Chi­ne­zen zijn de nieu­we Ja­pan­ners…

Ik kan me van de la­ge­re school nog her­in­ne­ren dat mijn le­raar erg stel­lig was over het hoe en waar­om van het Ja­pan­se won­der-her­stel na de twee­de we­reld­oor­log. Daar wa­ren vol­gens hem twee be­lang­rij­ke re­de­nen voor: ten eer­ste bouw­de Ja­pan een waan­zin­ni­ge in­du­strie op, die haar ko­pi­ë­rend ver­mo­gen als sterk­ste punt wist te cul­ti­ve­ren. Ten twee­de kon de door­snee Ja­pan­ner ui­terst spaar­zaam le­ven, waar­door eco­no­mi­sche groei kon wor­den om­ge­zet in in­ves­teer­baar ka­pi­taal in plaats van in schul­den zo­als we dat te­gen­woor­dig ple­gen te doen.

Tij­dens mijn la­te­re edu­ca­tie­ve car­ri­è­re in stu­die­land werd dit beeld be­ves­tigd door een van mijn do­cen­ten in­ter­na­ti­o­na­le ver­hou­din­gen en eco­no­mi­sche po­li­tiek.

Het ge­volg van de Ja­pan­se voort­va­rend­heid is dat ze nu een gi­gan­ti­sche Tech-in­du­strie heb­ben en naar het lijkt mij­len­ver op ons Eu­ro­pe­a­nen voor­uit lo­pen. Ze zijn ooit be­gon­nen met het na­ma­ken van al­les wat los en vast zat en wat voor­al in Ame­ri­ka werd ge­pro­du­ceerd. Na­dien zijn ze als een gro­te-men­sen-in­du­strie al­les zelf gaan be­den­ken en heb­ben ze met ef­fec­tie­ve R&D hun ei­gen pro­duc­ten ge­maakt. Een van hun be­kend­ste wa­pen­fei­ten is de Walk­Man, die door So­ny in de we­reld is ge­zet lang voor­dat ie­mand in ons ont­wik­kel­de wes­ten ook maar op het idee kwam. Mo­men­teel zijn ze mon­di­aal het sterk­ste in ro­bo­ti­ca en waar­schijn­lijk ook in high-per­for­man­ce kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie. Ja­pan wordt waar­schijn­lijk de eer­ste na­tie die een syn­the­ti­sche mens re­a­li­seert.

De Chi­ne­zen heb­ben het ko­pi­eer-roer van de Ja­pan­ners over­ge­no­men en zijn in een zeer rap tem­po hun Tech-Moyo aan het up­gra­den, door een­zelf­de tac­tiek als To­kio de­cen­nia ge­le­den al had te ge­brui­ken. Het is da­ge­lijks te zien op de cam­pus­sen van de TU’s in Ne­der­land. De Chi­ne­zen ko­men hier stu­de­ren voor een schijn­tje van de kos­ten die ze in het ge­pri­va­ti­seer­de on­der­wijs in Chi­na be­ta­len, ze zui­gen el­ke ken­nis­dra­ger die ze hier in het wild te­gen­ko­men he­le­maal leeg en ke­ren ver­vol­gens te­rug naar Chi­na om daar hun ei­gen uni­ver­si­tei­ten en fa­cul­tei­ten Na­no­Tech of Quan­tum-com­pu­ting op te zet­ten (of om hun ei­gen Hy­per­Loop te bou­wen). De vrees die in De Volks­krant van van­daag wordt uit­ge­spro­ken (zie fo­to) is ge­grond maar ook al erg ou­de koek. De Chi­ne­zen han­gen in Ne­der­land al ze­ker tien jaar de ken­nis­toe­rist uit en het ziet er niet naar uit dat ze wat dat be­treft ons land snel links zul­len la­ten lig­gen. Ne­der­land is nu een­maal heel erg goed in een he­le­boel tech­ni­sche za­ken.

Chi­na is on­der­tus­sen ook be­zig met de aan­leg van de meest ge­a­van­ceer­de en tech­nisch hoog­staan­de han­dels­rou­te in de ge­schie­de­nis van de mens­heid. De­ze rou­te, de Nieu­we Zij­de­rou­te ge­naamd, is een lan­ge ke­ten van ha­vens, trein­sta­ti­ons, over­slag­lo­ca­ties, vlieg­vel­den, wa­ter-, snel- en spoor­we­gen. De lo­gi­sche in­te­gra­tie van de­ze com­po­nen­ten in een in­tel­li­gen­te trans­port-in­fra­struc­tuur met aan­pa­len­de lo­gis­tiek ver­eist veel hoog­waar­di­ge ex­per­ti­se, een boel geld en een to­me­loos door­zet­tings­ver­mo­gen. Dat zijn drie za­ken die de Chi­ne­zen mo­men­teel erg goed we­ten te com­bi­ne­ren.

Gaan de Chi­ne­zen straks mas­saal met on­ze ken­nis aan de haal? Ik denk van wel, want dat doen ze al ja­ren. En geef ze eens on­ge­lijk. Het zal goed zijn voor de we­reld, want Hight­Tech is in toe­ne­men­de ma­te de red­ding van de mens­heid aan het wor­den. Al is het wat te­gen­na­tuur­lijk om de Chi­ne­zen als toe­kom­sti­ge, EcoF­riend­ly red­ders van on­ze pla­neet te zien; er­gens is dat toch wat ik ver­wacht.