als dass wir den glei­chen Sch­ritt tun. Ich wer­de die­sen Kampf, ganz gleich, ge­gen wen, so lan­ge führen, bis die Si­cher­heit des Rei­ches und bis sei­ne Rech­te ge­wä­hr­leis­tet sind.”

… al­dus Adolf Hit­ler in zijn Rijks­dag-re­de in 1939 bij het be­gin van zijn in­fa­me veld­tocht te­gen de rest van de we­reld. Over in­hu­maan ge­spro­ken, we we­ten al­le­maal hoe at­tent hij was voor al die men­sen die hij naar de con­cen­tra­tie­kam­pen stuur­de, maar dat is voor een an­de­re keer.

Het mo­ment van de­ze aan­val op Sy­rië lijkt me voor­al een bood­schap aan Noord-Ko­rea en aan China’s pre­si­dent Xi Jin­pin, die toe­val­lig net op dit mo­ment op staats­be­zoek in Was­hing­ton is. Trump laat aan Xi Jin­pin – en in­di­rect aan Kim Jong-un – zien hoe ver hij be­reid is te gaan als hij de glo­ba­le po­li­tie­agent speelt. Daar­bij wil hij ook nog eens be­te­re sier ma­ken dan Oba­ma (vol­gens hem) in de af­ge­lo­pen 8 jaar ge­maakt heeft. Dat is in re­la­tie tot Trumps na­tuur­lij­ke bra­vou­re en zijn no­toi­re zelf­over­schat­ting een po­ten­ti­eel zeer ge­vaar­lij­ke si­tu­a­tie.