Trum­ped by Fear!

Wie wil er nu nog sla­pen ’s nachts? Het is vol­gens mij uit de mo­de aan het ra­ken, want de is­sues die voor de nacht­rust kil­ling zijn, zijn tal­rijk en heel erg aan­we­zig. Mak­ker met Wild Ge­raas Trump is er zo een­tje. Als je daar te­veel aan­dacht aan geeft, dan slaap je niet meer. Zelf zit ik op een kan­tel­punt, maar dat is voor­al om­dat ik een goe­de snur­ker ben; fi­guur­lijk dan.

On­der­tus­sen ben ik be­zig aan een der­de boek over wat met recht de Domste, de Ge­vaar­lijk­ste en de Minst Be­re­ken­ba­re pre­si­dent van de V.S. tot nu toe ge­noemd kan wor­den. Ik kan ie­der­een ver­ze­ke­ren dat het geen ver­hef­fen­de li­te­ra­tuur is.

Een be­lang­rij­ke mak­ke van Trump is – naast zijn ir­ra­ti­o­ne­le mo­dus ope­ran­di – zijn aper­te ge­brek aan ide­o­lo­gie. Hij be­stuurt het land als een bu­si­ness­man, of­wel als­of het een on­der­ne­ming is. Ken­mer­kend voor on­der­ne­min­gen en on­der­ne­mers is dat ze geld wil­len ver­die­nen en winst wil­len ma­ken, die ze ver­vol­gens in hun ei­gen zak stop­pen. Trump is pre­cies dat aan het doen met Ame­ri­ka: al­les waar­van hij vindt dat het eco­no­misch geen zin heeft, schrapt hij van het over­heids­me­nu. Hij voert daar­bij schaam­te­loos de re­pu­bli­kein­se ne­o­li­be­ra­le agen­da door, die Trump en zijn kor­nui­ten nog rij­ker dan rijk zal ma­ken.

Het maakt hem daar­bij ken­ne­lijk geen bips uit of er wel­licht (geo-)politieke be­lan­gen in het spel zijn die met het is­sue in kwes­tie vei­lig ge­steld wor­den. In de eer­ste plaats lijkt Trump het be­nul niet te heb­ben om dat über­haupt te kun­nen be­oor­de­len; in de twee­de plaats in­te­res­seert ge­o­po­li­tiek hem klaar­blij­ke­lijk niet. Het boek “Fear” (2018) van Bob – “All The President’s Men” – Woord­ward laat bei­de manco’s dui­de­lijk zien.

Een be­lang­rij­ke, in­di­ca­tie­ve ge­beur­te­nis in het bo­ven­staan­de licht is de ver­duis­te­ring van het op­hef­fings­be­vel voor KORUS, dé han­dels­over­een­komst met Azië, waar­on­der dus ook met Zuid-Ko­rea. Trump wil­de een streep door het ver­drag ha­len om­dat de V.S. er een slech­te deal aan zou heb­ben. Het be­vel daar­voor lag al ter on­der­te­ke­ning op zijn bu­reau. Dat ex­plo­sie­ve do­cu­ment is door zijn ei­gen staf eni­ge ma­len van zijn ta­fel ver­wij­derd om te voor­ko­men dat hij daad­wer­ke­lijk zijn hand­te­ke­ning zou zet­ten. Trump zelf heeft daar niets van ge­merkt, om­dat zijn zeer be­perk­te fo­cus dat nu een­maal niet toe­laat.

Zo is een be­lang­rijk han­dels­ver­drag ge­red, op ba­sis waar­van de V.S. in het Pa­ci­fi­sche Bas­sin de gast­vrij­heid ge­nie­ten om daar een voor hun na­ti­o­na­le vei­lig­heid cru­ci­a­le mi­li­tai­re aan­we­zig­heid te heb­ben. De “In­tel­li­gen­ce Com­mu­ni­ty” kan weer op­ge­lucht adem­ha­len, zij het met grij­ze ha­ren, tot­dat Trump het op­nieuw op zijn heu­pen krijgt. Het ein­de van dat TTP ver­drag be­te­kent na­me­lijk te­ge­lij­ker­tijd het ein­de van de mi­li­tai­re gast­vrij­heid voor de V.S. in Azië en de ver­nie­ti­ging van al­le as­sets die de in­lich­tin­gen­dien­sten daar met veel moei­te en tijd heb­ben op­ge­bouwd.

In­ter­mez­zo – Ik vraag het me wel eens af: de moord op Ken­ne­dy is door com­plot­tis­ten meer­de­re ke­ren in de schoe­nen van de ge­hei­me dien­sten ge­scho­ven, om­dat JFK haar be­lan­gen te­veel in ge­vaar zou bren­gen. Dit is bij Trump veel dui­de­lij­ker het ge­val dan het ooit bij Ken­ne­dy was. Is het mo­ment dat de­ze Geel­ge­kuif­de Breed­bek­Fuk­ko voor zijn sna­vel wordt ge­scho­ten met rap­pe schre­den aan het na­de­ren? Mij zou het geens­zins ver­ba­zen als Dom­me Do­nald bin­nen­kort ge­weld­da­dig wordt “ge­cor­ri­geerd”.

Een be­lang­rij­ke vraag is hoe het zo ver heeft kun­nen ko­men. Het ant­woord ligt in de ge­schie­de­nis van het Ame­ri­kaan­se de­mo­cra­ti­sche me­tier. De Ame­ri­kaan­se “de­mo­cra­tie” is ge­heel op­ge­tuigd met de be­lan­gen van de Re­pu­bli­kein­se ka­pi­ta­lis­ten in het ach­ter­hoofd. Al meer dan 200 jaar be­we­gen de po­li­tie­ke en de eco­no­mi­sche eli­tes in dat land zich in el­kaars rich­ting. Met Trump zijn ze ein­de­lijk ge­heel met el­kaar sa­men­ge­val­len. (Kijk maar naar de be­roem­de “Tax Cuts”, die de Ame­ri­kaan­se mid­den­klas­se vol­gens som­mi­ge be­re­ke­nin­gen zo’n slor­di­ge 3,5 bil­joen dol­lar gaat kos­ten. Ik kan me een der­ge­lijk be­drag niet eens voor­stel­len.) He­laas kan het De­mo­cra­ti­sche smal­deel er niets aan doen, om­dat ze ner­gens wer­ke­lij­ke macht heb­ben en door­dat het ver­kie­zings-sys­teem, waar­voor kie­zers zich moe­ten re­gi­stre­ren en waar­in een zeer on­de­mo­cra­tisch elec­to­raal col­le­ge de uit­ein­de­lij­ke pre­si­dent kiest, gam­mel “be­yond re­cog­ni­ti­on” is.

Als de eco­no­mi­sche en po­li­tie­ke eli­tes in el­kaar op­gaan is dat zel­den goed nieuws, ze­ker niet voor het volk. Een ver­ge­lijk­ba­re ma­noeu­vre heeft in Rus­land plaats­ge­von­den, waar Poe­tin en zijn oli­gar­chen on­der­tus­sen het he­le land in pri­vé­be­zit heb­ben. Het maakt de we­reld er niet be­ter op. Te­ge­lij­ker­tijd brengt het de re­vo­lu­tie van het hoog op­ge­lei­de pro­le­ta­ri­aat, die door Marx cor­rect maar pre­ma­tuur werd voor­speld, met de dag dich­ter­bij. Ik heb het eer­der ge­zegd en ik zeg het nog maar eens: het hoog­ste re­vo­lu­tie-po­ten­ti­eel ligt nu in de bei­de Amerika’s.

Het is mis­schien niet ver­hef­fen­der dan de ti­tels hier­bo­ven, maar wel veel leu­ker: een Ne­der­lands strip­ver­haal over Trump, door No­ël Um­mels, Pie­ter Al­bert & Fred de Heij…

Te koop bij de be­te­re boek­han­del…