Mis­si­on Im­pos­si­ble: Ko­baya­shi Ma­ru

De Ko­baya­shi Ma­ru is een test waar­voor je niet kunt sla­gen. Hij is ge­maakt om te on­der­zoe­ken hoe of­fi­cie­ren van Star Fleet zich hou­den in het aan­ge­zicht van een no-win sce­na­rio.

De test is ge­maakt door Spock, voor­ma­lig we­ten­schaps­of­fi­cier aan boord van de USS En­ter­pri­se. Hij is een lo­gi­ca-lie­ven­de Vul­can, een soort die lo­gi­ca als hoog­ste en bes­te staat van be­wust­zijn be­schouwt. Het is een man ver­sto­ken van elk ge­voel, hard en ge­na­de­loos, zo­wel voor hem­zelf als voor an­de­ren. Voor hem is de emo­ti­o­ne­le mens min­der­waar­dig. Hij is daar­om de aan­ge­we­zen per­soon om de meest on­uit­voer­ba­re, on­men­se­lij­ke en frus­tre­ren­de op­dracht mo­ge­lijk te be­den­ken.

Wie aan de test be­gint weet één ding ze­ker: geen moei­te zal goed ge­noeg zijn, geen tech­niek of in­zicht maakt iets uit, er gaat al­tijd iets op ca­ta­stro­fa­le wij­ze mis. Fa­len is bij de Ko­baya­shi Ma­ru ge­ga­ran­deerd. Het zit in­ge­bak­ken in de kern van de exer­ci­tie.

Er is één ka­det en as­pi­rant of­fi­cier die ooit de Ko­baya­shi Ma­ru heeft door­staan, en dat is Ja­mes T. Kirk, voor­ma­lig ka­pi­tein van de USS En­ter­pri­se; oud stu­die­ge­noot en scheeps­maat van Spock. Hem luk­te het om de test voor­af te sa­bo­te­ren, zo­dat het on­ont­koom­ba­re van de No-Win si­tu­a­tie werd om­ge­zet in een op­dracht met win­ba­re op­ties. Spock kon niet an­ders dan toe­kij­ken.

Wat le­ren we hier­van? Ei­gen­lijk voor­al dat ver­lie­zen een kunst is, die ie­der­een moet le­ren. Het maakt een mens be­ter. Het maakt een mens tot ie­mand die niet wordt ge­dre­ven door blin­de com­pe­ten­tie-neu­ro­se of bet­we­te­rig­heid; een in­di­vi­du dat fa­len, fou­ten ma­ken en ver­gis­sin­gen be­gaan toe­staat; zo­wel van zich­zelf als van an­de­ren. Fou­ten en ver­gis­sin­gen zijn na­me­lijk es­sen­ti­eel voor elk leer­pro­ces.

De stel­ling hier­bo­ven is even­eens houd­baar: “Che­a­ting is Fun­da­men­tal” Ver­taald naar het Ne­der­lands is de­ze po­ly-in­ter­pre­ta­bel. Is vals­spe­len fun­da­men­teel of is het nood­za­ke­lijk? Bei­de be­te­ke­nis­sen zijn in de Ne­der­land­se ver­ta­ling toe­ge­staan. Het hangt af van je mens­beeld. Bij de eer­ste ver­sie is dat een stuk som­ber­der dan bij de twee­de. Ik houd het bij de twee­de, zij het dat ik de ori­gi­ne­le be­doe­ling van de Ka­baya­shi Ma­ru toch de meest char­man­te vind.