BIG-Ve­ga

Ul­tra-kor­te aan­te­ke­ning: op de vraag waar­om ve­ge­ta­risch “vlees” uit de su­per­markt zo ver­schrik­ke­lijk duur moet zijn ant­woord­de een ve­ge­ta­ri­ër “dat het in de ont­wik­kel- en on­der­zoeks­kos­ten zit.

Maar dan be­grijp ik iets niet. Ten eer­ste is ve­ge­ta­risch vlees duur­za­mer dan ge­woon vlees en ge­bruikt het als het goed is veel min­der re­sour­ces, wat het goed­ko­per dan wa­ter, land en voer-ver­slin­dend rund­vlees zou moe­ten ma­ken. Nu is dit spul nog eni­ge ma­len zo duur als bio-vlees.

Ten twee­de vind ik dat R&D‑verhaal ver­dacht veel lij­ken op dat van de far­ma­ceu­ti­sche in­du­strie, die zon­der blik­ken of blo­zen een vol­strekt on­door­zich­tig ver­dien­mo­del han­teert en daar­mee al sinds men­sen­heu­ge­nis pa­ti­ën­ten en ver­ze­ke­raars een poot uit­draait. Zijn de aan­deel­hou­ders van Du­pont on­te­vre­den met hun di­vi­dend­uit­ke­ring? Dan gooi­en ze ge­rust een fac­tor 1.000 op de prijs van een es­sen­ti­eel kan­ker­me­di­cijn.

Heeft BIG-Far­ma een nieuw broer­tje en is er nu ook BIG-Ve­ga? Er zijn meer van die ele­men­ten op de aan­bie­ders­markt. Bat­te­rij­en schijnt er zo een te zijn. Daar­naast zijn op­ties in nieu­we (elec­tri­sche) auto’s geen ech­te hard­wa­re meer die je laat plaat­sen; het zijn li­cen­ties op soft­wa­re. Be­taal je zo’n li­cen­tie, dan wordt de func­ti­o­na­li­teit ont­slo­ten. Meer niet. Wil je in je Te­sla de dub­be­le ca­pa­ci­teit in je ac­cu? Geen pro­bleem. Be­taal en het is ge­re­geld. De ex­tra ruim­te in de ac­cu zit er al in. Die sleep je trou­wens ook mee, ge­bruikt of niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *