web analytics
Carlito, ergo sum! > Aantekeningen > Carlito naar de kerk

2 gedachten over “Carlito naar de kerk

 1. Een Ita­li­aan­se soci­o­loog in de Maria van Jesse!

  Inte­res­san­te aan­te­ke­ning en hoe je dat bezoek per­soon­lijk erva­ren hebt. Reli­gie kan een maat­schap­pe­lij­ke kracht ten goe­de zijn die broe­der­schap bevor­dert en men­sen ver­hoogt. En je kunt inder­daad erva­ren dat je deel uit­maakt van een gro­ter geheel. 

  Een deel van de twee­de voet­noot ver­baas­de me: Zon­der reli­gie had­den we waar­schijn­lijk nooit het hui­di­ge niveau van ont­wik­ke­ling gehaald omdat we elkaar dan al lang had­den uitgemoord.

  Helaas heeft reli­gie ook een heel ander bericht opge­bouwd en die nuan­ce mis­te ik in je aan­te­ke­ning. De geschie­de­nis van reli­gie is ook moord en dood­slag. Je kent zelf de vele voor­beel­den, zowel eeu­wen gele­den als in de laat­ste 100 jaar.
  Hoe zie je dat?

  1. Je hebt een punt, even­wel laat ik dat enigs­zins uit het zicht omdat het daar­in voor­al gaat om “toegepaste reli­gie”, i.c. een spe­ci­fie­ke geloofs­rich­ting of gezind­te, zoals de Katho­lie­ken met hun inqui­si­tie door de hon­den van de paus, i.c. de Domi­ni­ka­nen. Dat is al een afge­lei­de van reli­gie en niet het feno­meen op zich, dat veel ouder is dan wat zich in ons brein zelfs als gods­dienst afspeelt. 

   Ik wil reli­gie dus niet gelijk­stel­len met gods­dienst en al hele­maal niet met een gods­dienst van een spe­ci­fie­ke soort. Inder­daad, er zijn mos­lims die chris­te­nen ver­moor­den en anders­om, mar ik zou toch niet wil­len stel­len dat reli­gi­eu­zen in prin­ci­pe ook geweld­da­dig zijn.

   Boven­dien: er zijn meer­de­re struc­tu­re­ren­de enti­tei­ten in ons die in begin­sel goed zijn maar ver­schrik­ke­lij­ke uit­was­sen ken­nen. Maar nog­maals, je hebt een punt en ik zal er over naden­ken of ik dat in de aan­te­ke­ning moet maken…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *