H#shtag An­ti-Vac­ci­na­tie in­for­ma­tie em­bar­go

Ein­de­lijk ge­beurt er iets (voor mij zicht­baar) sub­stan­ti­eels aan het voor­ko­men van de ver­sprei­ding van on­ge­fun­deer­de en voor­al le­vens­ge­vaar­lij­ke an­ti-vac­ci­na­tie “in­for­ma­tie” op een in­ter­net­plat­form met sig­ni­fi­can­te trac­tie. Het werd tijd. Ik ver­moed dat er al heel erg veel do­den zijn ge­val­len door het toe­doen van de an­ti-vac­ci­na­tie ze­lo­ten, die het ken­ne­lijk niet lijkt te in­te­res­se­ren dat ze daar­door ei­gen­lijk ver­ant­woor­de­lijk zijn voor (po­ging tot) moord; of in ie­der ge­val dood­slag.

Mij ver­baast het daar­om dat ik in de pers nog geen aan­kon­di­gin­gen heb ge­zien voor het ini­ti­a­tief tot een li­a­bi­li­ty-law­s­uit, die door mid­del van wat goed­ge­mik­te ju­ris­pru­den­tie in één keer kor­te met­ten zou kun­nen ma­ken met al­les en ie­der­een die te­gen vac­ci­na­tie pro­pa­geert. Het zou ge­lijk een nieu­we speck op de kerf­stok van hét de­bi­li­teits-fe­no­meen Trump zijn, om­dat ook hij tij­dens ver­schil­len­de toe­spra­ken heeft ge­steld dat vac­ci­na­tie au­tis­me kan ver­oor­za­ken. Het is wer­ke­lijk god­ge­klaagd hoe die idi­oot weg­komt met de meest bi­zar­re on­zin. Zijn spee­ches zijn vrij­wel met geen mo­ge­lijk­heid te vol­gen en zijn taal­ge­bruik is van een ni­veau dat op een kleu­ter­school thuis­hoort.

Het fe­no­meen an­ti-vac laat goed zien hoe ge­vaar­lijk het ver­sprei­den van des­in­for­ma­tie en nep­nieuws kan zijn. Er zijn al on­ge­vac­ci­neer­de kin­de­ren ge­stor­ven aan de stom­mi­teit van hun ou­ders. Het ver­ra­der­lij­ke is ech­ter dat dit pro­bleem veel gro­ter is dan al­leen met an­ti-vac­ci­na­tie dui­de­lijk wordt. Er spookt heel veel on­zin rond op de we­reld – dat is al­tijd al het ge­val ge­weest (het brood­je-aap ver­haal) – maar sinds het in­ter­net een huis-tuin-en-keu­ken plat­form is ge­wor­den, waar­toe vrij­wel ie­der­een toe­gang heeft – als pu­bliek èn als pu­bli­cist – is de ur­ban-le­gend veel in­vloed­rij­ker ge­wor­den dan de­ze ooit was. En dus ook veel ge­vaar­lij­ker.

Het is de vraag hoe hier­mee zin­nig om te gaan. Ik weet niet of de blok­ka­de van twij­fel­ach­ti­ge en ge­vaar­lij­ke h#shtags op In­st­agram, Twit­ter of Fa­cebook zin heeft, maar het is een be­gin. Ei­gen­lijk zou je wil­len dat men­sen min­der vat­baar zijn voor on­zin, maar hoe be­werk­stel­lig je dat? Ik hoor al sinds mijn tijd als pe­ti­to bam­bi­no fi­as­co van mijn moe­der dat er auto’s zijn die op wa­ter rij­den en dat dit on­der de pet wordt ge­hou­den door de brand­stof in­du­strie. Dat wa­ter een ver­bran­dings­pro­duct is waar geen ener­gie meer uit komt, kwam pas erg laat in mijn school­car­ri­è­re bij me op; ik had er ze­ker een half jaar schei­kun­de­les voor no­dig. Hoe kans­loos zijn dus de men­sen die kwa scho­ling, al­ge­me­ne ont­wik­ke­ling en in­tel­li­gen­tie een paar tand­jes la­ger draai­en dan ik? Heel erg, ben ik bang. En dat is dan waar­schijn­lijk ook het soort volk dat kin­de­ren krijgt die ze ver­vol­gens niet la­ten in­en­ten.

Klik voor ver­gro­ting.

Je zou kun­nen stel­len dat het dar­win-prin­ci­pe van­zelf re­gelt dat de an­ti-vac­cers uit­ster­ven en zich­zelf daar­mee uit de ge­nen­poel ver­wij­de­ren, maar dat lijkt niet zo te zijn. Ik moet het nog uit­zoe­ken maar het heeft te ma­ken met het im­mu­ni­teits­prin­ci­pe van de kud­de – die een mi­ni­ma­le in­en­tings­graad van de po­pu­la­tie ver­eist – en met de am­bi­tie be­paal­de ziek­ten in hun ge­heel van de­ze pla­neet te ver­wij­de­re­ren. He­laas is het daar­bij niet zo dat an­ti-vac­cers al­leen voor zich­zelf ge­vaar­lijk zijn. Ze zijn dat voor ie­der­een in hun di­rec­te om­ge­ving.

Daar­naast geeft het ont­dooi­en van de per­ma­frost op veel plek­ken van het Eur­azi­a­ti­sche con­ti­nent re­den tot zorg. Wat er uit de­ze pla­ne­tai­re vries­kist te­voor­schijn komt zijn niet al­leen in­te­res­san­te mam­moe­ten, maar ook bac­te­ri­ën, fa­gen en vi­rus­sen die je echt niet meer ac­tief be­zig wilt zien. Voor­dat we het we­ten tiert straks mis­schien de pest­bac­te­rie weer we­lig en wordt de be­vol­king van Eu­ro­pa op­nieuw tot op een frac­tie ge­de­ci­meerd. Het is wel­licht de ver­bor­gen agen­da van de an­ti-vac­cers – of van hen die een nieu­we ac­cu­mu­la­tie van adel­lij­ke rijk­dom wel zien zit­ten* – en er zijn ook ge­lui­den die voor ons over­le­ven een be­per­king op de be­vol­kings­groei nood­za­ke­lijk ach­ten.** Ik zie een en an­der toch meer ge­beu­ren in de sfeer van vrij­wil­lig be­leid en niet ge­ïn­du­ceerd door een ramp van epi­sche pro­por­ties (of een zeer don­ker en twij­fel­ach­tig po­li­tiek sys­teem***).


*) Een bij­kom­stig­heid van de pest in Eu­ro­pa, die meer­de­re ke­ren heeft huis­ge­hou­den en op mo­men­ten ze­ker de helft van de be­vol­king heeft uit­ge­roeid, was dat het be­zit van adel­lij­ke fa­mi­lies in han­den kwam van een klein aan­tal men­sen. Die wer­den als het wa­re rijk door te over­le­ven en het goed van hun ster­ven­de fa­mi­lie te er­ven.

**) Er is, in te­gen­stel­ling tot veel po­pu­lai­re hip­pie-ge­lui­den in het wild, een he­le goe­de re­den om de mens­heid te wil­len la­ten over­le­ven, en dat is de pla­ne­tai­re schoon­maak die we de we­reld on­der­tus­sen schul­dig zijn.

***) In­te­res­sant in dit ver­band: als je de be­vol­kings­groei wilt be­per­ken of stelt dat de we­reld­be­vol­king klei­ner moet, hoe ga je dat dan re­ge­len? Wie gaat aan wie ver­tel­len dat er een em­bar­go op voort­plan­ting van kracht wordt? Het is in het Eu­ro­pa van de ja­ren 1940–45 al eens ge­pro­beerd door een stel bui­ten­ge­woon voort­va­ren­de na­ti­o­naal-so­ci­a­lis­ten, maar daar vin­den we te­gen­woor­dig ook iets van; en dat is ver­re van po­si­tief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *