Beer­put Ne­der­land

Door een toe­vals­tref­fer gis­ter­avond op TV ver­moed ik waar­ach­tig in Afri­ka te wo­nen en niet in een be­schaafd land in het mid­den van het zo ge­ci­vi­li­seer­de Eu­ro­pa. Mijn over­we­gend po­si­tie­ve beeld van on­ze sa­men­le­ving, waar we wel­licht niet al­les maar toch min­stens veel goed heb­ben ge­re­geld, is vrij­wel vol­le­dig aan dui­gen ge­val­len. Het maakt he­laas niet veel meer uit, want ik weet on­der­tus­sen ook dat het over­al het­zelf­de is. Hier, in Ame­ri­ka, rond het con­ti­nent Au­stra­lië, in al­le oce­a­nen en in al­le ha­vens: on­ze gan­se pla­neet wordt door de che­mi­sche in­du­strie schaam­te­loos als beer­put ge­bruikt.

Het vol­staat om aan te te­ke­nen dat de do­cu­men­tai­re (ach­ter het plaat­je) al­les be­vat wat no­dig is om de ge­mid­del­de mens met ui­ter­ste wal­ging en af­keer te ver­vul­len. Het is een aan­ra­der, want we wil­len toch we­ten dat ons zwem­wa­ter – of dat van on­ze kin­de­ren – gif­tig is van­we­ge de ve­le en lang­du­ri­ge il­le­ga­le lo­zin­gen van che­misch af­val in on­ze ha­vens. Het is met dank aan al­le zo­ge­naam­de af­val-ver­wer­ken­de be­drij­ven, die rond de ja­ren 1980 door (on­der an­de­ren) VVD co­ry­fee­ën Kroes en Op­stel­ten wer­den be­schermd te­gen rechts­ver­vol­ging voor hun sme­ri­ge prak­tij­ken. Wie er nu voor ver­ant­woor­de­lijk is kan ik ui­ter­aard niet na­gaan.

Om toch nog iets van com­men­taar vast te leg­gen: de do­cu­men­tai­re “Beer­put Ne­der­land” schetst een wer­ke­lijk schok­kend beeld van de wij­ze waar­op cri­mi­ne­len za­ken doen met on­ze over­he­den, die op hun beurt wil­lens en we­tens in zee gaan met ma­la­fi­de on­der­ne­mers die nog on­der­werp van straf­rech­te­lijk on­der­zoek zijn ook. De mal­ver­sa­ties, de cor­rup­tie en de frau­de die hier ge­schetst wor­den ver­wacht je niet in Ne­der­land, maar eer­der in een eco­lo­gisch ramp­ge­bied als cen­traal Chi­na of Si­be­rië. He­laas klopt de­ze ver­wach­ting niet en ben ik waar­schijn­lijk na­ïe­ver ge­weest dan ik had hoe­ven zijn. De el­len­de be­vindt zich na­me­lijk veel dich­ter bij huis dan ik al­tijd heb ge­dacht. Chi­na, Rus­land en gro­te de­len van Afri­ka heb­ben al­tijd als zeer ver­vui­lend – en vuil – te boek ge­staan en ik was al­tijd blij ver van die el­len­de ver­wij­derd te zijn. Maar het is al­le­maal an­ders en ij­zing­wek­kend dich­ter­bij. Na Rot­ter­dam en Am­ster­dam is de Gro­ning­se Eems­ha­ven waar­schijn­lijk een van de gif­tig­ste plek­ken in Ne­der­land en mis­schien zelfs in Eu­ro­pa. Eén van de ha­vens die ik hier noem ligt zo on­ge­veer in mijn ach­ter­tuin. Het gra­tis mee­ge­le­ver­de gif dus ook.

Wie wil schrik­ken kijkt de­ze do­cu­men­tai­re “Beer­put Ne­der­land”.