Chi­na roert zich re­gi­o­naal

Ein­de­lijk is het zo ver, moest ik van­mor­gen al dan niet te­recht con­sta­te­ren. Chi­na neemt het scheids­rech­ter­schap voor het West-Pa­ci­fi­sche ba­sin ein­de­lijk se­ri­eus op zich. Het waar­schuwt ie­der­een die zich rond de Chi­ne­se zee aso­ci­aal ge­draagt voor de es­ca­la­tie van het Oost-West con­flict nieu­we stijl. Want waar vroe­ger de NAVO en het War­schau­pact te­gen­over el­kaar ston­den, staan nu Noord-Ko­rea + Chi­na en de rest van de we­reld dat. Ik heb vaak ho­ren zeg­gen dat na de val van “De Muur” in 1989 het ou­de vij­and­schap tus­sen de ka­pi­ta­lis­ten en de so­ci­a­lis­ten zou zijn ver­dwe­nen. De nieu­we vij­and-fo­cus voor het wes­ten zou van­af dat mo­ment de is­lam zijn. Dat is vol­gens mij slechts ge­deel­te­lijk waar.

De fo­cus op de is­lam is er, maar de ou­de so­ci­a­lis­ti­sche vij­an­den zijn bij lan­ge na niet ver­dwe­nen. Hoog­uit is er één van een so­ci­a­lis­ti­sche sov­jet mo­del op­ge­scho­ven naar een hy­per-klep­to­cra­tie (Rus­land) en is de an­der om­ge­vormd van een mis­lukt Ma­o­tisch com­mu­nis­me naar een wat on­dui­de­lijk cen­traal ge­leid ka­pi­ta­lis­tisch-so­ci­a­lis­me (Chi­na). Even­wel zijn de ge­o­po­li­tie­ke spe­ci­fi­ca­ties in de re­gio niet ver­an­derd en wil­len zo­wel Chi­na als Rus­land hun in­vloeds­sfeer uit­brei­den; net zo­als vóór 1989. De ide­o­lo­gi­sche on­der­grond is mis­schien ver­an­derd, maar het re­gi­o­na­le krach­ten­veld is waar­schijn­lijk het­zelf­de als tij­dens de kou­de oor­log. Ik schat het zo’n beet­je in rond de ja­ren 1970.

Ka­zach­s­tan, dat he­le rij­ke land dat tus­sen Chi­na en Rus­land in ligt, zal het zwaar te ver­du­ren krij­gen om­dat ze als le­ve­ran­cier van vrij­wel al­le be­lang­rij­ke grond­stof­fen in­te­res­sant is. Dat is het lot van een land met een goed­ge­vul­de bo­dem nu een­maal en ik zie dat als een soort na­tuur­lij­ke be­we­ging. De ech­te pro­bleem­ver­oor­za­ker ech­ter, Sta­lin-stijl, is Noord-Ko­rea, dat er nu voor heeft ge­zorgd dat hun zui­der­bu­ren uit pu­re stress een door de V.S. ge­fi­nan­cierd ra­ket-af­weer­sys­teem heb­ben neer­ge­zet, dat de bal­lis­ti­sche diar­ree uit het noor­den moet kun­nen op­van­gen. Daar­naast vin­den er ex­ces­sie­ve vloot­be­we­gin­gen van zo­wel de V.S. als Zuid-Ko­rea plaats. De schuld ligt bij Noord-Korea’s des­poot van dienst Kim Jong-un, die ver­wen­de snot­neus, die links en rechts men­sen laat ver­moor­den, die zijn na­tie laat ver­hon­ge­ren en die met le­vens­ge­vaar­lijk speel­goed speelt. Het is goed dat hem eens goed de oren ge­was­sen wordt, door zijn eni­ge bond­ge­noot op de­ze pla­neet Chi­na, die nu ein­de­lijk ook on­rus­tig be­gint te wor­den van zo­veel licht­zin­nig ge­trei­ter. Er wer­den in het re­cen­te ver­le­den door Pe­king ook al eens sanc­ties te­gen Noord-Ko­rea ge­ra­ti­fi­ceerd, naar aan­lei­ding van KJ-u’s kern­proe­ven. Nu is daar waar­schu­wing num­mer twee (voor zo­ver ik weet (maar dat zegt niets))… Het is in ie­der ge­val iets en het zou mooi maar on­waar­schijn­lijk zijn, als ze zich daar in Noord-Ko­rea ook maar een bips van aan zou­den trek­ken.

De waar­schu­wing aan het adres van de V.S. is win­dowdres­sing. Ame­ri­ka laat zich door Chi­na niet be­le­ren en ze zul­len in Pe­king ook niet an­ders ver­wach­ten. Bo­ven­dien ziet Chi­na zo­wel de V.S. als Eu­ro­pa als krimp­ge­bie­den, ge­plaagd door een zwaar ta­nen­de be­te­ke­nis op het we­reld­to­neel. China’s bood­schap is ook ei­gen­lijk aan Noord-Ko­rea ge­richt, dat zich na een waar­schu­wing aan de V.S. gra­ci­eus uit het groei­en­de con­flict zou kun­nen te­rug­trek­ken. Ik zie het di­plo­ma­tie­ke ge­pen­del tus­sen Pe­king en Py­on­gyang al he­le­maal voor me. Mis­schien is dat zelfs al ja­ren be­zig. He­laas is er bij een idi­oot als Kim Jong-un niet veel in­tel­li­gen­tie te ver­wach­ten. Bo­ven­dien ver­moed ik dat hij geen en­kel pro­bleem zou heb­ben met het uit­lok­ken van een we­reld­wijd con­flict, com­pleet met de in­zet van kern­wa­pens.

Laat ik dan maar wat tips ge­ven. Als ik Xi Jin­pin was, dan zou ik Noord-Ko­rea an­nexe­ren. Rus­land is weg­ge­ko­men met De Krim, ik zie geen re­den waar­om het voor Chi­na ook niet goed zou uit­pak­ken. Sanc­ties zal ze niet voor haar kie­zen krij­gen, want daar­voor zijn ten eer­ste de han­dels­be­lan­gen van het wes­ten met Chi­na te groot en ten twee­de zal ie­der­een, de V.N. in­cluis, de ma­noeu­vre al­leen uit vei­lig­heids­over­we­gin­gen al toe­jui­chen. Het zou be­te­ke­nen dat de we­reld een in­sta­bie­le, waan­zin­ni­ge en net iets te zwaar be­wa­pen­de ti­ran min­der te vre­zen heeft. Het zou de re­gio bij­zon­der goed doen.