An­ti-De­mo­cra­ti­sche be­las­ting

Er is een ij­ze­ren wet der be­las­tin­gen. Om­dat dit dé be­las­ting­maand is, klaagt ie­der­een er over. Dus ik zeg het nog maar een keer: “hoe meer be­las­ting je be­taalt, hoe be­ter het is.” Want dat be­te­kent dat je een na­ve­nant in­ko­men hebt, en dat is fijn. De truc in Ne­der­land is dat be­las­ting vrij trans­pa­rant op­ge­bouwd wordt. Je be­taalt in­kom­sten­be­las­ting over in­ko­men, ge­meen­te­lij­ke, pro­vin­ci­a­le en wa­ter­schap­pe­lij­ke hef­fin­gen en daar­naast BTW. Zo werkt het voor niet-on­der­ne­mers. De on­der­ne­mers be­ta­len ook nog eens ven­noot­schaps­be­las­ting, de hef­fing op de be­drijfs­winst.

So far, so good. Als ik door mijn oog­ha­ren ga re­ke­nen aan een mo­daal in­ko­men dan gaat daar­van on­ge­veer de helft naar de fis­cus. Dat is in­clu­sief IB, hef­fin­gen, BTW, ac­cijn­zen en bij­zon­de­re be­las­tin­gen zo­als we­gen­be­las­ting.

Zo werkt het niet in de VS. Daar be­staan wel de bo­ven­ge­noem­de be­las­tin­gen, maar er be­staat er daar nog een, die nooit als zo­da­nig wordt aan­ge­merkt: de steen­puist die de aan­klaag­cul­tuur wordt ge­noemd. Die werkt als volgt: Voor al­le be­leids­maat­re­ge­len die in­ge­voerd wor­den en wet­ten die wor­den aan­ge­no­men, komt een te­gen­ac­tie op gang van bur­gers die via rech­ters de maat­re­ge­len of wet­ten wil­len te­rug­draai­en. Dit is een enor­me in­du­strie, waar­aan he­le hor­des rech­ters en ad­vo­ca­ten veel geld ver­die­nen. Ik ge­loof dat de VS de groot­ste pro­por­tie ge­rechts­kos­ten per ca­pi­ta ter we­reld heeft. Aan­ge­zien het kos­ten zijn die moe­ten wor­den op­ge­bracht voor het staats­be­stuur, kun je ze ge­woon als be­las­tin­gen be­schou­wen, zij het al­leen ge­he­ven aan men­sen die rechts­za­ken te­gen de staat, deel­staat, coun­ty of weet ik wat voe­ren.

Het pro­bleem met het bo­ven­staan­de is de on­e­ven­wich­ti­ge ver­de­ling van in­vloed per ge­he­ven dol­lar. Die is voor de re­gu­lie­re be­las­ting­be­ta­ler veel klei­ner dan voor de – al dan niet ge­clus­ter­de – be­las­ting­be­ta­ler, die ook nog eens rechts­za­ken kan voe­ren. Zij die ver­mo­gend ge­noeg zijn kun­nen via de rech­ter zo meer in­vloed ko­pen, ter­wijl de­ze in­vloed bij de ge­wo­ne bur­ger, die geen rechts­za­ken voert, af­we­zig is.

Zo is de be­las­ting in de VS op min­stens twee ma­nie­ren on­de­mo­cra­tisch: een groot ge­deel­te wordt uit het zicht ge­hou­den door het “ge­rechts­kos­ten” te noe­men, ter­wijl het le­gis­la­tie­ve kos­ten zijn die door de bur­ger moe­ten wor­den op­ge­bracht. Ten twee­de heeft het geen ega­li­tair prin­ci­pe: wie meer geld heeft kan dit spe­ci­fiek aan­wen­den voor wet­ge­ving die voor hem van be­lang is, in te­gen­stel­ling tot een do­na­tie aan de gro­te pot, zo­als ie­der­een zou moe­ten doen.

Dan is het nog zaak om op een goe­de ma­nier wet­ge­ving te be­drij­ven. Hier in Ne­der­land is dat uit­ste­kend ge­re­geld, in de VS he­laas niet. Daar pre­va­le­ren nog al­ler­lei in­kom­sten-be­scher­men­de clau­su­les, ach­ter­deur­tjes en worm­ga­ten voor de ver­mo­gen­den der Ver­e­nig­de Sta­ten. Ook heb­ben zij op elec­to­raal ge­bied de groot­ste hef­kracht. Waar­om noemt dat land zich ei­gen­lijk de­mo­cra­tisch…?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *