Narcisme

De lite­rai­re alle­go­rie is een krach­tig instru­ment. De laat­ste paar dagen ben ik het media­ge­vecht tus­sen Trump en de demo­cra­ti­sche Spea­ker of the Hou­se Nan­cy Pelo­si aan het vol­gen. Ter­wijl ik het zo aan­kijk, wordt het me steeds onpas­se­lij­ker. De reden is de nar­cist Trump die ik daar aan het werk zie en de mach­te­loos­heid die daar­bij bij me opkomt. Ik voel voor Nan­cy Pelo­si en de frus­tra­tie die zij elke keer dat ze met Trump praat aan den lij­ve moet onder­vin­den. Nar­cis­ten zijn staal­hard en moed­wil­lig in het kwet­sen van ande­ren voor hun gelijk. Ik kan me voor­stel­len dat haar gedach­ten over Trump voor­al één rich­ting opgaan: aan zijn destruc­tie op staats­ni­veau komt pas een ein­de als Trump uit het Wit­te Huis ver­trekt. Hij zal het inzicht zelf niet krij­gen, nar­cis­ten zijn alwe­tend, maken nooit fou­ten, geven ande­ren altijd de schuld van de cha­os om hen heen en ze zijn per defi­ni­tie un-accoun­ta­ble voor hun woor­den of daden. Nar­cis­ten zijn gevaar­lijk en ze gebrui­ken de men­sen in hun omge­ving als­of het hon­den zijn.

Voor een proef­je van de wij­ze waar­op Trump zijn gebrui­ke­lij­ke spel speelt, zie het flick­je onder­in. Pelo­sie geeft daar­in ook een aar­dig beeld hoe Trump het doet: hij gaat nooit in op inhou­de­lij­ke issues, ver­an­dert con­stant van onder­werp, laat zich geen enke­le feed­back geven en denkt daar­bij voor­al dat hij bij­zon­der intel­li­gent, inzich­te­lijk en effec­tief is. Het tries­te daar­bij is dat het tegen­deel waar is. Trump is inef­fec­tief, niet bijs­ter slim en hij begrijpt waar­schijn­lijk niet veel van wat hij dage­lijks op zijn bord­je krijgt. Daar­naast zijn de pro­ble­men die hij zou moe­ten oplos­sen enorm en wordt de natie een oor aangenaaid.

De ken­mer­ken van de nar­cist zijn in de lite­ra­tuur uit­put­tend beschre­ven. Wat uit de lijst naar voren komt is dat je bij zo’n iemand geen schijn van kans hebt. Als je een­maal in hun vizier staat dan word je afge­scho­ten, con­stant en zon­der ande­re aan­wijs­ba­re reden dan het gemoed van de nar­cist. Dat is insta­biel en explo­sief, een eigen­schap waar voor­al de men­sen erom­heen de dupe van wor­den. Goed doen kan niet. De nar­cist houdt alleen maar van zich­zelf en houdt geen reke­ning met ande­ren. Die zijn er slechts voor om uit­ge­buit en gebruikt te wor­den. Als je Trump ziet ope­re­ren dan is de ver­ge­lij­king met deze indi­ca­to­ren tref­fend en zakt je de moed voor Ame­ri­ka radi­caal in de schoe­nen. Hij lijkt op alle pun­ten die hier­on­der wor­den opge­somd ruim te sco­ren. Voor de vol­le­dig­heid een com­ple­te lijst, van het Psy­cho­lo­gie Magazine:

Ken­mer­ken van de nar­cist:

1. Ze zijn cha­ris­ma­tisch bij de eer­ste ken­nis­ma­king. Ze stra­len zelf­ver­trou­wen en bekwaam­heid uit, zijn warm, char­mant en schijn­baar geïnteresseerd. Ze geven je het gevoel dat je spe­ci­aal bent, zijn gees­tig en heb­ben een vlot­te bab­bel. 2. Ze sco­ren goed bij de ande­re sek­se: ze zijn op hun gemak, onge­remd, extra­vert en los­jes. Ze zijn aan­trek­ke­lijk – mede door­dat ze meer aan­dacht aan hun uiter­lijk beste­den dan gemid­deld. Ze wor­den vaak gezien als aan­trek­ke­lijk voor een rela­tie (want: sexy) en min­der voor een vriend­schap. 3. Ze heb­ben rela­tief veel sek­su­e­le part­ners gehad en begin­nen mak­ke­lijk nieu­we rela­ties. Tij­dens een rela­tie kij­ken ze vaak al om zich heen of ze een leu­ker iemand ont­dek­ken en door die gerin­ge betrok­ken­heid zijn ze ook vaker ontrouw. 4. Ze zijn betrek­ke­lijk onge­voe­lig voor het ‘knuffelhormoon’ oxy­to­ci­ne waar­door ze niet goed in staat zijn tot bin­ding en inti­mi­teit. 5. Ver­moe­de­lijk heb­ben ze ook wei­nig spie­gel­neu­ro­nen, waar­door ze niet goed in staat zijn tot empa­thie. 6. Ze zijn over­tuigd van hun eigen supe­ri­o­ri­teit. 7. Ze geven ande­ren wei­nig waar­de­ring. En als de ander ergens goed in is, gaan ze de strijd aan. Ze wil­len altijd béter zijn. 8. Ze heb­ben ima­go-doe­len (wat vindt de ander van mij?) in plaats van com­pas­sie-doe­len (hoe maak ik het leuk voor de ander?) 9. Ze haken af wan­neer iemand iets emo­ti­o­neels mee­maakt. 10. Ze zet­ten ande­ren in voor hun eigen plan­nen zon­der zich daar­bij af te vra­gen wat de ander eigen­lijk wil. 11. Ze zijn uit op hun eigen voor­deel en den­ken ook recht te heb­ben op bepaal­de pri­vi­le­ges van­we­ge hun ver­meen­de bij­zon­de­re kwa­li­tei­ten. Onder­tus­sen laten ze ande­ren gelo­ven in hun goe­de bedoe­lin­gen. Ze heb­ben een talent om over­al een draai aan te geven waar­door de ánder onre­de­lijk of dom lijkt. 12. Ze geven ande­ren de schuld en wij­zen op hun gebre­ken ter­wijl ze zich­zelf zien als een slacht­of­fer: het ligt altijd aan de ander, de nar­cist doet nóóit iets ver­keerd. 13. Ze zien lief­de als een spel (game-playing love): ze spe­len met de gevoe­lens van de ander, bij­voor­beeld door ze aan te trek­ken en af te sto­ten of door ze in het onge­wis­se te laten. 14. Ze heb­ben behoef­te aan aan­dacht, bewon­de­ring en erken­ning; ze zijn vaak suc­ces­vol in hun werk door zelf­ver­trou­wen, flair en soci­a­le domi­nan­tie. Ze heb­ben min­der behoef­te aan sym­pa­thie, gene­gen­heid of ver­bon­den­heid. 15. Ze heb­ben behoef­te aan macht en con­tro­le en zijn mede daar­door snel jaloers. 16. Ze zien hun part­ner als ‘aanhang’ die hun eigen sta­tus en bij­zon­der­heid onder­streept (denk maar aan de zoge­naam­de ‘trophy wife’). 17. Ze lie­gen, draai­en en komen hun belof­tes niet na. 18. Ze iso­le­ren hun part­ner van vrien­den en fami­lie en ze spe­len men­sen tegen elkaar uit. 19. Ze kun­nen extreem boos wor­den als ze kri­tiek krij­gen of onvol­doen­de erken­ning. Dat mondt uit in nar­cis­sis­tic rage: vij­an­dig en boos gedrag waar­in je bij­voor­beeld wordt dood­ge­zwe­gen. 20. Door die nar­cis­ti­sche kren­king zijn ze ook vaak in con­flict met ande­ren. 21. Ze heb­ben geen berouw en doen niet aan zelf­re­flec­tie.

Bron: Psy­cho­lo­gie Magazine

Wat kan Ame­ri­ka doen? Niet veel vrees ik, want een impe­ach­ment-pro­ce­du­re zal goed zijn voor Trumps ima­go bij zijn ach­ter­ban en zal hem ver­ster­ken in zijn ver­trok­ken zelf­beeld van de geni­a­le man die de hele wereld tegen zich heeft omdat hij zo slim is. Het is een Catch-22 waar­in de V.S. zich bevin­den, een­tje die zelfs ver­strek­ken­de gevol­gen kan heb­ben voor de komen­de jaren omdat het de deur voor Trumps her­ver­kie­zing – in weer­wil van zijn incom­pe­ten­tie – wagen­wijd openzet. 

Het is een bui­ten­ge­woon tries­te con­sta­te­ring, maar Trump zal nooit ver­an­de­ren en zal altijd ande­ren voor zijn kar­re­tje kun­nen span­nen. En de Ame­ri­ka­nen, die kun­nen eigen­lijk alleen nog maar bid­den dat hij zo snel moge­lijk het toneel verlaat.

Meer over Trumps pro­ble­ma­ti­sche per­soon­lijk­heid vind je hier.

Reacties zijn gesloten.