De dub­be­le mis­kleun van HJ-Führer Bal­dur von Schi­rach

Het on­der­staan­de film-frag­ment, waar­op Hit­ler­Ju­gend lei­der Bal­dur von Schi­rach zijn jon­ge ge­hoor toe­spreekt, heb ik lang ge­le­den voor het eerst ge­zien. Het geeft een im­pres­sie van de in­doc­tri­na­tie die de Nazi’s uit­voer­den op hun be­oog­de ari­sche na­ko­me­lin­gen. De tekst die hier be­roemd ge­wor­den is stelt:

Wenn ich das Wort Kul­tur höre, dann grei­fe ich schon an mei­nen Re­vol­ver!”

Op het eer­ste ge­zicht is hier – af­ge­zien van de in­houd – niets mis mee. De taal klopt, de bood­schap komt over; maar er is toch iets niet goed aan. En dat is het woord­ge­bruik. Dat heeft twee re­de­nen.

Ten eer­ste weet ik dat de Nazi’s pu­ris­ten wa­ren als het om vrij­wel al­les ging, dus ook wat be­treft het woord­ge­bruik van het volk in het al­ge­meen en de kop­stuk­ken in het bij­zon­der. Daar­om druist de keu­ze van Von Schi­rach voor het woord “Re­vol­ver” ei­gen­lijk re­gel­recht te­gen de par­tij-lijn in. Als hij po­li­tiek cor­rect ge­spro­ken zou heb­ben, dan had hij ge­zegd:

Wenn ich das Wort Kul­tur höre, dann grei­fe ich schon an mei­ne Waf­fe!”

Re­vol­ver” is na­me­lijk een En­gel­se term, die iets zegt over het spe­ci­fie­ke ken­merk van het wa­pen, te we­ten een draai­en­de (re­vol­ving) trom­mel met pa­tro­nen. Het ge­bruik van En­gels was in Na­zi-tijd niet echt bon-ton. Het ge­bruik van “Pisto­le” had ook niet ge­kund, want dat komt (waar­schijn­lijk) uit het Frans. En ten­slot­te: het is ook “Waf­fen-SS” en geen “Re­vol­ver-SS”.

Ten twee­de is het wa­pen van Schi­rach geen re­vol­ver maar een Lu­ger pa­ra­bel­lum, een pi­stool met een kolf­ma­ga­zijn en knie­gren­del.

Ik ben het nog niet te­gen­ge­ko­men, maar ik vroeg me af – toen me dit gis­te­ren op de fiets in­eens te bin­nen schoot – of hij er ooit voor op de vin­gers is ge­tikt. Het zijn die een­za­me mo­men­ten op het ve­lo, waar­op je je toch er­gens mee be­zig moet hou­den.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *