Het 5G net­werk: Ri­si­co of niet?

… en dat lijkt nu pre­cies het pro­bleem te zijn: we we­ten het niet. En dat is best ei­gen­aar­dig, want je wilt al­ler­lei ge­zond­heids­klach­ten die aan Tech kun­nen kle­ven voor zijn – of zelfs he­le­maal uit­ban­nen – en wel bij el­ke nieu­we tech­niek die wordt in­ge­voerd. Toch?

Nee dus. Zo werkt het he­le­maal niet. En zo werkt het al bij­na 200 jaar niet, sinds de tech­no­lo­gie in haar pril­ste be­staan het le­vens­licht be­gon te zien. Er­ger nog, ik maak me sterk dat de he­le eer­ste, twee­de en wel­licht zelfs de der­de in­du­stri­ë­le re­vo­lu­ties zich zon­der eni­ge over­we­ging van dien aard heb­ben vol­trok­ken. Of is er op het ge­bied van bij­voor­beeld het au­to­mo­biel, de te­le­vi­sie, de te­le­foon, de was­ma­chi­ne of het kof­fie­zet­ap­pa­raat do­cu­men­ta­tie voor­han­den die het te­gen­deel laat zien? Ik denk het niet. De­ze ver­wor­ven­he­den zijn op de markt ge­bracht zon­der dat er eerst se­ri­eus over risico’s van wel­ke soort dan ook is na­ge­dacht. Een aan­tal er­van is nu ook met geen mo­ge­lijk­heid meer uit de we­reld van van­daag te ver­wij­de­ren, al­hoe­wel ik daar­op mis­schien een uit­zon­de­ring zie wat het voi­tu­re be­treft.

Het bo­ven­ge­noem­de laat even­wel al­le­maal on­ver­let dat we met de in­voe­ring van de hip­s­te loot aan on­ze Tech-boom mis­schien wat voor­zich­ti­ger moe­ten om­gaan dan we tot nu toe ge­daan heb­ben. Daar­voor is de po­ten­ti­ë­le we­reld­wij­de ver­sprei­ding er­van, zon­der een opt-out mo­ge­lijk­heid op wel­ke ma­nier dan ook, al re­den ge­noeg. Als het 5G net­werk op de­ze pla­neet een­maal aan­gaat, dan gaat het nooit meer uit – mits de Hua­wei-Chi­ne­zen het niet tor­pe­de­ren – en de eni­ge plek waar je dan de stra­ling er­van mis­schien nog kunt ont­lo­pen is op een stil ei­land in de gro­te oce­aan. En daar pas­sen bij lan­ge na niet al­le hip­pies op.

Er is mo­men­teel geen de­ge­lijk on­der­zoek naar de risico’s van 5G stra­ling voor­han­den. De in­di­a­nen­ver­ha­len die er nu over rond­gaan zijn voor­al hear-say en met angst en be­ven door­spek­te spe­cu­la­tie. Dat be­te­kent niet dat ik denk dat er geen risico’s zijn, maar wel dat ze uit­ge­zocht zou­den moe­ten wor­den. Wel­ke risico’s zijn er, zijn ze es­sen­ti­eel en kun­nen we ze mi­ti­ge­ren? Dat zijn de be­lang­rij­ke vra­gen, die nu op EU ni­veau – daar waar het thuis hoort – voor zo­ver ik weet niet se­ri­eus wor­den ge­steld. In de wer­ke­lij­ke we­reld van van­daag loopt het na­me­lijk an­ders. 5G wordt in­ge­voerd, no mat­ter what, om­dat de in­du­strie en haar ne­o­li­be­ra­le va­zal­len dat nu een­maal wen­sen.* Hier­over ci­teer ik Dr.L. Har­dell, Pro­fes­sor in de On­co­lo­gie aan de Öre­bro Uni­ver­si­teit in Zwe­den. Hij stelt:

De te­le­co­min­du­strie pro­beert tech­no­lo­gie uit te rol­len die mo­ge­lijk zeer re­ë­le, on­be­doeld scha­de­lij­ke con­se­quen­ties heeft. We­ten­schap­pe­lij­ke stu­dies, zo­wel re­cent als van ve­le ja­ren ge­le­den, stel­len scha­de­lij­ke ef­fec­ten op de ge­zond­heid vast bij tes­ten van draad­lo­ze pro­duc­ten on­der re­a­lis­ti­sche om­stan­dig­he­den. We zijn zeer be­zorgd dat de toe­na­me van bloot­stel­ling aan stra­ling door 5G, leidt tot scha­de die niet kan wor­den te­rug­ge­draaid. De vijf­de ge­ne­ra­tie (5G) van ra­dio­fre­quen­te stra­ling wordt nu ont­wik­keld. Dit wordt ge­daan zon­der do­si­me­tri­sche be­pa­ling of stu­die van de mo­ge­lij­ke ge­zond­heids­ef­fec­ten.

De me­dia ver­heer­lij­ken voor­al al­le mo­ge­lijk­he­den die de­ze tech­no­lo­gie be­looft te zul­len bie­den, zo­als de zelf­rij­den­de au­to en In­ter­net of Things (IoT). De con­se­quen­ties voor de ge­zond­heid van mens, plant en dier wor­den in het ge­heel niet be­spro­ken. Po­li­ti­ci, over­he­den en me­dia zijn ver­ant­woor­de­lijk voor een on­e­ven­wich­ti­ge voor­lich­ting. De ge­wo­ne man wordt niet ge­ïn­for­meerd over te­gen­ge­stel­de me­nin­gen over de­ze tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­ling. Ge­zond­heids­ef­fec­ten door ra­dio­fre­quen­te stra­ling zijn in de me­dia een non is­sue, al­thans in Zwe­den, maar ook in de mees­te an­de­re lan­den.”

Bron: JRS Elec­tro He­alt. Bold door mij…

Of­wel, we moe­ten gaan ex­pe­ri­men­te­ren, me­ten en con­clu­de­ren, dat laat­ste liefst in lijn met de volks­ge­zond­heid. Ech­ter, als ik ex­tra­po­leer hoe dit in het ver­le­den is ge­gaan met an­de­re za­ken die in po­ten­tie bij­zon­der scha­de­lijk voor ons wel­be­vin­den zijn, en die voor­als­nog niet ver­bo­den of uit­ge­ban­nen wor­den (au­to’s, hand­vuur­wa­pens, si­ga­ret­ten & al­co­hol bij­voor­beeld), dan vrees ik toch het erg­ste: dat net­werk gaat er ko­men, of het nu slecht is voor de pla­neet en haar be­wo­ners of niet.

Ik ben een nerd en een geek te­ge­lijk en daar ben ik fier op. Toch maak ik me zor­gen, om­dat de im­pact van de­ze is­sue gi­gan­tisch kan zijn. Daar­naast is het zaak om met de­ge­lijk on­der­zoek de neo-Lud­die­ten de wind uit de zei­len te ne­men. Of­wel, er zijn veel en zwaar­we­gen­de re­de­nen om de oog­klep­pen die we nu op­heb­ben de boel niet te la­ten ver­zie­ken.


*) Een niet te ver­sma­den “be­ne­fit” van 5G is naast het IoT de gren­ze­lo­ze mo­ge­lijk­he­den die het biedt tot sur­veil­lan­ce. Het zal vast geen toe­val zijn dat in Chi­na de­ze ont­wik­ke­ling snel gaat, als­me­de de uit­rol van de tech­niek. Het IoT biedt daar­voor een uit­ste­ken­de in­fra­struc­tuur, waar­bij el­ke licht­knop in huis straks een bug van het re­gime kan zijn. Ben ik pa­ra­no­ï­de? Ik denk het niet, maar als je nu rich­ting Chi­na kijkt dan pas­sen de be­lan­gen van de in­du­strie, de zo­ge­naam­de lais­sez-fai­re ne­o­li­be­ra­len en de sur­veil­lan­ce-staat op­val­lend goed op el­kaar.

Zo ge­zien ben ik niet de eer­ste of de eni­ge met dit idee. Dit plaat­je is een van de eer­ste search-hits op de term “5G sur­veil­lan­ce” …
Bron: DavidIcke.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *