Rus­land ma­ni­pu­leert de V.S. & de V.S. Eu­ro­pa

Klik om te ver­gro­ten…

Na de enor­me hei­sa over Rus­land, dat de ver­kie­zin­gen in de V.S. zo­da­nig ge­ma­ni­pu­leerd zou heb­ben dat Op­per­Suf­fel Trump tot pre­si­dent werd ge­ko­zen, is er nu dei­ning over de in­men­ging van de V.S. in Eu­ro­pe­se za­ken. De V.S.-ambassadeur voor Duits­land Ri­chard Grenell heeft open­lijk ge­steld dat hij zich zal in­zet­ten voor recht­se po­li­tiek en recht­se po­li­ti­ci in Eu­ro­pa, om­dat hij vindt dat rechts op dit con­ti­nent geen goe­de kans krijgt. Daar­mee over­schrijdt de­ze man op een wer­ke­lijk schaam­te­lo­ze ma­nier zijn gast­vrij­heid, zijn man­daat, zijn fat­soen en al­le ro­de lij­nen die Eu­ro­pe­a­nen zou­den kun­nen heb­ben rond dat met de dag meer en ver­der de­bi­li­se­ren­de Ame­ri­ka.

We kun­nen er kort over zijn: na het gru­we­lij­ke de­ba­cle van Trumps ver­kie­zing en het wer­ke­lijk te­nen­krom­men­de (inter)nationale op­tre­den van de­ze min­ku­kel, denkt zijn Am­bas­sa­deur in Ber­lijn dat hij Eu­ro­pa de les kan le­zen door de con­ser­va­tie­ven in Eu­ro­pa te steu­nen. Het ont­gaat mij voor­als­nog hoe hij dat denkt te gaan doen, maar dat is be­zij­den de kwes­tie. Die Ame­ri­kaan­se mo­reel ab­jec­te suk­kels moe­ten hun han­den thuis hou­den, om te be­gin­nen van Eu­ro­pa.

Vroe­ger, toen De Muur er nog stond en de Kou­de Oor­log nog in vol­le gang was, deed Rus­land het­zelf­de maar dan met Links; door in Ne­der­land on­der an­de­re geld te four­ne­ren aan de CPN en in Oost-Duits­land op haar in­sti­ga­tie het DDR-re­gime on­der­dak te la­ten ver­le­nen aan ac­tie­ve le­den van de RAF. On­danks dat ik daar zelf enigs­zins voor­deel van heb ge­had, vind ik der­ge­lij­ke ge­pie­pel toch zeer on­kies, ook van die Rus­sen.

Nu, in dit zeer tries­te nieu­we ge­val van be­moei­e­nis met on­ze Eu­ro­pe­se za­ken door die flut-Ame­ri­ka­nen, ver­oor­zaakt het su­biet een acu­te on­pas­se­lijk­heid van epi­sche pro­por­ties. Waar die ar­ro­gan­te kloot­zak­ken het lef van­daan ha­len om ook maar te den­ken dat ze hier iets te ver­tel­len heb­ben is wer­ke­lijk niet te be­vat­ten. De­ze V.S.-ambassadeur voor Ber­lijn is zo mo­ge­lijk nog ver­wer­pe­lij­ker dan dat mis­se­lij­ke fe­no­meen FuckHead Trump.

Ik ben zo ver­ont­waar­digd over de­ze Ri­chard “This-Fuc­ker-Des­pe­ra­te­ly-Needs-An-Ex­tra-As­sho­le-Bet­ween-His-Ey­es” Grenell, dat ik in staat ben om naar Ber­lijn af te rei­zen en een spe­ci­aal daar­voor aan­ge­schaf­te em­mer Schwei­ne­kak­ke over de hau­tai­ne Bir­ne van de­ze Übe­rar­sch­loch leeg te gie­ten. Ge­luk­kig voor mijn ge­moeds­rust heeft Duits­land zelf al vra­gen ge­steld aan de V.S.; “ob der Herr Bot­schaf­ter ei­gent­lich ver­steht wie man sich ben­immt” en of me­neer de nep-di­plo­maat wel­licht een les­je po­li­tes­se kan ge­brui­ken. Ken­ne­lijk voelt Ber­lijn zich ook or­dent­lich auf den Schnie­del ge­tre­ten. Ik had het al eer­der er­gens ge­le­zen, lang ge­le­den, maar nu zie ik dat het echt waar is: De Ame­ri­kaan­se am­bas­sa­deurs wor­den niet ge­re­kru­teerd uit het slim­ste klas­je van de di­plo­ma­ten­school, maar uit de zink­put van trai­ler­park-mis­luk­ke­lin­gen, die ze toch er­gens kwijt moe­ten.