Jus­ti­tie­amb­te­na­ren frau­de­ren met on­der­zoek Ne­der­lands drugs­be­leid

Het staat ze net­jes, die on­kreuk­ba­re Ne­der­land­se amb­te­na­ren. Naar de be­richt­ge­ving van Nieuw­suur en de klach­ten van een jus­ti­ti­ë­le klok­ken­lui­der heeft de di­rec­teur van het We­ten­schap­pe­lijk On­der­zoeks- en Do­cu­men­ta­tie­cen­trum van het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie de con­clu­sies van een on­der­zoeks­rap­port over de over­last van cof­fee-shops naar de wens van de po­li­tiek ge­wij­zigd. Hij heeft zo ge­han­deld te­gen de wil en in­zich­ten van zijn ei­gen on­der­zoe­kers in en heeft daar­mee een ern­stig gat ge­sla­gen in de in­te­gri­teit van zijn in­sti­tuut.

De jus­ti­tie­amb­te­na­ren die di­rec­teur Leeuw tot de­ze on­wel­rie­ken­de stap heb­ben ge­dwon­gen, kan wor­den ver­we­ten dat ze zich schul­dig ma­ken aan frau­de, ma­ni­pu­la­tie en aan sa­men­zwe­ring. Ze had­den voor de on­der­steu­ning van het Ne­der­land­se ge­doog­be­leid in­za­ke de cof­fee­shops een an­de­re on­der­zoeks­uit­komst no­dig dan “Cof­fee­shops ver­oor­za­ken geen over­last”, het­geen het rap­port na­me­lijk stel­de. Ge­ëist werd daar­om dat de con­clu­sies van het rap­port wer­den her­schre­ven, het­geen won­der­wel ook is ge­schied. Het is erg naar om te le­zen dat Ne­der­land­se amb­te­na­ren zich aan der­ge­lij­ke prak­tij­ken schul­dig ma­ken en ik vraag me ge­lijk af hoe vaak zo­iets ge­beurt. En net zo­als bij mijn vo­ri­ge aan­te­ke­ning krijg ik wel­haast het ge­voel in een Afri­kaans land te wo­nen, waar het met de in­te­gri­teit van over­he­den niet zo nauw wordt ge­no­men.

Een zij­stap: gis­te­ren is in Ame­ri­ka een wet aan­ge­no­men die de trans­fer van ka­pi­taal van de mid­den­klas­se naar de mil­jo­nairs nog ge­mak­ke­lij­ker maakt dan het al was. De rij­ken gaan daar nog min­der be­las­ting be­ta­len dan ze al doen (on­ge­veer 5,8 mil­jard dol­lar) ter­wijl de rest van het volk uit­ein­de­lijk aan­zien­lijk meer zal gaan be­ta­len (meer dan 5,3 mil­jard dol­lar). Of­wel, de kor­ting voor de rij­ken wordt vrij­wel één-op-één ge­com­pen­seerd door de mid­den­klas­se ho­ger aan te slaan. Is dat nou het land van die ge­lijk­heid van kan­sen voor ie­der­een? De wet is ook nog eens aan­ge­no­men op een ma­nier die hier in Ne­der­land ho­pe­lijk niet mo­ge­lijk is. Wie een hel­der beeld wil krij­gen en er toch nog een beet­je om wil la­chen, kijkt naar de hu­mo­ris­ti­sche ana­ly­se van Seth Mey­ers on­der­in de­ze aan­te­ke­ning. Let wel: het is bui­ten­ge­woon triest hoe het Ame­ri­kaan­se volk op een on­voor­stel­baar sme­ri­ge ma­nier tot op het bot wordt uit­ge­kleed.

De re­den waar­om ik aan het bo­ven­staan­de re­fe­reer: er lijkt geen ge­rech­tig­heid te be­staan, want het pu­bliek wordt, zo blijkt, keer op keer ge­naaid door hun be­stuur­ders. Dat is niet al­leen in Ame­ri­ka zo, maar klaar­blij­ke­lijk ook hier in Ne­der­land. En wat er ook ge­beurt aan gek­kig­heid, het lijkt er niet op dat de frau­deurs, de graai­ers, de sa­men­zweer­ders en de ma­ni­pu­la­to­ren ooit voor hun han­de­len ter ver­ant­woor­ding wor­den ge­roe­pen. Ze hoe­ven al­leen de zit­ten­de eli­te maar goed be­die­nen. De macht is ar­ro­gant en heeft naar het lijkt vrij spel om te doen wat ze wil.

Het is om heel erg som­ber van te wor­den al­le­maal en als ik niet op­pas dan word ik nog een po­pu­list ook. Maar dat wil ik niet, want daar­in ligt al he­le­maal geen heil en daar ko­men zel­den op­los­sin­gen uit. Het volk – po­pu­lus – is niet ge­schikt om zon­der meer te re­ge­ren of di­rec­te in­vloed uit te oe­fe­nen op de po­li­tiek. Daar­voor is het een­vou­dig­weg niet ge­ou­til­leerd. De­mo­cra­tie zo­als we dat nu ken­nen is steeds min­der zin­nig aan het wor­den, want eni­ge ide­o­lo­gi­sche scho­ling (van de juis­te soort) is daar­voor on­der­tus­sen veel te zeld­zaam. Po­li­tie­ke col­lec­ti­vi­teit lijkt ruim baan te ma­ken voor in­di­vi­du­e­le, haast ide­o­lo­gie­lo­ze en voor­al ma­te­ri­eel ge­o­ri­ën­teer­de po­li­tiek. Als het elec­to­raat op die ma­nier in rap tem­po de­bi­li­seert – waar­bij het na­tuur­lijk ook een steeds gro­te­re bek krijgt – en te­ge­lijk on­ze be­stuur­ders en amb­te­na­ren van hun voet­stuk val­len, dan is het heel slecht ge­steld in de we­reld. On­ze de­mo­cra­tie, hoe gam­mel en in­ef­fec­tief de­ze ook mo­ge zijn, ver­wordt zo tot een ech­te il­lu­sie. De fei­te­lij­ke macht ligt blijk­baar ver bui­ten on­ze de­mo­cra­ti­sche in­sti­tu­ten, diep ver­stopt in ach­ter­ka­mers en he­ren­clubs.


Voor de lief­heb­ber: Seth Mey­ers over al­ler­lei fouts in Ame­ri­ka, on­der an­de­re de nieu­we be­las­ting­deal van Trump, toe­ge­sne­den op de be­hoef­ten van de rij­ken en naar het lijkt de le­vens­stijl van Trump zelf. Het is mis­da­dig en te­nen­krom­mend. De kij­ker is ge­waar­schuwd. Ik ver­wacht de re­vo­lu­tie nog steeds in Ame­ri­ka; na het zien van de on­der­staan­de flick wordt die ver­wach­ting al­leen maar ster­ker.