De VVD Ver­Vuilt met u mee…

Waar­om ben ik niet ver­baasd over het pers­be­richt over het on­der­zoek dat I&O Re­search in op­dracht van het blad Bin­nen­lands Be­stuur deed. Het bu­reau moest uit­zoe­ken wel­ke par­tij-ach­ter­ban voor de mees­te ver­vui­ling zorgt. De re­sul­ta­ten zijn niet echt af­wij­kend van wat ik ver­wacht; er is slechts één dis­so­nant die ik niet had kun­nen be­den­ken.

Die dis­so­nant is D66, wier ach­ter­ban het vaak­ste het vlieg­tuig pakt en daar­mee de groot­ste “air­bor­ne” ver­vui­ler is van het elec­to­ra­le land­schap. (!) Als de­ze club mas­saal de trein zou ne­men, zo­als Va­der Staat voor vluch­ten op de kor­te af­stand ac­tief gaat sti­mu­le­ren, dan zit­ten we op na­ti­o­naal ni­veau al een stuk be­ter in het Pa­rijs-kli­maat­accoord.

De ach­ter­ban van de VVD is de meest ver­vui­len­de over de ge­he­le li­nie. Die ver­baast me dus he­le­maal niet, om­dat de ver­mo­gen­den der aar­de meer con­su­me­ren dan wie dan ook, waar­bij er niet op een CO2-wolk­je meer of min­der wordt ge­ke­ken. Daar­naast is de VVD een bol­werk van on­der­ne­mend Ne­der­land, en die club staat niet be­kend om haar pro­gres­sie­ve at­ti­tu­de. In ie­der ge­val niet als het om in­gre­pen gaat die door de staat wor­den op­ge­legd: de ener­gie­tran­si­tie, de CO2-tax, de ex­tra be­las­ting van goe­de­ren­ver­voer over de weg, noem het maar op. De ge­mid­del­de VVD-er zit niet te wach­ten op een ener­gie-dic­taat uit Den Haag.

Het rap­port van I&O‑Research heeft als ti­tel: “Duur­zaam Den­ken is nog niet Duur­zaam Doen”. Ik denk dat we het al­le­maal moei­lijk vin­den dat we din­gen doen die echt niet meer in het mi­li­eu-lie­ven­de be­leid pas­sen, maar dat we ook col­lec­tief den­ken dat we zelf nau­we­lijks bij­dra­gen aan de CO2 el­len­de. Dat doen al die an­de­re men­sen.

Ik zie he­le ber­gen gloei- en ha­lo­geen­lam­pen in hui­zen van men­sen die zich­zelf als met-het-mi­li­eu-be­gaan pre­sen­te­ren. Bij an­de­ren is de koel­kast bij­na leeg, zo­dat het ding voor­al lucht koelt; een van de duur­ste mis­ver­stan­den in bij­na elk huis­hou­den. Gooi een paar fles­sen wa­ter in dat ding en je be­spaart stroom en ver­min­dert zo je uit­stoot. Maar wie doet het? Pro­beer het maar eens uit te leg­gen op een van die ver­jaar­dags­feest­jes. Je wordt ge­ga­ran­deerd weg­ge­hoond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *