Bau­det mo­bi­li­seert de NSB: Meld­punt Links On­der­wijs

Bau­det heeft een meld­punt ge­o­pend waar de NSB-ers van het on­der­wijs hun link­se do­cen­ten kun­nen aan­ge­ven we­gen on­ge­wens­te link­se in­doc­tri­na­tie. Er is een ant­woord van Aca­de­mia, dat ik hier­on­der in­te­graal her-pu­bli­ceer.


Wij, do­cen­ten en on­der­zoe­kers werk­zaam aan de Ne­der­land­se uni­ver­si­tei­ten, ho­ge­scho­len en on­der­zoeks­in­sti­tu­ten, zijn ver­ont­rust en ge­a­lar­meerd over de re­cen­te ac­ti­vi­tei­ten en uit­spra­ken van de po­li­tie­ke par­tij Fo­rum voor De­mo­cra­tie (FvD) en par­tij­lei­der Thier­ry Bau­det.

Met de­ze brief ge­ven wij ge­hoor aan het re­cen­te be­richt van de mi­nis­ter van On­der­wijs. Zij heeft haar ver­ont­waar­di­ging uit­ge­spro­ken over Bau­dets ‘ver­dacht ma­ken’ van de uni­ver­si­tei­ten en heeft op­ge­roe­pen tot het be­scher­men van de aca­de­mi­sche vrij­heid. Hier­mee voe­gen wij ons ook bij stu­den­ten, aca­de­mi­ci en on­der­wij­zers die al eer­der hun zorg om het stand­punt van Bau­det en de FvD met be­trek­king tot scho­len en uni­ver­si­tei­ten heb­ben uit­ge­drukt.

In zijn speech na de ver­kie­zin­gen vo­ri­ge week dins­dag, heeft Bau­det ge­zegd dat ‘wij’ en ‘on­ze bo­re­a­le we­reld’ wor­den ‘ka­pot­ge­maakt’ en ‘on­der­mijnd’ door ‘on­ze uni­ver­si­tei­ten, on­ze jour­na­lis­ten, door de men­sen die on­ze kunst­sub­si­dies ont­van­gen en die on­ze ge­bou­wen ont­wer­pen’. Zo cre­ëert Bau­det een sa­men­zwe­rings-ach­ti­ge sfeer waar­in aca­de­mi­ci, jour­na­lis­ten, kun­ste­naars en ar­chi­tec­ten ver­dacht wor­den ge­maakt en zelfs a pri­o­ri schul­dig wor­den be­von­den aan het ‘ka­pot­ma­ken’ van zijn ide­a­le sa­men­le­ving. Op de­ze ma­nier wor­den we­ten­schap­pers en opi­nie­ma­kers als vij­and van de be­vol­king ge­por­tret­teerd.

Het is te­gen de ach­ter­grond van een der­ge­lij­ke sa­men­zwe­rings­the­o­rie dat Bau­det al­le ken­nis over kli­maat­ver­an­de­ring aan de kant kan schui­ven als re­li­gi­eu­ze ‘af­go­de­rij’ en ‘ma­nie.’ Dit stelt Bau­det ook in staat om een se­lec­tie­ve en in­ac­cu­ra­te al­ter­na­tie­ve ge­schie­de­nis van Ne­der­land en Eu­ro­pa voor te stel­len – een ge­schie­de­nis die draait om een my­tho­lo­gi­sche wit­te Eu­ro­pe­se oer­be­wo­ner – zon­der acht te slaan op we­ten­schap­pe­lij­ke ken­nis.

De­ze uit­spra­ken zijn voor­al zorg­wek­kend om­dat de FvD po­gin­gen on­der­neemt om Bau­dets re­to­riek in prak­tijk te bren­gen – zo heeft de par­tij een ‘meld­punt in­doc­tri­na­tie op scho­len en uni­ver­si­tei­ten’ ge­o­pend, en vraagt zij in­di­vi­du­en om ‘voor­in­ge­no­men toet­sen, po­li­tiek ge­kleur­de exa­men­vra­gen, een­zij­di­ge les­boe­ken, oi­ko­fo­be pro­jec­ten en par­tij­di­ge do­cen­ten’ te rap­por­te­ren.

Aan­ge­zien Bau­det kli­maat­we­ten­schap af­wijst en een al­ter­na­tie­ve ge­schied­schrij­ving op ba­sis van na­ti­o­na­le trots pro­pa­geert, is het dui­de­lijk dat dit ini­ti­a­tief niet wer­ke­lijk is ge­ïn­te­res­seerd in het ver­min­de­ren van voor­in­ge­no­men­heid aan uni­ver­si­tei­ten en scho­len. Het lijkt de FvD eer­der te gaan om het se­lec­tief dis­kwa­li­fi­ce­ren van ken­nis die niet bij het ei­gen po­li­tie­ke en ide­o­lo­gi­sche pro­gram­ma aan­sluit.

Dit ge­beurt ter­wijl een on­langs door het KNAW on­der­no­men na­ti­o­naal on­der­zoek naar aca­de­mi­sche vrij­heid heeft ge­con­clu­deerd dat er geen ge­vaar is voor zelf­cen­suur door een ge­brek aan di­ver­si­teit in po­li­tie­ke per­spec­tie­ven. Dit rap­port toon­de juist aan dat de groot­ste po­ten­ti­ë­le be­drei­ging van aca­de­mi­sche vrij­heid be­staat in po­li­tie­ke en eco­no­mi­sche be­lan­gen die juist ex­tern zijn aan de uni­ver­si­teit.

Re­cen­te in­ter­na­ti­o­na­le voor­beel­den la­ten zien hoe uni­ver­si­tei­ten en de aca­de­mi­sche vrij­heid wor­den be­dreigd door de op­komst van po­pu­lis­tisch-recht­se po­li­tiek. Van Bol­so­na­ro in Bra­zi­lië tot Trump in de VS, van Or­ban in Hon­ga­rije tot Er­do­gan in Tur­kije. Lijs­ten van ‘ver­dach­te’ aca­de­mi­ci, het pu­blie­ke­lijk in dis­kre­diet bren­gen van we­ten­schap­pe­lij­ke ken­nis en po­li­tie­ke aan­val­len op fi­nan­cie­ring van on­der­wijs en on­der­zoek, wor­den ge­bruikt om de ruim­te voor kri­tisch de­bat te ver­nau­wen, min­der­he­den en vrou­wen ver­der te mar­gi­na­li­se­ren en de macht van de ei­gen par­tij te con­so­li­de­ren.

Dit is waar­om wij als we­ten­schap­pers waak­zaam zijn en een ver­ge­lijk­ba­re ont­wik­ke­ling in Ne­der­land met een dui­de­lij­ke bood­schap be­ant­woor­den: on­ze sa­men­le­ving zal geen en­ke­le po­li­tie­ke in­per­king op de vrij­heid tot kri­tisch aca­de­misch on­der­zoek en on­der­wijs ac­cep­te­ren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *